ประกาศเรื่องการเปลี่ยนแปลงดัชนีชี้วัดของกองทุน SCBAUTO และ SCBFINTECH

16 พฤษภาคม 2567

          บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน ไทยพาณิชย์ จำกัด ขอเรียนแจ้งการเปลี่ยนแปลงดัชนีชี้วัดที่ใช้เปรียบเทียบผลการดำเนินงานของกองทุนเปิดไทยพาณิชย์ Autonomous Technology and Robotics (SCBAUTO) และกองทุนเปิดไทยพาณิชย์ Fintech Innovation (SCBFINTECH) เพื่อให้สอดคล้องกับการลงทุนของกองทุน มีผลตั้งแต่วันที่ 4 มิถุนายน 2567 เป็นต้นไป รายละเอียดดังนี้

กองทุน เดิม ใหม่
SCBAUTO

MSCI World Net Total Return USD Index : 100%

ปรับด้วยต้นทุนการป้องกันความเสี่ยงอัตราแลกเปลี่ยนเพื่อคำนวณผลตอบแทนเป็นสกุลเงินบาท ณ วันที่ลงทุน (ในอัตราส่วน 50%) และปรับด้วยอัตราแลกเปลี่ยนเพื่อเทียบกับค่าสกุลเงินบาท ณ วันที่คำนวณผลตอบแทน (ในอัตราส่วน 50%)

ผลการดำเนินงานของกองทุน ARK Autonomous Tech & Robotics ETF : 70% และผลการดำเนินงานของกองทุน ROBO Global Robotics & Automation Index ETF : 30%

ปรับด้วยต้นทุนการป้องกันความเสี่ยงอัตราแลกเปลี่ยนเพื่อคำนวณผลตอบแทนเป็นสกุลเงินบาท ณวันที่ลงทุน (ในอัตราส่วน 50%) และปรับด้วยอัตราแลกเปลี่ยนเพื่อเทียบกับค่าสกุลเงินบาท ณ วันที่คำนวณผลตอบแทน (ในอัตราส่วน 50%)

SCBFINTECH

MSCI World Net Total Return USD Index : 100%

ปรับด้วยต้นทุนการป้องกันความเสี่ยงอัตราแลกเปลี่ยนเพื่อคำนวณผลตอบแทนเป็นสกุลเงินบาท ณ วันที่ลงทุน (ในอัตราส่วน 50%) และปรับด้วยอัตราแลกเปลี่ยน เพื่อเทียบกับค่าสกุลเงินบาท ณ วันที่คำนวณผลตอบแทน (ในอัตราส่วน 50%)

ผลการดำเนินงานของกองทุน ARK Fintech Innovation ETF : 70%
และผลการดำเนินงานของกองทุน Amplify Mobile Payments ETF : 30%

ปรับด้วยต้นทุนการป้องกันความเสี่ยงอัตราแลกเปลี่ยนเพื่อคำนวณผลตอบแทนเป็นสกุลเงินบาท ณ วันที่ลงทุน (ในอัตราส่วน 50%) และปรับด้วยอัตราแลกเปลี่ยน เพื่อเทียบกับค่าสกุลเงินบาท ณ วันที่คำนวณผลตอบแทน (ในอัตราส่วน 50%)

 

          ทั้งนี้ การเปลี่ยนแปลงดัชนีชี้วัดข้างต้น ไม่ส่งผลกระทบต่อผู้ลงทุน ความเสี่ยงและผลตอบแทนของกองทุนแต่อย่างใด

 

ประกาศ ณ วันที่ 16 พฤษภาคม 2567
บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน ไทยพาณิชย์ จำกัด

กองทุน

ที่น่าสนใจ

SCBLEQA

กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ หุ้น LOW VOLATILITY
(ชนิดสะสมมูลค่า)

SCBROBOA

กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ โกลบอลโรโบติกส์ (ชนิดสะสมมูลค่า)

SCBINCA

กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ อินคัม
(ชนิดสะสมมูลค่า)

SCBLEQ

กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ หุ้น LOW VOLATILITY
(ชนิดจ่ายเงินปันผล)

SCBROBOP

กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ โกลบอลโรโบติกส์ (ชนิดผู้ลงทุนกลุ่ม/บุคคล)

SCBINCR

กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ อินคัม
(ชนิดรับซื้อคืนอัตโนมัติ)

SCBRMLEQ

กองทุนเปิดไทยพาณิชย์หุ้น Low Volatility เพื่อการเลี้ยงชีพ

SCBLEQ-SSF

กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ หุ้น LOW VOLATILITY
(ชนิดเพื่อการออม)