ประกาศแจ้งวันหยุดทำการซื้อ/ขาย/สับเปลี่ยนหน่วยลงทุน จำนวน 15 กองทุน

9 ตุลาคม 2566

       เนื่องจากฮ่องกงได้ประกาศเตือนพายุ Typhoon Signal No.8 และ Black Rainstorm Warning ส่งผลให้ตลาดหลักทรัพย์ฮ่องกง (Hong Kong Exchanges and Clearing Limited (HKEX)) ปิดทำการ จึงทำให้กองทุนดังต่อไปนี้ไม่สามารถทำรายการได้

 1. กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ Asian Fixed Income (SCBABOND)
 2. กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ หุ้นจีนเอแชร์ แอคทีฟ (SCBASHARES)
 3. กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ หุ้นจีนเอแชร์ แอคทีฟ เพื่อการเลี้ยงชีพ (SCBRMASHARES)
 4. กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ ดัชนีหุ้น Asia ex Japan (SCBAXJ)
 5. กองทุนเปิดไทยพาณิชย์หุ้นจีน (SCBCEFUND)
 6. กองทุนเปิดไทยพาณิชย์หุ้นจีน THB เฮ็ดจ์ (SCBCEHFUND)
 7. กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ หุ้นจีนเอแชร์ (SCBCHAFUND)
 8. กองทุนเปิดไทยพาณิชย์หุ้นจีนเอแชร์ เพื่อการเลี้ยงชีพ (SCBRMCHA)
 9. กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ ออล ไชน่า อิควิตี้ (SCBCHEQ)
 10. กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ Active All China Equity (SCBCHIN)
 11. กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ China Trigger 2 (SCBCHTG2)
 12. กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ Machine Learning China All Share (SCBMLCA)
 13. กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ Machine Learning China All Share เพื่อการเลี้ยงชีพ (SCBRMMLCA)
 14. กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ เอเชียแปซิฟิคอินคัมพลัส ห้ามขายผู้ลงทุนรายย่อย (SCBAPLUSFUND)
 15. กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ตราสารหนี้ตลาดเกิดใหม่ (SCBEMBONDFUND)

       บริษัทจัดการจึงขอหยุดทำการซื้อ/ขาย/สับเปลี่ยนหน่วยลงทุนของกองทุนดังกล่าวในวันที่ 9 ตุลาคม 2566 หรือจนกว่าบริษัทจัดการจะมีประกาศแจ้งเปลี่ยนแปลง

 

ประกาศ ณ วันที่ 9 ตุลาคม 2566
บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน ไทยพาณิชย์ จำกัด

กองทุน

ที่น่าสนใจ

SCBPGF

กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ แพลทตินัม
โกลบอล ฟันด์ (ชนิดสะสมมูลค่า)

SCBLEQ

กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ หุ้น LOW VOLATILITY
(ชนิดจ่ายเงินปันผล)

SCBLEQA

กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ หุ้น LOW VOLATILITY
(ชนิดสะสมมูลค่า)

SCBLEQ-SSF

กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ หุ้น LOW VOLATILITY
(ชนิดเพื่อการออม)

SCBRMLEQ

กองทุนเปิดไทยพาณิชย์หุ้น Low Volatility เพื่อการเลี้ยงชีพ

SCBROBOA

กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ โกลบอลโรโบติกส์ (ชนิดสะสมมูลค่า)

SCBTHAICGA

กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ หุ้นธรรมาภิบาลไทย
(ชนิดสะสมมูลค่า)

SCBDA

กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ธนอนันต์ (ชนิดสะสมมูลค่า)