ประกาศจ่ายเงินปันผลกองทุน SCBSMART2, SCBSMART3 และ SCBSMART4

13 กันยายน 2560

         บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน ไทยพาณิชย์ จำกัด ในฐานะบริษัทจัดการกองทุนเปิดไทยพาณิชย์สมาร์ทแพลน 2 (SCBSMART2) กองทุนเปิดไทยพาณิชย์สมาร์ทแพลน 3 (SCBSMART3) และกองทุนเปิดไทยพาณิชย์สมาร์ทแพลน 4 (SCBSMART4) ขอแจ้งให้ผู้ถือหน่วยลงทุนทราบกำหนดการปิดสมุดทะเบียนพักการโอนหน่วยลงทุนเพื่อสิทธิในการรับเงินปันผลของกองทุนรวมดังกล่าวในวันที่ 13 กันยายน 2560 เวลา 08.30น. โดยกำหนดจ่ายเงินปันผลตามรายละเอียด ดังนี้

ชื่อกองทุน งวดผลการดำเนินงาน

วันที่จ่าย
เงินปันผล

อัตราการจ่ายเงินปันผล
(บาท/หน่วย)
 SCBSMART2 1 ก.ย. 2559 –  31 ส.ค. 2560
และกำไรสะสม
25 ก.ย. 2560 0.4300
 SCBSMART3 1 ก.ย. 2559 –  31 ส.ค. 2560 0.2400
 SCBSMART4 0.2100

 

ประกาศ ณ วันที่ 13 กันยายน 2560 
บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน ไทยพาณิชย์ จำกัด

กองทุน

ที่น่าสนใจ

SCBDV

กองทุนเปิดไทยพาณิชย์หุ้นทุนปันผล
(ชนิดจ่ายเงินปันผล)

SCBKEQTG

กองทุนเปิดไทยพาณิชย์หุ้นเกาหลี

SCBDIGI

กองทุนเปิดไทยพาณิชย์
โกลบอลดิจิตอล

SCBROBOA

กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ โกลบอลโรโบติกส์ (ชนิดสะสมมูลค่า)

SCBLT1

กองทุนเปิดไทยพาณิชย์หุ้นระยะยาวปันผล 70/30

SCBLTT

กองทุนเปิดไทยพาณิชย์หุ้นระยะยาวทาร์เก็ต

SCBGSIF

กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ โกลบอล
สตราทีจิก อินเวสเมนท์ (ชนิดสะสมมูลค่า)

SCBSE

กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ซีเล็คท์
อิควิตี้ ฟันด์ (ชนิดจ่ายเงินปันผล)