แจ้งยกเลิกกองทุนจากการครบอายุโครงการ ประจำเดือน ส.ค. 2560

17 กรกฎาคม 2560

       บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน ไทยพาณิชย์ จำกัด ในฐานะบริษัทจัดการ ขอแจ้งยกเลิกโครงการจัดการกองทุนอันเนื่องมาจากการครบอายุโครงการในเดือนสิงหาคม 2560 ซึ่งมีรายละเอียด ดังนี้  

กองทุน อายุโครงการ
(ประมาณ)
วันที่ครบอายุโครงการ วันที่เลิกกองทุุนรวม
กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ตราสารหนี้ เอไอ 6M34 
เพื่อผู้ลงทุนที่มิใช่รายย่อย
6 เดือน 3 สิงหาคม 2560 4 สิงหาคม 2560
กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ตราสารหนี้ต่างประเทศ 6MC7 6 เดือน 3 สิงหาคม 2560 4 สิงหาคม 2560
กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ตราสารหนี้ 6Y9M 6 ปี 9 เดือน 8 สิงหาคม 2560 9 สิงหาคม 2560
กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ตราสารหนี้ต่างประเทศ 6MC8 6 เดือน 10 สิงหาคม 2560 11 สิงหาคม 2560
กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ตราสารหนี้ต่างประเทศ 6MC9 6 เดือน 17 สิงหาคม 2560 18 สิงหาคม 2560
กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ตราสารหนี้ เอเอส 3Y1 3 ปี 22 สิงหาคม 2560 23 สิงหาคม 2560
กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ตราสารหนี้ เอไอ 6M35
เพื่อผู้ลงทุนที่มิใช่รายย่อย
6 เดือน 24 สิงหาคม 2560 25 สิงหาคม 2560
กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ตราสารหนี้ต่างประเทศ 6MD1 6 เดือน 24 สิงหาคม 2560 25 สิงหาคม 2560
กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ตราสารหนี้ต่างประเทศ 6MD2 6 เดือน 31 สิงหาคม 2560 1 กันยายน 2560

 

       ทั้งนี้ ผู้ถือหน่วยลงทุนสามารถสอบถามข้อมูลเพิ่มเติม ได้ที่ ฝ่ายลูกค้าสัมพันธ์ SCBAM Call Center โทรศัพท์ 0 2777 7777 กด 0 กด 6 ในระหว่างวันและเวลาทำการ 08.30 – 17.00 น. 

 

ประกาศ ณ วันที่ 17 กรกฎาคม 2560​
บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน ไทยพาณิชย์ จำกัด

กองทุน

ที่น่าสนใจ

SCBDV

กองทุนเปิดไทยพาณิชย์หุ้นทุนปันผล
(ชนิดจ่ายเงินปันผล)

SCBKEQTG

กองทุนเปิดไทยพาณิชย์หุ้นเกาหลี

SCBDIGI

กองทุนเปิดไทยพาณิชย์
โกลบอลดิจิตอล

SCBROBOA

กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ โกลบอลโรโบติกส์ (ชนิดสะสมมูลค่า)

SCBLT1

กองทุนเปิดไทยพาณิชย์หุ้นระยะยาวปันผล 70/30

SCBLTT

กองทุนเปิดไทยพาณิชย์หุ้นระยะยาวทาร์เก็ต

SCBGSIF

กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ โกลบอล
สตราทีจิก อินเวสเมนท์ (ชนิดสะสมมูลค่า)

SCBSE

กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ซีเล็คท์
อิควิตี้ ฟันด์ (ชนิดจ่ายเงินปันผล)