ประกาศเปลี่ยนแปลงมูลค่าขั้นต่ำของการสั่งซื้อครั้งแรก มูลค่าขั้นต่ำของการสั่งซื้อครั้งถัดไป มูลค่าขั้นต่ำของการสั่งขายคืน และมูลค่าหน่วยลงทุนคงเหลือในบัญชีขั้นต่ำ 6 กองทุน

14 มีนาคม 2562

       บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน ไทยพาณิชย์ จำกัด (บริษัทจัดการ) ขอแจ้งเปลี่ยนแปลงมูลค่าขั้นต่ำของการสั่งซื้อครั้งแรก มูลค่าขั้นต่ำของการสั่งซื้อครั้งถัดไป มูลค่าขั้นต่ำของการสั่งขายคืน และมูลค่าหน่วยลงทุนคงเหลือในบัญชีขั้นต่ำ ของกองทุนรวมจำนวน 6 กองทุน โดยมีผลตั้งแต่วันที่ 20 มีนาคม 2562 รายละเอียดดังนี้

ชื่อกองทุน การแก้ไข
1. กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ Machine Learning Thai Equity (SCBMLT) 
  • เปลี่ยนแปลงมูลค่าขั้นต่ำของการสั่งซื้อครั้งแรก ครั้งถัดไป การสั่งขายคืน และมูลค่าหน่วยลงทุนคงเหลือขั้นต่ำ ของทุกชนิดหน่วยลงทุน (ยกเว้นชนิดหน่วยลงทุน P) จาก 1,000 บาท เป็น 1 บาท
2. กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ หุ้นธรรมาภิบาลไทย (SCBTHAICG)
3. กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ พร็อพเพอร์ตี้ แอนด์ อินฟราสตรัคเจอร์ เฟล็กซิเบิ้ล (SCBPIN)
4. กองทุนเปิดไทยพาณิชย์หุ้นยูเอส   (SCBS&P500FUND) 
  • เปลี่ยนแปลงมูลค่าขั้นต่ำของการสั่งซื้อครั้งแรก ครั้งถัดไป การสั่งขายคืน และมูลค่าหน่วยลงทุนคงเหลือขั้นต่ำ ของทุกชนิดหน่วยลงทุน (ยกเว้นชนิดหน่วยลงทุน P และ E) จาก 1,000 เป็น 1 บาท
5. กองทุนเปิดไทยพาณิชย์หุ้นญี่ปุ่น (SCBNKY225)
6. กองทุนเปิดไทยพาณิชย์หุ้นทุน Mid/Small Cap (SCBMSEFUND)
  • เปลี่ยนแปลงมูลค่าขั้นต่ำของการสั่งซื้อครั้งแรกและครั้งถัดไปของทุกชนิดหน่วยลงทุน (ยกเว้นชนิดหน่วยลงทุน P) จาก 1,000 เป็น 1 บาท
  • เปลี่ยนแปลงมูลค่าขั้นต่ำของการสั่งขายคืนและมูลค่าหน่วยลงทุนคงเหลือในบัญชีขั้นต่ำของทุกชนิดหน่วยลงทุน จาก1,000 บาท เป็น 1 บาท


       ท่านผู้ถือหน่วยลงทุนสามารถดูรายละเอียดเพิ่มเติม ได้ที่ www.scbam.com หรือสอบถามข้อมูลเพิ่มเติม ที่ฝ่าย ลูกค้าสัมพันธ์ โทร. 0-2777-7777 กด 0 กด 6 ในระหว่างเวลา 08.30 – 17.00 น.


       จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

 

ประกาศ ณ วันที่ 14 มีนาคม 2562
บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน ไทยพาณิชย์ จำกัด

กองทุน

ที่น่าสนใจ

SCBSE

กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ซีเล็คท์
อิควิตี้ ฟันด์ (ชนิดจ่ายเงินปันผล)

SCBGSIF

กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ โกลบอล
สตราทีจิก อินเวสเมนท์ (ชนิดสะสมมูลค่า)

SCBNK225

กองทุนเปิดไทยพาณิชย์หุ้นญี่ปุ่น
(ชนิดไม่จ่ายเงินปันผล)

SCBNK225D

กองทุนเปิดไทยพาณิชย์หุ้นญี่ปุ่น
(ชนิดจ่ายเงินปันผล)

SCBMSE

กองทุนเปิดไทยพาณิชย์หุ้นทุน Mid/Small Cap (ชนิดสะสมมูลค่า)

SCBDV

กองทุนเปิดไทยพาณิชย์หุ้นทุนปันผล
(ชนิดจ่ายเงินปันผล)

SCBGEQ

กองทุนเปิดไทยพาณิชย์โกลบอล
อิควิตี้ (ชนิดจ่ายเงินปันผล)

SCBS&P500

กองทุนเปิดไทยพาณิชย์หุ้นยูเอส (ชนิดจ่ายเงินปันผล)