การเปิดให้บริการหน่วยลงทุนชนิดช่องทางอิเล็กทรอนิกส์ กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ หุ้นยูเอส สมอลแคปพาสซีฟ (SCBRS2000)

12 กุมภาพันธ์ 2567

        บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน ไทยพาณิชย์ จำกัด ขอเรียนแจ้งให้ทราบว่ากองทุน SCBRS2000 จะเปิดให้บริการหน่วยลงทุนชนิดช่องทางอิเล็กทรอนิกส์ โดยมีผลตั้งแต่วันที่ 19 กุมภาพันธ์ 2567 เป็นต้นไป รายละเอียดดังนี้

ชื่อกองทุน ชื่อย่อหน่วยลงทุน
 กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ หุ้นยูเอสสมอลแคปพาสซีฟ
 (ชนิดช่องทางอิเล็กทรอนิกส์)
SCBRS2000(E)

 

       จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ 

 

ประกาศ ณ  วันที่ 12 กุมภาพันธ์ 2567
บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน ไทยพาณิชย์ จำกัด

กองทุน

ที่น่าสนใจ

SCBPGF

กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ แพลทตินัม
โกลบอล ฟันด์ (ชนิดสะสมมูลค่า)

SCBLEQ

กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ หุ้น LOW VOLATILITY
(ชนิดจ่ายเงินปันผล)

SCBLEQA

กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ หุ้น LOW VOLATILITY
(ชนิดสะสมมูลค่า)

SCBLEQ-SSF

กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ หุ้น LOW VOLATILITY
(ชนิดเพื่อการออม)

SCBRMLEQ

กองทุนเปิดไทยพาณิชย์หุ้น Low Volatility เพื่อการเลี้ยงชีพ

SCBROBOA

กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ โกลบอลโรโบติกส์ (ชนิดสะสมมูลค่า)

SCBTHAICGA

กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ หุ้นธรรมาภิบาลไทย
(ชนิดสะสมมูลค่า)

SCBDA

กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ธนอนันต์ (ชนิดสะสมมูลค่า)