ประกาศแจ้งการแก้ไขเพิ่มเติมโครงการเกี่ยวกับการเปลี่ยนแปลงกองทุนหลักของ SCBFIN

14 กันยายน 2563

          บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน ไทยพาณิชย์ จำกัด (บริษัทจัดการ) ขอเรียนให้ท่านผู้ถือหน่วยลงทุนทราบว่า บริษัทจัดการได้รับความเห็นชอบ จากสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (สำนักงาน ก.ล.ต.) ในวันที่ 11 กันยายน 2563 สำหรับการแก้ไขเพิ่มเติมโครงการกองทุน SCBFIN เพื่อเปลี่ยนแปลงกองทุนหลัก เป็นกองทุน Nomura Global Dynamic Bond ที่มีนโยบายการลงทุนแบบยืดหยุ่น (Unconstrained Fixed Income) เพื่อโอกาสในการสร้างผลตอบแทนที่ดีขึ้นให้กับกองทุน โดยมีรายละเอียดดังต่อไปนี้

  เดิม ใหม่
 ชื่อกองทุนหลัก JPMorgan Funds Global Bond Opportunities Fund
ชนิดหน่วยลงทุน C (acc) USD
Nomura Global Dynamic Bond Fund
ชนิดหน่วยลงทุน I USD
วันจัดตั้งกองทุน 22 กุมภาพันธ์ 2556 30 มกราคม 2558
ดัชนีชี้วัดผลการดำเนินงาน Bloomberg Barclays Multiverse Index (Total Return Gross) Hedged to USD ไม่มี เนื่องจากกองทุนหลักใช้กลยุทธ์การลงทุนที่ยืดหยุ่นไม่ยึดติดกับน้ำหนักการลงทุนตามดัชนี (unconstrained)
กลยุทธ์การลงทุน กลยุทธ์การลงทุนที่เน้นสร้างผลตอบแทนรวม (total return) ผ่านการลงทุนในตราสารหนี้ทั่วโลก ค่าเงิน และอาจลงทุนในตราสารอนุพันธ์ที่เกี่ยวข้อง โดยกลยุทธ์ Long only เป็นหลัก  กลยุทธ์การลงทุนที่ยืดหยุ่น (unconstrained) ด้วยการลงทุนในตราสารหนี้ทั่วโลก รวมถึงค่าเงิน และตราสารอนุพันธ์ที่เกี่ยวข้อง กองทุนอาจมีการทำ long/short position  เข้ามาช่วยในการกำจัดความเสี่ยงและโอกาสในการสร้างผลตอบแทนส่วนเพิ่ม

 

          โดยการเปลี่ยนแปลงดังกล่าวมีผลตั้งแต่วันที่ 18 กันยายน 2563 เป็นต้นไป

          หากท่านผู้ถือหน่วยลงทุนต้องการข้อมูลเพิ่มเติม สามารถติดต่อฝ่ายลูกค้าสัมพันธ์ โทร. 0-2777-7777 กด 0 กด 6 ทุกวันทำการระหว่างเวลา 08.30 – 17.00 น.

          จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ    

 

ประกาศ ณ  วันที่  14 กันยายน 2563
บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน ไทยพาณิชย์ จำกัด

กองทุน

ที่น่าสนใจ

SCBSE

กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ซีเล็คท์
อิควิตี้ ฟันด์ (ชนิดจ่ายเงินปันผล)

SCBSEA

กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ซีเล็คท์
อิควิตี้ ฟันด์ (ชนิดสะสมมูลค่า)

SCBGSIF

กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ โกลบอล
สตราทีจิก อินเวสเมนท์ (ชนิดสะสมมูลค่า)

SCBGSIFR

กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ โกลบอล
สตราทีจิก อินเวสเมนท์ (ชนิดรับซื้อคืนอัตโนมัติ)

SCBNK225

กองทุนเปิดไทยพาณิชย์หุ้นญี่ปุ่น
(ชนิดไม่จ่ายเงินปันผล)

SCBNK225D

กองทุนเปิดไทยพาณิชย์หุ้นญี่ปุ่น
(ชนิดจ่ายเงินปันผล)

SCBMSE

กองทุนเปิดไทยพาณิชย์หุ้นทุน Mid/Small Cap (ชนิดสะสมมูลค่า)

SCBDV

กองทุนเปิดไทยพาณิชย์หุ้นทุนปันผล
(ชนิดจ่ายเงินปันผล)