แจ้งเปลี่ยนแปลงอัตราการเรียกเก็บค่าธรรมเนียมการจัดการรายปีของกองทุน SCBASF1YD8 SCBCP3M24 SCBCP6M9 SCBASF1YD9 SCBCP3M25 SCBASF1YE1 SCBCP3M26 SCBASF1YE2 SCBCP6M10 SCBCP3M27 SCBASF1YE3 SCBASF6MS9 และ SCBCP3M28

16 ตุลาคม 2566

       บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน ไทยพาณิชย์ จำกัด (บริษัทจัดการ) ขอแจ้งเปลี่ยนแปลงอัตราการเรียกเก็บค่าธรรมเนียมการจัดการรายปี* ของ 13 กองทุนดังกล่าว โดยมีผลตั้งแต่วันที่ 20 ตุลาคม 2566 เป็นต้นไป รายละเอียดมีดังนี้

กองทุน เดิม
(ร้อยละต่อปีของมูลค่าจดทะเบียนกองทุนรวม)
ใหม
(ร้อยละต่อปีของมูลค่าจดทะเบียนกองทุนรวม)
SCBASF1YD8 0.4738 0.4848
SCBCP3M24 0.4230 0.4332
SCBCP6M9 0.2567 0.2822
SCBASF1YD9 0.5329 0.5676
SCBCP3M25 0.4868 0.5126
SCBASF1YE1 0.7087 0.7844
SCBCP3M26 0.4634 0.4828
SCBASF1YE2 0.4940 0.5213
SCBCP6M10 0.3443 0.3590
SCBCP3M27 0.4531 0.4684
SCBASF1YE3 0.0797 0.0984
SCBASF6MS9 0.3310 0.3602
SCBCP3M28 0.4772 0.4938

หมายเหตุ: * อัตราค่าธรรมเนียมดังกล่าวรวมภาษีมูลค่าเพิ่มแล้ว 

 

       จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

 

ประกาศ ณ วันที่ 16 ตุลาคม 2566
บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน ไทยพาณิชย์ จำกัด

กองทุน

ที่น่าสนใจ

SCBPGF

กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ แพลทตินัม
โกลบอล ฟันด์ (ชนิดสะสมมูลค่า)

SCBLEQ

กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ หุ้น LOW VOLATILITY
(ชนิดจ่ายเงินปันผล)

SCBLEQA

กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ หุ้น LOW VOLATILITY
(ชนิดสะสมมูลค่า)

SCBLEQ-SSF

กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ หุ้น LOW VOLATILITY
(ชนิดเพื่อการออม)

SCBRMLEQ

กองทุนเปิดไทยพาณิชย์หุ้น Low Volatility เพื่อการเลี้ยงชีพ

SCBROBOA

กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ โกลบอลโรโบติกส์ (ชนิดสะสมมูลค่า)

SCBTHAICGA

กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ หุ้นธรรมาภิบาลไทย
(ชนิดสะสมมูลค่า)

SCBDA

กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ธนอนันต์ (ชนิดสะสมมูลค่า)