หลักเกณฑ์การให้สิทธิ์ผู้ถือหน่วยกองทุนรวมอสังหาริมทรัพย์และกองทุนรวมโครงสร้างพื้นฐาน เสนอวาระและคำถามล่วงหน้าสำหรับการประชุมสามัญผู้ถือหน่วยกองทุนรวม ประจำปี 2565

12 มกราคม 2565

          บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน ไทยพาณิชย์ จำกัด ในฐานะบริษัทจัดการ กองทุนรวมโครงสร้างพื้นฐานโทรคมนาคม ดิจิทัล (DIF), กองทุนรวมอสังหาริมทรัพย์แสนสิริ ไพร์มออฟฟิศ (SIRIP), กองทุนรวมสิทธิการเช่าอสังหาริมทรัพย์ไพร์มออฟฟิศ (POPF), กองทุนรวมสิทธิการเช่าอสังหาริมทรัพย์ CPN คอมเมอร์เชียล โกรท (CPNCG), กองทุนรวมอสังหาริมทรัพย์ปิ่นทอง อินดัสเตรียล ปาร์ค (PPF) และกองทุนรวมอสังหาริมทรัพย์เอราวัณ โฮเทล โกรท (ERWPF)

          มีความประสงค์ที่จะส่งเสริมการกำกับดูแลกิจการที่ดี และแสดงให้เห็นถึงการปฏิบัติต่อผู้ถือหน่วยของกองทุนรวม ทุกรายอย่างเท่าเทียมกัน จึงเห็นควรให้มีการเปิดโอกาสให้ผู้ถือหน่วยลงทุนของกองทุนรวม เสนอวาระการประชุม และส่งคำถามล่วงหน้าสำหรับการประชุมสามัญผู้ถือหน่วยลงทุนของกองทุนรวมฯ ประจำปี 2565 ในเรื่องที่ผู้ถือหน่วยเห็นว่าสำคัญและมีประโยชน์ต่อกองทุนรวม โดยบริษัทฯ จะพิจารณาการให้สิทธิผู้ถือหน่วยของกองทุนรวมฯ เสนอวาระการประชุม และส่งคำถามล่วงหน้าตามเกณฑ์ที่บริษัทฯ กำหนด

 

 

ดาวน์โหลดเอกสาร 

แบบฟอร์มการให้สิทธิผู้ถือหน่วยกองทุนรวมอสังหาฯเสนอวาระและคำถามล่วงหน้า (ภาษาไทย)

แบบฟอร์มการให้สิทธิผู้ถือหน่วยกองทุนรวมอสังหาฯเสนอวาระและคำถามล่วงหน้า (ภาษาอังกฤษ)

 

ประกาศ ณ วันที่ 12 มกราคม 2565
บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน ไทยพาณิชย์ จำกัด

กองทุน

ที่น่าสนใจ

SCBS&P500A

กองทุนเปิดไทยพาณิชย์หุ้นยูเอส (ชนิดสะสมมูลค่า)

SCBPGF

กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ แพลทตินัม
โกลบอล ฟันด์ (ชนิดสะสมมูลค่า)

SCBGIF

กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ โกลบอล
อินฟราสตรัคเจอร์ อิควิตี้ (ชนิดรับซื้อคืนอัตโนมัติ)

SCBDA

กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ธนอนันต์ (ชนิดสะสมมูลค่า)

SCBPMO

กองทุนเปิดไทยพาณิชย์เพิ่มผลมั่นคง
(ชนิดจ่ายเงินปันผล)

SCBSE

กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ซีเล็คท์
อิควิตี้ ฟันด์ (ชนิดจ่ายเงินปันผล)

SCBSEA

กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ซีเล็คท์
อิควิตี้ ฟันด์ (ชนิดสะสมมูลค่า)

SCBGMLA

กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ Global Machine Learning Equity (ชนิดสะสมมูลค่า)