แจ้งยกเลิกกองทุนจากการครบอายุโครงการ ประจำเดือน ส.ค. 2560

17 กรกฎาคม 2560

       บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน ไทยพาณิชย์ จำกัด ในฐานะบริษัทจัดการ ขอแจ้งยกเลิกโครงการจัดการกองทุนอันเนื่องมาจากการครบอายุโครงการในเดือนสิงหาคม 2560 ซึ่งมีรายละเอียด ดังนี้  

กองทุน อายุโครงการ
(ประมาณ)
วันที่ครบอายุโครงการ วันที่เลิกกองทุุนรวม
กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ตราสารหนี้ เอไอ 6M34 
เพื่อผู้ลงทุนที่มิใช่รายย่อย
6 เดือน 3 สิงหาคม 2560 4 สิงหาคม 2560
กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ตราสารหนี้ต่างประเทศ 6MC7 6 เดือน 3 สิงหาคม 2560 4 สิงหาคม 2560
กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ตราสารหนี้ 6Y9M 6 ปี 9 เดือน 8 สิงหาคม 2560 9 สิงหาคม 2560
กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ตราสารหนี้ต่างประเทศ 6MC8 6 เดือน 10 สิงหาคม 2560 11 สิงหาคม 2560
กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ตราสารหนี้ต่างประเทศ 6MC9 6 เดือน 17 สิงหาคม 2560 18 สิงหาคม 2560
กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ตราสารหนี้ เอเอส 3Y1 3 ปี 22 สิงหาคม 2560 23 สิงหาคม 2560
กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ตราสารหนี้ เอไอ 6M35
เพื่อผู้ลงทุนที่มิใช่รายย่อย
6 เดือน 24 สิงหาคม 2560 25 สิงหาคม 2560
กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ตราสารหนี้ต่างประเทศ 6MD1 6 เดือน 24 สิงหาคม 2560 25 สิงหาคม 2560
กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ตราสารหนี้ต่างประเทศ 6MD2 6 เดือน 31 สิงหาคม 2560 1 กันยายน 2560

 

       ทั้งนี้ ผู้ถือหน่วยลงทุนสามารถสอบถามข้อมูลเพิ่มเติม ได้ที่ ฝ่ายลูกค้าสัมพันธ์ SCBAM Call Center โทรศัพท์ 0 2777 7777 กด 0 กด 6 ในระหว่างวันและเวลาทำการ 08.30 – 17.00 น. 

 

ประกาศ ณ วันที่ 17 กรกฎาคม 2560​
บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน ไทยพาณิชย์ จำกัด

กองทุน

ที่น่าสนใจ

SCBGSIF

กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ โกลบอล
สตราทีจิก อินเวสเมนท์ (ชนิดสะสมมูลค่า)

SCBNK225

กองทุนเปิดไทยพาณิชย์หุ้นญี่ปุ่น
(ชนิดไม่จ่ายเงินปันผล)

SCBKEQTG

กองทุนเปิดไทยพาณิชย์หุ้นเกาหลี

SCBSE

กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ซีเล็คท์
อิควิตี้ ฟันด์ (ชนิดจ่ายเงินปันผล)

SCBENERGY

กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ SET
ENERGY SECTOR INDEX (ชนิดจ่ายเงินปันผล)

SCBAEM

กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ เอเชียน
อีเมอร์จิ้ง มาร์เก็ต ฟันด์

SCBDV

กองทุนเปิดไทยพาณิชย์หุ้นทุนปันผล
(ชนิดจ่ายเงินปันผล)

SCBGEQ

กองทุนเปิดไทยพาณิชย์โกลบอล
อิควิตี้