ประกาศเปลี่ยนแปลงอัตราผลตอบแทนของกองทุน SCBCP6M38

12 กุมภาพันธ์ 2567

         ตามที่ บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน ไทยพาณิชย์ จำกัด (บริษัทจัดการ) ได้กำหนดวันเสนอขายหน่วยลงทุนครั้งแรก (IPO) ของกองทุนเปิดไทยพาณิชย์ มุ่งรักษาเงินต้น 6 เดือน 38 (SCBCP6M38) ระหว่างวันที่ 12 – 19 กุมภาพันธ์ 2567 โดยประมาณการอัตราผลตอบแทน 1.95% (ต่อปี) นั้น 

         ในการนี้ บริษัทจัดการขอแจ้งเปลี่ยนแปลงประมาณการอัตราผลตอบแทน เป็น 2.00% (ต่อปี) โดยมีรายละเอียด ดังนี้

ตราสารที่กองทุนคาดว่าลงทุน อันดับความน่าเชื่อถือของตราสาร/ผู้ออกตราสาร สัดส่วนการลงทุน
โดยประมาณ
ประมาณการผลตอบแทนจากตราสาร* (ต่อปี)
 
ประมาณการ
การได้รับเงินต้น + ผลตอบแทนจาก
การลงทุน (ต่อปี)
National rating International rating
พันธบัตรรัฐบาล/พันธบัตรธนาคารกลาง/ตั๋วเงินคลัง - ญี่ปุ่น    F1+ (FITCH) 30.00% 2.20% 30.66%
พันธบัตรรัฐบาล/พันธบัตรธนาคารกลาง/ตั๋วเงินคลัง – สิงคโปร์   F1+ (FITCH) 30.00% 2.10% 30.63%
พันธบัตรรัฐบาล/พันธบัตรธนาคารกลาง/ตั๋วเงินคลัง - จีน   F1+ (FITCH) 40.00% 2.15% 40.86%
รวม 100.00%   102.15%
หัก ค่าใช้จ่าย (โดยประมาณ)** 0.15%
เงินต้น + ประมาณการผลตอบแทนที่ผู้ถือหน่วยลงทุนจะได้รับเมื่อรับซื้อคืนหน่วยลงทุนโดยอัตโนมัติ (ต่อปี) 102.00%

หมายเหตุ :
- ตราสารที่กองทุนพิจารณาลงทุนได้ผ่านขั้นตอนการวิเคราะห์ความเสี่ยงด้านความน่าเชื่อถือของผู้ออกตราสาร (Credit Risk) แล้ว แต่อาจยังมีความเสี่ยงที่เกิดขึ้นจากการเปลี่ยนแปลงของเหตุการณ์ไม่คาดคิดที่มีนัยสำคัญต่อนโยบายในการดำเนินงานของผู้ออกตราสารหนี้ (Event risk) อยู่
* ประมาณผลตอบแทนของหลักทรัพย์ปรับด้วยราคาซื้อขายล่วงหน้าของอัตราแลกเปลี่ยนจาก Bloomberg ณ วันที่ 12 กุมภาพันธ์ 2567
ก) สงวนสิทธิเปลี่ยนแปลงทรัพย์สินหรือสัดส่วนการลงทุน บริษัทจัดการจะใช้ดุลยพินิจในการเปลี่ยนแปลงทรัพย์สินที่ลงทุนหรือสัดส่วนการลงทุนได้ต่อเมื่อเป็นการดำเนินการภายใต้สถานการณ์ที่จำเป็นและสมควร เพื่อรักษาผลประโยชน์ของผู้ลงทุนเป็นสำคัญ โดยไม่ทำให้ความเสี่ยงของทรัพย์สินที่ลงทุนเปลี่ยนแปลงไปอย่างมีนัยสำคัญ โดยบริษัทจัดการอาจพิจารณาลงทุนในตราสารหนี้อื่นแทน และ/หรือเพิ่มเติมจากตราสารที่ระบุไว้ข้างต้น ซึ่งตราสารดังกล่าวจะอยู่ภายใต้กรอบการลงทุนของบริษัทจัดการ โดยประมาณการอัตราผลตอบแทนของตราสารที่ลงทุนอาจมีการเปลี่ยนแปลงได้ ทั้งนี้ การเปลี่ยนแปลงดังกล่าวอาจทำให้ผู้ถือหน่วยลงทุนไม่ได้รับผลตอบแทนตามอัตราที่ประมาณการไว้
ข) สงวนสิทธิเปลี่ยนแปลงค่าใช้จ่ายของกองทุน
ค่าใช้จ่ายของกองทุน (รวมค่าธรรมเนียมการจัดการแล้ว) สามารถเปลี่ยนแปลงตามความเหมาะสม โดยในกรณีที่กองทุนได้รับผลตอบแทนสูงกว่าที่ได้เปิดเผยไว้ตอนเสนอขายหน่วยลงทุน บริษัทจัดการอาจเรียกเก็บค่าธรรมเนียมการจัดการเพิ่มเติมได้ ทั้งนี้ ไม่เกินเพดานค่าธรรมเนียมการจัดการที่ระบุไว้ในโครงการ
ค) สงวนสิทธิการเปิดเผยพอร์ตการลงทุน บริษัทจัดการจะเปิดเผยพอร์ตการลงทุนและสัดส่วนการลงทุนเพื่อประมาณการผลตอบแทนให้ผู้ถือหน่วยลงทุนทราบในหนังสือชี้ชวนส่วนสรุปข้อมูลสำคัญ และส่วนข้อมูลกองทุนรวมก่อนการเสนอขายครั้งแรก
- กรณีที่จำหน่ายหน่วยลงทุนได้เต็มตามจำนวนเงินทุนโครงการที่กำหนดในรายละเอียดโครงการกองทุนรวม และ/หรือเสนอขายหน่วยลงทุนได้เกินจำนวนเงินทุนโครงการที่กำหนดไว้ข้างต้น แต่เต็มหรือไม่เต็ม green shoe (ถ้ามี) ในระหว่างระยะเวลาการเสนอขายหน่วยลงทุนของกองทุนรวมครั้งแรก บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที่จะปิดการเสนอขายหน่วยลงทุน และ/หรือดำเนินการจดทะเบียนกองทรัพย์สินเป็นกองทุนรวมก่อนครบกำหนดสิ้นสุดระยะเวลาเสนอขายหน่วยลงทุนครั้งแรก

 

        ท่านผู้ถือหน่วยลงทุนสามารถสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมที่ฝ่ายลูกค้าสัมพันธ์ โทร. 0-2777-7777 ทุกวันทำการระหว่างเวลา 08.30 – 17.00 น.

 

ประกาศ ณ วันที่ 12 กุมภาพันธ์ 2567
บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน ไทยพาณิชย์ จำกัด

กองทุน

ที่น่าสนใจ

SCBPGF

กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ แพลทตินัม
โกลบอล ฟันด์ (ชนิดสะสมมูลค่า)

SCBLEQ

กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ หุ้น LOW VOLATILITY
(ชนิดจ่ายเงินปันผล)

SCBLEQA

กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ หุ้น LOW VOLATILITY
(ชนิดสะสมมูลค่า)

SCBLEQ-SSF

กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ หุ้น LOW VOLATILITY
(ชนิดเพื่อการออม)

SCBRMLEQ

กองทุนเปิดไทยพาณิชย์หุ้น Low Volatility เพื่อการเลี้ยงชีพ

SCBROBOA

กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ โกลบอลโรโบติกส์ (ชนิดสะสมมูลค่า)

SCBTHAICGA

กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ หุ้นธรรมาภิบาลไทย
(ชนิดสะสมมูลค่า)

SCBDA

กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ธนอนันต์ (ชนิดสะสมมูลค่า)