แจ้งเปลี่ยนแปลงอัตราการเรียกเก็บค่าธรรมเนียมการจัดการรายปีของกองทุน SCBASF6MU8 SCBGOV3M9 SCBCP6M33 SCBASF6MU9 SCBASF1YF4 SCBCP6M34 SCBCP6M36 SCBGOV3M10 และ SCBCP6M35

9 กรกฎาคม 2567

       บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน ไทยพาณิชย์ จำกัด (บริษัทจัดการ) ขอแจ้งเปลี่ยนแปลงอัตราการเรียกเก็บค่าธรรมเนียมการจัดการรายปี* ของ 9 กองทุนดังกล่าว โดยมีรายละเอียดมีดังนี้

กองทุน เดิม
(ร้อยละต่อปีของมูลค่า
จดทะเบียนกองทุนรวม)
ใหม
(ร้อยละต่อปีของมูลค่า
จดทะเบียนกองทุนรวม)
วันที่มีผล
SCBASF6MU8 0.49990 0.487100 10 กรกฎาคม 2567
SCBGOV3M9 0.313000 0.255100 12 กรกฎาคม 2567
SCBCP6M33 0.207400 0.316200 12 กรกฎาคม 2567
SCBASF6MU9 0.461600 0.219800 12 กรกฎาคม 2567
SCBASF1YF4 0.480000 0.662100 12 กรกฎาคม 2567
SCBCP6M34 0.351900 0.429800 12 กรกฎาคม 2567
SCBCP6M36 0.143900 0.185100 12 กรกฎาคม 2567
SCBGOV3M10 0.154880 0.186380 12 กรกฎาคม 2567
SCBCP6M35 0.132800 0.321600 12 กรกฎาคม 2567

หมายเหตุ: * อัตราค่าธรรมเนียมดังกล่าวรวมภาษีมูลค่าเพิ่มแล้ว 

 

       จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

 

ประกาศ ณ วันที่ 9 กรกฎาคม 2567
บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน ไทยพาณิชย์ จำกัด

กองทุน

ที่น่าสนใจ

SCBLEQA

กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ หุ้น LOW VOLATILITY
(ชนิดสะสมมูลค่า)

SCBROBOA

กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ โกลบอลโรโบติกส์ (ชนิดสะสมมูลค่า)

SCBINCA

กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ อินคัม
(ชนิดสะสมมูลค่า)

SCBLEQ

กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ หุ้น LOW VOLATILITY
(ชนิดจ่ายเงินปันผล)

SCBROBOP

กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ โกลบอลโรโบติกส์ (ชนิดผู้ลงทุนกลุ่ม/บุคคล)

SCBINCR

กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ อินคัม
(ชนิดรับซื้อคืนอัตโนมัติ)

SCBRMLEQ

กองทุนเปิดไทยพาณิชย์หุ้น Low Volatility เพื่อการเลี้ยงชีพ

SCBLEQ-SSF

กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ หุ้น LOW VOLATILITY
(ชนิดเพื่อการออม)