ประกาศ เรื่อง แจ้งเพิ่มบริการการชำระเงินค่าขายคืนหน่วยลงทุนผ่านบริการ E-Wallet

12 มิถุนายน 2561

          บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน ไทยพาณิชย์ จำกัด ขอแจ้งการเพิ่มบริการการชำระเงินค่าขายคืนหน่วยลงทุนผ่านบริการ E-Wallet ของผู้ประกอบธุรกิจบริการชำระเงินภายใต้การกำกับดูแลของธนาคารแห่งประเทศไทย ซึ่งเป็นไปตามเงื่อนไขของผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืนหน่วยลงทุนที่บริษัทจัดการกำหนด สำหรับกองทุนรวมทุกกองทุน ยกเว้นกองทุนดังต่อไปนี้

  1. กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ ตราสารหนี้ US Short Duration High Income (SCBUSHY)
  2. กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ สมาร์ท เทรด 555 ฟันด์ เอ (SCBST555A)
  3. กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ สมาร์ท เทรด 555 ฟันด์ บี (SCBST555B)
  4. กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ โกลบอล เวลท์ (SCBGLOW)
  5. กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ โกลบอล เวลท์ เพื่อการเลี้ยงชีพ  (SCBRMGW)
  6. กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ โกลบอล เวลท์ พลัส (SCBGLOWP)
  7. กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ โกลบอล เวลท์ พลัส เพื่อการเลี้ยงชีพ  (SCBRMGWP)
  8. กองทุนเปิดไทยพาณิชย์โกลบอลมัลติสตราทิจีส์ ห้ามขายผู้ลงทุนรายย่อย (SCBGMT)
  9. กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ คอมมอดิตี้ พลัส (SCBCOMP)
  10. กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ออยล์ (SCBOILFUND)

 

          ทั้งนี้ มีผลตั้งแต่วันที่ 19 มิถุนายน 2561 เป็นต้นไป

          ท่านผู้ถือหน่วยลงทุนสามารถสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับเงื่อนไขของผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืนหน่วยลงทุนได้ที่ฝ่ายที่ปรึกษาการลงทุน โทร. 0-2777-7777 กด 0 กด 6 ในระหว่างวันและเวลาทำการ 08.30 – 17.00 น.

 

          จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

 

ประกาศ ณ วันที่ 12 มิถุนายน 2561
บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน ไทยพาณิชย์ จำกัด

กองทุน

ที่น่าสนใจ

SCBSE

กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ซีเล็คท์
อิควิตี้ ฟันด์ (ชนิดจ่ายเงินปันผล)

SCBGSIF

กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ โกลบอล
สตราทีจิก อินเวสเมนท์ (ชนิดสะสมมูลค่า)

SCBNK225

กองทุนเปิดไทยพาณิชย์หุ้นญี่ปุ่น
(ชนิดไม่จ่ายเงินปันผล)

SCBNK225D

กองทุนเปิดไทยพาณิชย์หุ้นญี่ปุ่น
(ชนิดจ่ายเงินปันผล)

SCBMSE

กองทุนเปิดไทยพาณิชย์หุ้นทุน Mid/Small Cap (ชนิดสะสมมูลค่า)

SCBDV

กองทุนเปิดไทยพาณิชย์หุ้นทุนปันผล
(ชนิดจ่ายเงินปันผล)

SCBGEQ

กองทุนเปิดไทยพาณิชย์โกลบอล
อิควิตี้ (ชนิดจ่ายเงินปันผล)

SCBSET50

กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ SET50 INDEX
(ชนิดสะสมมูลค่า)