การเปลี่ยนแปลงประเภทกองทุนของกองทุนเปิดไทยพาณิชย์ Innovation (SCBINNO)

16 พฤษภาคม 2566
          บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน ไทยพาณิชย์ จำกัด ขอแจ้งให้ทราบว่ากองทุน SCBINNO จะเปลี่ยนแปลงประเภทกองทุนเพื่อให้สอดคล้องกับนโยบายการลงทุนของกองทุน โดยจะมีผลตั้งแต่วันที่ 25 มิถุนายน 2566 เป็นต้นไป ทั้งนี้ การเปลี่ยนแปลงดังกล่าวได้รับความเห็นชอบจากสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ เมื่อวันที่ 15 พฤษภาคม 2566 สรุปสาระสำคัญดังนี้
 
เรื่อง เดิม ใหม่
ประเภทกองทุน  กองทุนรวมฟีดเดอร์ (Feeder Fund) กองทุนรวมหน่วยลงทุน (Fund of Funds)
นโยบายการลงทุน กองทุนมีนโยบายเน้นลงทุนในหน่วยลงทุนของกองทุนรวมต่างประเทศเพียงกองทุนเดียว (Feeder Fund) ได้แก่ กองทุน ARK Innovation ETF (ARKK) (กองทุนหลัก) ซึ่งเป็นกองทุน ETF ที่บริหารแบบเชิงรุก (Actively-managed Exchange Traded Fund) บริหารโดย ARK Investment Management LLC และลงทุนในสกุลเงินดอลลาร์สหรัฐ (USD)

กองทุนหลักจะลงทุนอย่างน้อยร้อยละ 65 ของมูลค่าทรัพย์สินของกองทุน ในตราสารทุนของบริษัททั้งในประเทศสหรัฐอเมริกาและประเทศอื่น ๆ ที่มีการดำเนินธุรกิจที่เกี่ยวข้องหรือได้ประโยชน์จากการเปลี่ยนแปลงทางเทคโนโลยี (disruptive innovation)

กองทุนมี net exposure ในหน่วยลงทุนของกองทุนหลักโดยเฉลี่ยในรอบปีบัญชีไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุน

กองทุนมีนโยบายเน้นลงทุนในหน่วยลงทุนของกองทุนรวมต่างประเทศ เช่น หน่วย CIS และ/หรือหน่วยของกองทุนอีทีเอฟ (ETF) เป็นต้น   ที่มีนโยบายเน้นลงทุนในหลักทรัพย์และ/หรือตราสารของบริษัทที่มีความเกี่ยวข้องหรือได้ประโยชน์จากการเปลี่ยนแปลงทางเทคโนโลยี (disruptive innovation)

โดยกองทุนมี net exposure ในหน่วยลงทุนของกองทุนรวมต่างประเทศที่มีลักษณะดังกล่าวข้างต้นโดยเฉลี่ยในรอบปีบัญชีไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุน กองทุนจะลงทุนในหน่วยลงทุนของกองทุนต่างประเทศอย่างน้อย 2 กองทุน โดยจะลงทุนในกองทุนใดกองทุนหนึ่งโดยเฉลี่ยในรอบปีบัญชีไม่เกินร้อยละ 79 ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุน ซึ่งสัดส่วนการลงทุนในหน่วยลงทุนของกองทุนรวมต่างประเทศขึ้นอยู่กับดุลยพินิจของผู้จัดการกองทุน
ดัชนีชี้วัด/อ้างอิง (Benchmark) ผลการดำเนินงานของกองทุนหลัก : 100% ผลการดำเนินงานของกองทุน ARK Innovation ETF: 70% และผลการดำเนินงานของกองทุน HAN-GINS Tech Megatrend Equal Weight UCITS ETF: 30%
กลยุทธ์การบริหารกองทุน (Management Style) กองทุนไทยมุ่งหวังให้ผลประกอบการเคลื่อน ไหวตามกองทุนหลัก ส่วนกองทุนหลักมุ่งหวังให้ผลประกอบการสูงกว่าดัชนีชี้วัด (active management) มุ่งหวังให้ผลประกอบการเคลื่อนไหวสูงกว่าดัชนีชี้วัด (Active Management)

 

          ทั้งนี้ การเปลี่ยนแปลงประเภทกองทุนรวมดังกล่าว เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการกองทุนโดยมิได้ส่งผลกระทบต่อนโยบายการลงทุนของกองทุน เนื่องจากกองทุน ARK Innovation ETF (ARKK) ยังเป็นหนึ่งในกองทุนที่ SCBINNO ลงทุน

          ท่านผู้ถือหน่วยลงทุนสามารถสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมที่ฝ่ายลูกค้าสัมพันธ์ โทร. 0-2777-7777 กด 0 กด 6 ทุกวันทำการ ระหว่างเวลา 08.30 – 17.00 น.

     

ประกาศ ณ วันที่ 16 พฤษภาคม 2566
บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน ไทยพาณิชย์ จำกัด

กองทุน

ที่น่าสนใจ

SCBLEQ

กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ หุ้น LOW VOLATILITY
(ชนิดจ่ายเงินปันผล)

SCBLEQA

กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ หุ้น LOW VOLATILITY
(ชนิดสะสมมูลค่า)

SCBLEQ-SSF

กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ หุ้น LOW VOLATILITY
(ชนิดเพื่อการออม)

SCBRMLEQ

กองทุนเปิดไทยพาณิชย์หุ้น Low Volatility เพื่อการเลี้ยงชีพ

SCBPGF

กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ แพลทตินัม
โกลบอล ฟันด์ (ชนิดสะสมมูลค่า)

SCBROBOA

กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ โกลบอลโรโบติกส์ (ชนิดสะสมมูลค่า)

SCBGEARA

กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ โกลบอล อิควิตี้ แอพโซลูท
รีเทิร์น (ชนิดสะสมมูลค่า)

SCBS&P500-SSF

กองทุนเปิดไทยพาณิชย์หุ้นยูเอส (ชนิดเพื่อการออม)