การเปิดเผยข้อมูลการถือหน่วยลงทุนเกิน 1 ใน 3 ประจำเดือนกันยายน 2563

15 ตุลาคม 2563

เพื่อให้เป็นไปตามประกาศสำนักงานคณะกรรมการกำกับตลาดทุนที่ ทน.46/2556 กรณีมีการถือหน่วยลงทุนเกิน 1 ใน 3 บัดนี้ บริษัทขอเรียนแจ้งรายชื่อกองทุนที่มีการถือหน่วยลงทุนเกิน 1 ใน 3 ณ วันที่       30 กันยายน 2563 ดังมีรายละเอียดดังนี้

  1. กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ เซ็ท อินเด็กซ์ ฟันด์  มีการถือหน่วยลงทุนเกิน 1 ใน 3 โดยกลุ่มบุคคลใดบุคคลหนึ่ง จำนวน 1 กลุ่ม เป็นสัดส่วน 33.52% โดยได้รับการยกเว้นอัตราส่วน
  2. กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ตราสารหนี้ พลัส สำหรับกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ มีการถือหน่วยลงทุนเกิน 1 ใน 3 โดยกลุ่มบุคคลใดบุคคลหนึ่ง จำนวน 1 กลุ่ม เป็นสัดส่วน 92.46% โดยได้รับการยกเว้นอัตราส่วน
  3. กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ตราสารหนี้ระยะสั้น พลัส สำหรับกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ มีการถือหน่วยลงทุนเกิน 1 ใน 3 โดยกลุ่มบุคคลใดบุคคลหนึ่ง จำนวน 1 กลุ่ม เป็นสัดส่วน 66.26% โดยได้รับการยกเว้นอัตราส่วน
  4. กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ตราสารรัฐตลาดเงิน พลัส สำหรับกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ มีการถือหน่วยลงทุนเกิน 1 ใน 3 โดยกลุ่มบุคคลใดบุคคลหนึ่ง จำนวน 1 กลุ่ม เป็นสัดส่วน 83.71% โดยได้รับการยกเว้นอัตราส่วน
  5. กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ Thai Equity Value Portfolio มีการถือหน่วยลงทุนเกิน 1 ใน 3 โดยบุคคลใดบุคคลหนึ่ง จำนวน 1 คน เป็นสัดส่วน 43.78% โดยได้รับยกเว้นการถือหน่วยลงทุนที่มีระยะเวลาติดต่อกันไม่เกิน 1 ปี
  6. กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ คอมมอดิตี้ พลัส มีการถือหน่วยลงทุนเกิน 1 ใน 3 โดยบุคคลใดบุคคลหนึ่ง จำนวน 1 คน เป็นสัดส่วน 40.98% โดยได้รับยกเว้นการถือหน่วยลงทุนที่มีระยะเวลาติดต่อกันไม่เกิน 1 ปี

 

ประกาศ ณ วันที่ 15 ตุลาคม 2563
บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน ไทยพาณิชย์ จำกัด 
ในฐานะบริษัทจัดการ

กองทุน

ที่น่าสนใจ

SCBSE

กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ซีเล็คท์
อิควิตี้ ฟันด์ (ชนิดจ่ายเงินปันผล)

SCBSEA

กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ซีเล็คท์
อิควิตี้ ฟันด์ (ชนิดสะสมมูลค่า)

SCBGSIF

กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ โกลบอล
สตราทีจิก อินเวสเมนท์ (ชนิดสะสมมูลค่า)

SCBGSIFR

กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ โกลบอล
สตราทีจิก อินเวสเมนท์ (ชนิดรับซื้อคืนอัตโนมัติ)

SCBNK225

กองทุนเปิดไทยพาณิชย์หุ้นญี่ปุ่น
(ชนิดไม่จ่ายเงินปันผล)

SCBNK225D

กองทุนเปิดไทยพาณิชย์หุ้นญี่ปุ่น
(ชนิดจ่ายเงินปันผล)

SCBMSE

กองทุนเปิดไทยพาณิชย์หุ้นทุน Mid/Small Cap (ชนิดสะสมมูลค่า)

SCBDV

กองทุนเปิดไทยพาณิชย์หุ้นทุนปันผล
(ชนิดจ่ายเงินปันผล)