ประกาศจ่ายเงินปันผลกองทุน SCBSMART2, SCBSMART3 และ SCBSMART4

13 กันยายน 2560

         บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน ไทยพาณิชย์ จำกัด ในฐานะบริษัทจัดการกองทุนเปิดไทยพาณิชย์สมาร์ทแพลน 2 (SCBSMART2) กองทุนเปิดไทยพาณิชย์สมาร์ทแพลน 3 (SCBSMART3) และกองทุนเปิดไทยพาณิชย์สมาร์ทแพลน 4 (SCBSMART4) ขอแจ้งให้ผู้ถือหน่วยลงทุนทราบกำหนดการปิดสมุดทะเบียนพักการโอนหน่วยลงทุนเพื่อสิทธิในการรับเงินปันผลของกองทุนรวมดังกล่าวในวันที่ 13 กันยายน 2560 เวลา 08.30น. โดยกำหนดจ่ายเงินปันผลตามรายละเอียด ดังนี้

ชื่อกองทุน งวดผลการดำเนินงาน

วันที่จ่าย
เงินปันผล

อัตราการจ่ายเงินปันผล
(บาท/หน่วย)
 SCBSMART2 1 ก.ย. 2559 –  31 ส.ค. 2560
และกำไรสะสม
25 ก.ย. 2560 0.4300
 SCBSMART3 1 ก.ย. 2559 –  31 ส.ค. 2560 0.2400
 SCBSMART4 0.2100

 

ประกาศ ณ วันที่ 13 กันยายน 2560 
บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน ไทยพาณิชย์ จำกัด

กองทุน

ที่น่าสนใจ

SCBAPLUS

กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ เอเชียแปซิฟิค อินคัมพลัส
ห้ามขายผู้ลงทุนรายย่อย (ชนิดรับซื้อคืนอัตโนมัติ)

SCBGINR

กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ โกลบอลอินคัม (ชนิดรับซื้อคืนอัตโนมัติ)

SCBMPLUSA

กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ มัลติ อินคัมพลัส
(ชนิดสะสมมูลค่า)

SCBPLUS

กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ อินคัมพลัส

SCBAEM

กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ เอเชียน
อีเมอร์จิ้ง มาร์เก็ต ฟันด์

SCBEUSM

กองทุนเปิดไทยพาณิชย์
หุ้นยุโรปสมอลแคป

SCBLEQ

กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ หุ้น LOW VOLATILITY

SCBDIGI

กองทุนเปิดไทยพาณิชย์
โกลบอลดิจิตอล