การเปิดเผยข้อมูลการถือหน่วยลงทุนเกิน 1 ใน 3 ของกองทุน SCBUSHY

15 พฤศจิกายน 2562

บริษัทขอเรียนแจ้งให้ทราบว่า กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ ตราสารหนี้ US Short Duration High Income (SCBUSHY) มีการถือหน่วยลงทุนเกิน 1 ใน 3 โดยบุคคลใดบุคคลหนึ่ง จำนวน 1 คน เป็นสัดส่วน 33.44% โดยมิได้เกิดจากการลงทุนเพิ่มเติม ตั้งแต่วันที่ 13 พฤศจิกายน 2562 ซึ่งได้รับยกเว้นการถือหน่วยลงทุนที่มีระยะเวลาติดต่อกันไม่เกิน 1 ปี

 

ประกาศ ณ วันที่ 15 พฤศจิกายน 2562
บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน ไทยพาณิชย์ จำกัด 
ในฐานะบริษัทจัดการ

กองทุน

ที่น่าสนใจ

SCBSE

กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ซีเล็คท์
อิควิตี้ ฟันด์ (ชนิดจ่ายเงินปันผล)

SCBSEA

กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ซีเล็คท์
อิควิตี้ ฟันด์ (ชนิดสะสมมูลค่า)

SCBGSIF

กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ โกลบอล
สตราทีจิก อินเวสเมนท์ (ชนิดสะสมมูลค่า)

SCBNK225

กองทุนเปิดไทยพาณิชย์หุ้นญี่ปุ่น
(ชนิดไม่จ่ายเงินปันผล)

SCBNK225D

กองทุนเปิดไทยพาณิชย์หุ้นญี่ปุ่น
(ชนิดจ่ายเงินปันผล)

SCBMSE

กองทุนเปิดไทยพาณิชย์หุ้นทุน Mid/Small Cap (ชนิดสะสมมูลค่า)

SCBDV

กองทุนเปิดไทยพาณิชย์หุ้นทุนปันผล
(ชนิดจ่ายเงินปันผล)

SCBGEQ

กองทุนเปิดไทยพาณิชย์โกลบอล
อิควิตี้ (ชนิดจ่ายเงินปันผล)