ประกาศการเปิดให้บริการซื้อหน่วยลงทุนควบกรมธรรม์ประกันชีวิต จำนวน 8 กองทุน

11 มกราคม 2561

       บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน ไทยพาณิชย์ จำกัด (บริษัทจัดการ) ขอเรียนแจ้งให้ทราบว่า บริษัทจัดการจะเปิดให้บริการซื้อหน่วยลงทุนควบกรมธรรม์ประกันชีวิต โดยผู้ลงทุนสามารถติดต่อซื้อหน่วยลงทุนผ่านบริษัท พรูเด็นเชียล ประกันชีวิต (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) ได้ตั้งแต่วันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2561 เป็นต้นไป โดยมีรายละเอียดชื่อกองทุนและชนิดหน่วยลงทุนที่สามารถซื้อหน่วยลงทุนควบกรมธรรม์ประกันชีวิต ดังนี้ 

ชื่อกองทุน ชนิดหน่วยลงทุน
1. กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ตราสารหนี้ระยะสั้น พลัส (ชื่อย่อ : SCBSFFPLUS) ชนิดหน่วยลงทุน I (ชื่อย่อ : SCBSFFPLUS-I)
2. กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ โกลบอลอินคัม (ชื่อย่อ : SCBGIN) ชนิดสะสมมูลค่า (ชื่อย่อ : SCBGINA)
3. กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ เวิลด์อินคัม (ชื่อย่อ : SCBWIN) ชนิดสะสมมูลค่า (ชื่อย่อ : SCBWINA)
4. กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ เอเชียแปซิฟิคอินคัมพลัส 
    ห้ามขายผู้ลงทุนรายย่อย (ชื่อย่อ : SCBAPLUSFUND)
ชนิดสะสมมูลค่า (ชื่อย่อ : SCBAPLUSA)
5. กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ ซีเล็คท์ อิควิตี้ ฟันด์ 
    (ชื่อย่อ : SCBSEFUND)
ชนิดสะสมมูลค่า (ชื่อย่อ : SCBSEA)
6. กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ เอเชียน อีเมอร์จิ้ง มาร์เก็ต ฟันด์ THB เฮดจ์
    (ชื่อย่อ : SCBAEMH)
ชนิดสะสมมูลค่า (ชื่อย่อ : SCBAEMHA)
7. กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ โกลบอลโรโบติกส์
    (ชื่อย่อ : SCBROBO)
ชนิดสะสมมูลค่า (ชื่อย่อ : SCBROBOA)
8. กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ Global Population Trend 
    (ชื่อย่อ : SCBPOP)
ชนิดสะสมมูลค่า (ชื่อย่อ : SCBPOPA)

 

       จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

 

ประกาศ ณ วันที่ 11 มกราคม 2561
บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน ไทยพาณิชย์ จำกัด

กองทุน

ที่น่าสนใจ

SCBSE

กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ซีเล็คท์
อิควิตี้ ฟันด์ (ชนิดจ่ายเงินปันผล)

SCBGSIF

กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ โกลบอล
สตราทีจิก อินเวสเมนท์ (ชนิดสะสมมูลค่า)

SCBNK225

กองทุนเปิดไทยพาณิชย์หุ้นญี่ปุ่น
(ชนิดไม่จ่ายเงินปันผล)

SCBNK225D

กองทุนเปิดไทยพาณิชย์หุ้นญี่ปุ่น
(ชนิดจ่ายเงินปันผล)

SCBMSE

กองทุนเปิดไทยพาณิชย์หุ้นทุน Mid/Small Cap (ชนิดสะสมมูลค่า)

SCBDV

กองทุนเปิดไทยพาณิชย์หุ้นทุนปันผล
(ชนิดจ่ายเงินปันผล)

SCBGEQ

กองทุนเปิดไทยพาณิชย์โกลบอล
อิควิตี้ (ชนิดจ่ายเงินปันผล)

SCBS&P500

กองทุนเปิดไทยพาณิชย์หุ้นยูเอส (ชนิดจ่ายเงินปันผล)