ประกาศเรื่องการเปิดให้บริการหน่วยลงทุนชนิดช่องทางอิเล็กทรอนิกส์ของกองทุน SCBEUSMFUND

13 มกราคม 2565

         บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน ไทยพาณิชย์ จำกัด ขอเรียนแจ้งให้ทราบว่ากองทุน SCBEUSMFUND จะเปิดให้บริการหน่วยลงทุนชนิดช่องทางอิเล็กทรอนิกส์ โดยมีผลตั้งแต่วันที่ 18 มกราคม 2565 เป็นต้นไป ซึ่งมีรายละเอียดดังนี้

ชื่อกองทุน ชื่อย่อหน่วยลงทุน ชนิดช่องทางอิเล็กทรอนิกส์
 กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ หุ้นยุโรปสมอลแคป
 (ชนิดช่องทางอิเล็กทรอนิกส์)
SCBEUSME

 

       จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ 

 

ประกาศ ณ  วันที่ 13 มกราคม 2565
บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน ไทยพาณิชย์ จำกัด

กองทุน

ที่น่าสนใจ

SCBPMO

กองทุนเปิดไทยพาณิชย์เพิ่มผลมั่นคง
(ชนิดจ่ายเงินปันผล)

SCBSE

กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ซีเล็คท์
อิควิตี้ ฟันด์ (ชนิดจ่ายเงินปันผล)

SCBSEP

กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ซีเล็คท์
อิควิตี้ ฟันด์ (ชนิดผู้ลงทุนกลุ่ม/บุคคล)

SCBNK225

กองทุนเปิดไทยพาณิชย์หุ้นญี่ปุ่น
(ชนิดไม่จ่ายเงินปันผล)

SCBNK225D

กองทุนเปิดไทยพาณิชย์หุ้นญี่ปุ่น
(ชนิดจ่ายเงินปันผล)

SCBNK225P

กองทุนเปิดไทยพาณิชย์หุ้นญี่ปุ่น
(ชนิดผู้ลงทุนกลุ่ม/บุคคล)

SCBMSEP

กองทุนเปิดไทยพาณิชย์หุ้นทุน Mid/Small Cap (ชนิดผู้ลงทุนกลุ่ม/บุคคล)

SCBDA

กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ธนอนันต์ (ชนิดสะสมมูลค่า)