หลักเกณฑ์การให้สิทธิ์ผู้ถือหน่วยกองทุนรวมอสังหาริมทรัพย์และกองทุนรวมโครงสร้างพื้นฐาน เสนอวาระและคำถามล่วงหน้าสำหรับการประชุมสามัญผู้ถือหน่วยกองทุนรวม ประจำปี 2564

11 มกราคม 2564

          บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน ไทยพาณิชย์ จำกัด ในฐานะบริษัทจัดการ กองทุนรวมโครงสร้างพื้นฐานโทรคมนาคม ดิจิทัล (DIF), กองทุนรวมอสังหาริมทรัพย์แสนสิริ ไพร์มออฟฟิศ (SIRIP), กองทุนรวมสิทธิการเช่าอสังหาริมทรัพย์ไพร์มออฟฟิศ (POPF), กองทุนรวมสิทธิการเช่าอสังหาริมทรัพย์ CPN คอมเมอร์เชียล โกรท (CPNCG), กองทุนรวมอสังหาริมทรัพย์ปิ่นทอง อินดัสเตรียล ปาร์ค (PPF) และกองทุนรวมอสังหาริมทรัพย์เอราวัณ โฮเทล โกรท (ERWPF)

          มีความประสงค์ที่จะส่งเสริมการกำกับดูแลกิจการที่ดี และแสดงให้เห็นถึงการปฏิบัติต่อผู้ถือหน่วยของกองทุนรวม ทุกรายอย่างเท่าเทียมกัน จึงเห็นควรให้มีการเปิดโอกาสให้ผู้ถือหน่วยลงทุนของกองทุนรวม เสนอวาระการประชุม และส่งคำถามล่วงหน้าสำหรับการประชุมสามัญผู้ถือหน่วยลงทุนของกองทุนรวมฯ ประจำปี 2564 ในเรื่องที่ผู้ถือหน่วยเห็นว่าสำคัญและมีประโยชน์ต่อกองทุนรวม โดยบริษัทฯ จะพิจารณาการให้สิทธิผู้ถือหน่วยของกองทุนรวมฯ เสนอวาระการประชุม และส่งคำถามล่วงหน้าตามเกณฑ์ที่บริษัทฯ กำหนด

 

ดาวน์โหลดเอกสาร 

แบบฟอร์มการให้สิทธิผู้ถือหน่วยกองทุนรวมอสังหาฯเสนอวาระและคำถามล่วงหน้า (ภาษาไทย)

แบบฟอร์มการให้สิทธิผู้ถือหน่วยกองทุนรวมอสังหาฯเสนอวาระและคำถามล่วงหน้า (ภาษาอังกฤษ)

 

ประกาศ ณ วันที่ 11 มกราคม 2564
บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน ไทยพาณิชย์ จำกัด

กองทุน

ที่น่าสนใจ

SCBSE

กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ซีเล็คท์
อิควิตี้ ฟันด์ (ชนิดจ่ายเงินปันผล)

SCBGSIF

กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ โกลบอล
สตราทีจิก อินเวสเมนท์ (ชนิดสะสมมูลค่า)

SCBGSIFR

กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ โกลบอล
สตราทีจิก อินเวสเมนท์ (ชนิดรับซื้อคืนอัตโนมัติ)

SCBNK225

กองทุนเปิดไทยพาณิชย์หุ้นญี่ปุ่น
(ชนิดไม่จ่ายเงินปันผล)

SCBNK225D

กองทุนเปิดไทยพาณิชย์หุ้นญี่ปุ่น
(ชนิดจ่ายเงินปันผล)

SCBAEM

กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ เอเชียน
อีเมอร์จิ้ง มาร์เก็ต ฟันด์ (ชนิดสะสมมูลค่า)

SCBDAP

กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ธนอนันต์
(ชนิดผู้ลงทุนกลุ่ม/บุคคล)

SCBSET50

กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ SET50 INDEX
(ชนิดสะสมมูลค่า)