แจ้งขยายระยะเวลารับคำสั่งซื้อ/ขาย/สับเปลี่ยนหน่วยลงทุนกองทุน SCBCHEQ

14 ตุลาคม 2564

          บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน ไทยพาณิชย์ จำกัด ขอเรียนแจ้งการขยายระยะเวลารับคำสั่งซื้อ/ขาย/สับเปลี่ยนหน่วยลงทุน กองทุน SCBCHEQ โดยมีผลตั้งแต่วันที่ 20 ตุลาคม 2564 เป็นต้นไป ตามรายละเอียดดังนี้

เดิม ใหม่

ซื้อ/ขาย/สับเปลี่ยนหน่วยลงทุนได้ตั้งแต่เวลาเริ่มให้บริการ/เปิดทำการจนถึงเวลา 15.00 น.

ทุกช่องทางที่เปิดให้บริการ

ซื้อ/ขาย/สับเปลี่ยนหน่วยลงทุนได้ตั้งแต่เวลาเปิดทำการจนถึงเวลา 15.30 น.

สำหรับบริการธนาคารทางอินเตอร์เน็ตได้ตั้งแต่เวลาเริ่มให้บริการจนถึงเวลา 16.00 น.

 

         ท่านผู้ถือหน่วยลงทุนสามารถสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมที่ฝ่ายลูกค้าสัมพันธ์ โทร. 0-2777-7777 กด 0 กด 6 ทุกวันทำการระหว่างเวลา 08.30 – 17.00 น.

         จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ    

 

ประกาศ ณ วันที่ 14 ตุลาคม 2564
บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน ไทยพาณิชย์ จำกัด

กองทุน

ที่น่าสนใจ

SCBPINA

กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ พร็อพเพอร์ตี้ แอนด์ อินฟราสตรัคเจอร์ เฟล็กซิเบิ้ล (ชนิดสะสมมูลค่า)

SCBPIND

กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ พร็อพเพอร์ตี้ แอนด์ อินฟราสตรัคเจอร์ เฟล็กซิเบิ้ล (ชนิดจ่ายเงินปันผล)

SCBPMO

กองทุนเปิดไทยพาณิชย์เพิ่มผลมั่นคง
(ชนิดจ่ายเงินปันผล)

SCBSE

กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ซีเล็คท์
อิควิตี้ ฟันด์ (ชนิดจ่ายเงินปันผล)

SCBSEA

กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ซีเล็คท์
อิควิตี้ ฟันด์ (ชนิดสะสมมูลค่า)

SCBSEP

กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ซีเล็คท์
อิควิตี้ ฟันด์ (ชนิดผู้ลงทุนกลุ่ม/บุคคล)

SCBGSIF

กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ โกลบอล
สตราทีจิก อินเวสเมนท์ (ชนิดสะสมมูลค่า)

SCBGSIFR

กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ โกลบอล
สตราทีจิก อินเวสเมนท์ (ชนิดรับซื้อคืนอัตโนมัติ)