แจ้งยกเลิกโครงการจัดการกองทุนรวม 10 กองทุน

17 มกราคม 2560

บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน ไทยพาณิชย์ จำกัด ในฐานะบริษัทจัดการ ขอแจ้งยกเลิกโครงการจัดการกองทุนรวมจำนวน 10 กองทุน ซึ่งมีรายละเอียด ดังนี้  

ชื่อกองทุน อายุโครงการ วันที่ครบอายุโครงการ วันที่ยกเลิกโครงการ
กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ตราสารหนี้ไทยคุ้มครองเงินต้น 6M37 ประมาณ 6 เดือน 2 กุมภาพันธ์ 2560 3 กุมภาพันธ์ 2560
กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ตราสารหนี้ต่างประเทศ 3M93 ประมาณ 3 เดือน 2 กุมภาพันธ์ 2560 3 กุมภาพันธ์ 2560
กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ตราสารหนี้ต่างประเทศ 3M94 ประมาณ 3 เดือน 3 กุมภาพันธ์ 2560 4 กุมภาพันธ์ 2560
กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ตราสารหนี้ต่างประเทศ เอเอส 6MC3 ประมาณ 6 เดือน 9 กุมภาพันธ์ 2560 10 กุมภาพันธ์ 2560
กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ตราสารหนี้ต่างประเทศ 3M95 ประมาณ 3 เดือน 9 กุมภาพันธ์ 2560 10 กุมภาพันธ์ 2560
กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ตราสารหนี้ เอไอ 6M26 ประมาณ 6 เดือน 14 กุมภาพันธ์ 2560 15 กุมภาพันธ์ 2560
กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ตราสารหนี้ต่างประเทศ เอเอส 6MC4 ประมาณ 6 เดือน 16 กุมภาพันธ์ 2560 17 กุมภาพันธ์ 2560
กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ตราสารหนี้ เอไอ 6M25 ประมาณ 6 เดือน 16 กุมภาพันธ์ 2560 17 กุมภาพันธ์ 2560
กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ตราสารหนี้ต่างประเทศ 6MA7 ประมาณ 6 เดือน 23 กุมภาพันธ์ 2560 24 กุมภาพันธ์ 2560
กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ตราสารหนี้ต่างประเทศ 3M96 ประมาณ 3 เดือน 23 กุมภาพันธ์ 2560 24 กุมภาพันธ์ 2560

 

ทั้งนี้ ผู้ถือหน่วยลงทุนสามารถสอบถามข้อมูลเพิ่มเติม ได้ที่ ฝ่ายลูกค้าสัมพันธ์ SCBAM Call Center โทรศัพท์ 0 2777 7777 กด 0 กด 6 ในระหว่างวันและเวลาทำการ 08.30 – 17.00 น. 

 

ประกาศ ณ วันที่ 17  มกราคม 2560​
บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน ไทยพาณิชย์ จำกัด

กองทุน

ที่น่าสนใจ

SCBPGF

กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ แพลทตินัม
โกลบอล ฟันด์ (ชนิดสะสมมูลค่า)

SCBLEQ

กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ หุ้น LOW VOLATILITY
(ชนิดจ่ายเงินปันผล)

SCBLEQA

กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ หุ้น LOW VOLATILITY
(ชนิดสะสมมูลค่า)

SCBLEQ-SSF

กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ หุ้น LOW VOLATILITY
(ชนิดเพื่อการออม)

SCBRMLEQ

กองทุนเปิดไทยพาณิชย์หุ้น Low Volatility เพื่อการเลี้ยงชีพ

SCBROBOA

กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ โกลบอลโรโบติกส์ (ชนิดสะสมมูลค่า)

SCBTHAICGA

กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ หุ้นธรรมาภิบาลไทย
(ชนิดสะสมมูลค่า)

SCBDA

กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ธนอนันต์ (ชนิดสะสมมูลค่า)