ประกาศแจ้งการลงทุนในสัญญา Interest rate swap (IRS) ของกองทุน SCBTHOR1YB

8 กรกฎาคม 2567

         บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน ไทยพาณิชย์ จำกัด (บริษัทจัดการ) ขอเรียนแจ้งการลงทุนในสัญญา Interest rate swap (IRS) โดยมีรายละเอียดดังต่อไปนี้

สินทรัพย์อ้างอิง อัตราดอกเบี้ย Thai Overnight Repurchase Rate (THOR)
วันเริ่มต้นสัญญา 5 กรกฎาคม 2567
วิธีการคำนวณผลตอบแทน 4.75% - อัตราดอกเบี้ยอ้างอิง THOR เฉลี่ย 3 เดือน
รอบการคำนวณผลตอบแทน

ครั้งที่ 1 : 8 ตุลาคม 2567

ครั้งที่ 2 : 8 มกราคม 2568

ครั้งที่ 3 : 8 เมษายน 2568

ครั้งที่ 4 : 8 กรกฎาคม 2568

โดยแต่ละรอบจะพิจารณาอัตราดอกเบี้ยอ้างอิง THOR เฉลี่ย 3 เดือนตามช่วงเวลาดังนี้

ครั้งที่ 1 : 1 กรกฎาคม 2567 -  1 ตุลาคม 2567

ครั้งที่ 2 : 1 ตุลาคม 2567 - 30 ธันวาคม 2567

ครั้งที่ 3 : 30 ธันวาคม 2567 -  1 เมษายน 2568

ครั้งที่ 4 : 1 เมษายน 2568 – 1 กรกฎาคม 2568
วันครบอายุโครงการและจ่ายคืนผลตอบแทนจากการลงทุน 8 กรกฎาคม 2568

 

       บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิเปลี่ยนแปลงรอบการคำนวณผลตอบแทนและช่วงการพิจารณาอัตราดอกเบี้ยอ้างอิง THOR เฉลี่ย 3 เดือน ในภายหลังได้ โดยจะแจ้งให้ทราบผ่านทางเว็บไซต์ของบริษัทจัดการ ทั้งนี้ ท่านผู้ถือหน่วยลงทุนสามารถศึกษารายละเอียดเงื่อนไขการจ่ายผลตอบแทนเพิ่มเติมได้จากหนังสือชี้ชวนกองทุน

 

ประกาศ ณ วันที่ 8 กรกฎาคม 2567
บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน ไทยพาณิชย์ จำกัด

กองทุน

ที่น่าสนใจ

SCBLEQA

กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ หุ้น LOW VOLATILITY
(ชนิดสะสมมูลค่า)

SCBROBOA

กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ โกลบอลโรโบติกส์ (ชนิดสะสมมูลค่า)

SCBINCA

กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ อินคัม
(ชนิดสะสมมูลค่า)

SCBLEQ

กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ หุ้น LOW VOLATILITY
(ชนิดจ่ายเงินปันผล)

SCBROBOP

กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ โกลบอลโรโบติกส์ (ชนิดผู้ลงทุนกลุ่ม/บุคคล)

SCBINCR

กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ อินคัม
(ชนิดรับซื้อคืนอัตโนมัติ)

SCBRMLEQ

กองทุนเปิดไทยพาณิชย์หุ้น Low Volatility เพื่อการเลี้ยงชีพ

SCBLEQ-SSF

กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ หุ้น LOW VOLATILITY
(ชนิดเพื่อการออม)