ประกาศขยายระยะเวลาหยุดรับคำสั่งซื้อขาย สับเปลี่ยนหน่วยลงทุน SCBADAGIO และ SCBMBOND

12 ตุลาคม 2563

       ตามที่กองทุน SCBADAGIO และ SCBMBOND ได้หยุดรับคำสั่งซื้อขาย สับเปลี่ยนหน่วยลงทุนเป็นการชั่วคราว จากการที่กองทุนหลักได้หยุดรับคำสั่งซื้อขาย เนื่องจากไม่สามารถประเมินมูลค่าที่แน่นอนของสินทรัพย์บางส่วนในกองทุนได้ และทาง Autorité des Marchés Financiers ซึ่งเป็นองค์กรกำกับดูแลตลาดทุนของประเทศฝรั่งเศส ได้สั่งหยุดรับคำสั่งซื้อขายกองทุน H2O MultiBonds ผู้จัดการกองทุนหลัก (H2O) จึงตัดสินใจหยุดรับคำสั่งซื้อขายของกองทุนอื่นภายใต้การจัดการที่มีการลงทุนในสินทรัพย์ประเภทเดียวกัน ซึ่งรวมถึงกองทุน H2O Adagio ตามประกาศของบริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุนไทยพาณิชย์ จำกัด (บริษัทจัดการ) ณ วันที่ 31 สิงหาคม 2563 และ 6 ตุลาคม 2563 นั้น

       บริษัทจัดการ ขอเรียนว่า กองทุน H2O Adagio และ H2O MultiBonds อยู่ระหว่างขั้นตอน side-pocketing แยกสินทรัพย์ในกองทุนออกเป็น 2 ส่วน ทั้งนี้ เมื่อกองทุนหลักทำการแยกสินทรัพย์แล้วเสร็จ ผู้ถือหน่วยลงทุนจะมีหน่วยลงทุนในทั้งสองกองทุน ประกอบด้วย

ส่วนที่ 1 สินทรัพย์ที่สามารถประเมินมูลค่าได้ ย้ายไปยังกองทุนใหม่ที่มีนโยบายการลงทุน สภาพคล่อง และ NAV รายวันเหมือนกองทุนเดิม (mirror fund)

ส่วนที่ 2 สินทรัพย์ที่ไม่สามารถประเมินมูลค่าที่แน่นอนได้ คงไว้ในกองทุนเดิม (side-pocketed fund) และจะทยอยขายสินทรัพย์ออกในราคาและช่วงเวลาที่เหมาะสม เพื่อคืนเงินแก่ผู้ถือหน่วยลงทุน ซึ่งกองทุนนี้จะยังคงปิดรับคำสั่งซื้อขาย โดยจะมีการประกาศ NAV เป็นรายเดือน

       จากความคืบหน้าข้างต้น บริษัทจัดการอยู่ระหว่างติดตามการดำเนินงานของกองทุนหลักอย่างใกล้ชิด เพื่อให้สามารถสะท้อนการลงทุนของกองทุน SCBADAGIO และ SCBMBOND ได้อย่างชัดเจนที่สุด ซึ่งเดิมบริษัทจัดการคาดว่าจะสามารถเปิดรับคำสั่งซื้อขาย สับเปลี่ยนหน่วยลงทุนได้ ตั้งแต่วันที่ 14 ตุลาคม 2563 แต่ด้วยความไม่ชัดเจนจากทางกองทุนหลักดังกล่าว และความแตกต่างของเขตเวลา (time zone) รวมถึงเป็นการเปิดรับคำสั่งซื้อขายวันแรกภายหลังจากการปิดรับคำสั่งซื้อขายเป็นระยะเวลานาน ดังนั้น บริษัทจัดการจึงขอขยายระยะเวลาการเปิดรับคำสั่งซื้อขาย สับเปลี่ยนหน่วยลงทุนออกไป โดยบริษัทจัดการจะแจ้งแนวทางการดำเนินการที่เหมาะสมต่อไป เมื่อได้รับความชัดเจนจากกองทุนหลักแล้ว

       อนึ่ง บริษัทจัดการเห็นว่ารูปแบบการดำเนินการจัดการของกองทุนหลักมีความแตกต่างจากแนวทางการจัดการกองทุนทั่วไป เนื่องจากเป็นการแยกสินทรัพย์ของกองทุนเดิม (ที่มีการลงทุนไว้แล้ว) เพื่อจัดตั้งเป็นกองทุนใหม่ที่มีนโยบายอย่างเดียวกัน (mirror fund) และคงสินทรัพย์ที่ไม่สามารถประเมินมูลค่าที่แน่นอนได้ไว้ในกองทุนเดิม (side-pocketed fund) ดังที่เรียนข้างต้น ประกอบกับยังไม่มีความชัดเจนในการปรับปรุงรูปแบบการบริหารการลงทุนจากกองทุนหลัก โดยเมื่อคำนึงถึงผลประโยชน์ของผู้ถือหน่วยลงทุนเป็นสำคัญแล้ว บริษัทจัดการอยู่ระหว่างการพิจารณาและประเมินความเหมาะสมในการลงทุนกับกองทุนภายใต้การบริหารของ H2O โดยบริษัทจัดการจะแจ้งแนวทางการลงทุนที่เหมาะสมต่อผู้ถือหน่วยลงทุนต่อไปโดยเร็วที่สุด

       บริษัทจัดการขอขอบพระคุณที่ท่านผู้ถือหน่วยได้ให้ความไว้วางใจในการดูแลการลงทุนตลอดมา หากท่าน      ผู้ถือหน่วยต้องการข้อมูลเพิ่มเติม สามารถติดต่อฝ่ายลูกค้าสัมพันธ์ โทร. 0-2777-7777 กด 0 กด 6 ทุกวันทำการระหว่างเวลา 08.30 – 17.00 น.

       จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

 

ประกาศ ณ วันที่ 12 ตุลาคม 2563
บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน ไทยพาณิชย์ จำกัด

กองทุน

ที่น่าสนใจ

SCBSE

กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ซีเล็คท์
อิควิตี้ ฟันด์ (ชนิดจ่ายเงินปันผล)

SCBSEA

กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ซีเล็คท์
อิควิตี้ ฟันด์ (ชนิดสะสมมูลค่า)

SCBGSIF

กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ โกลบอล
สตราทีจิก อินเวสเมนท์ (ชนิดสะสมมูลค่า)

SCBGSIFR

กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ โกลบอล
สตราทีจิก อินเวสเมนท์ (ชนิดรับซื้อคืนอัตโนมัติ)

SCBNK225

กองทุนเปิดไทยพาณิชย์หุ้นญี่ปุ่น
(ชนิดไม่จ่ายเงินปันผล)

SCBNK225D

กองทุนเปิดไทยพาณิชย์หุ้นญี่ปุ่น
(ชนิดจ่ายเงินปันผล)

SCBMSE

กองทุนเปิดไทยพาณิชย์หุ้นทุน Mid/Small Cap (ชนิดสะสมมูลค่า)

SCBDV

กองทุนเปิดไทยพาณิชย์หุ้นทุนปันผล
(ชนิดจ่ายเงินปันผล)