ประกาศการเปิดให้บริการซื้อหน่วยลงทุนควบกรมธรรม์ประกันชีวิต จำนวน 8 กองทุน

11 มกราคม 2561

       บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน ไทยพาณิชย์ จำกัด (บริษัทจัดการ) ขอเรียนแจ้งให้ทราบว่า บริษัทจัดการจะเปิดให้บริการซื้อหน่วยลงทุนควบกรมธรรม์ประกันชีวิต โดยผู้ลงทุนสามารถติดต่อซื้อหน่วยลงทุนผ่านบริษัท พรูเด็นเชียล ประกันชีวิต (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) ได้ตั้งแต่วันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2561 เป็นต้นไป โดยมีรายละเอียดชื่อกองทุนและชนิดหน่วยลงทุนที่สามารถซื้อหน่วยลงทุนควบกรมธรรม์ประกันชีวิต ดังนี้ 

ชื่อกองทุน ชนิดหน่วยลงทุน
1. กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ตราสารหนี้ระยะสั้น พลัส (ชื่อย่อ : SCBSFFPLUS) ชนิดหน่วยลงทุน I (ชื่อย่อ : SCBSFFPLUS-I)
2. กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ โกลบอลอินคัม (ชื่อย่อ : SCBGIN) ชนิดสะสมมูลค่า (ชื่อย่อ : SCBGINA)
3. กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ เวิลด์อินคัม (ชื่อย่อ : SCBWIN) ชนิดสะสมมูลค่า (ชื่อย่อ : SCBWINA)
4. กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ เอเชียแปซิฟิคอินคัมพลัส 
    ห้ามขายผู้ลงทุนรายย่อย (ชื่อย่อ : SCBAPLUSFUND)
ชนิดสะสมมูลค่า (ชื่อย่อ : SCBAPLUSA)
5. กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ ซีเล็คท์ อิควิตี้ ฟันด์ 
    (ชื่อย่อ : SCBSEFUND)
ชนิดสะสมมูลค่า (ชื่อย่อ : SCBSEA)
6. กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ เอเชียน อีเมอร์จิ้ง มาร์เก็ต ฟันด์ THB เฮดจ์
    (ชื่อย่อ : SCBAEMH)
ชนิดสะสมมูลค่า (ชื่อย่อ : SCBAEMHA)
7. กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ โกลบอลโรโบติกส์
    (ชื่อย่อ : SCBROBO)
ชนิดสะสมมูลค่า (ชื่อย่อ : SCBROBOA)
8. กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ Global Population Trend 
    (ชื่อย่อ : SCBPOP)
ชนิดสะสมมูลค่า (ชื่อย่อ : SCBPOPA)

 

       จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

 

ประกาศ ณ วันที่ 11 มกราคม 2561
บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน ไทยพาณิชย์ จำกัด

กองทุน

ที่น่าสนใจ

SCBSE

กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ซีเล็คท์
อิควิตี้ ฟันด์ (ชนิดจ่ายเงินปันผล)

SCBGSIF

กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ โกลบอล
สตราทีจิก อินเวสเมนท์ (ชนิดสะสมมูลค่า)

SCBKEQTG

กองทุนเปิดไทยพาณิชย์หุ้นเกาหลี

SCBENERGY

กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ SET
ENERGY SECTOR INDEX (ชนิดจ่ายเงินปันผล)

SCBNK225

กองทุนเปิดไทยพาณิชย์หุ้นญี่ปุ่น
(ชนิดไม่จ่ายเงินปันผล)

SCBNK225D

กองทุนเปิดไทยพาณิชย์หุ้นญี่ปุ่น
(ชนิดจ่ายเงินปันผล)

SCBMSE

กองทุนเปิดไทยพาณิชย์หุ้นทุน Mid/Small Cap (ชนิดสะสมมูลค่า)

SCBDV

กองทุนเปิดไทยพาณิชย์หุ้นทุนปันผล
(ชนิดจ่ายเงินปันผล)