แจ้งยกเว้นการเรียกเก็บค่าธรรมเนียมการรับซื้อคืน การสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนเข้ากองทุน SCBNKY225

8 มีนาคม 2560

       บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุนไทยพาณิชย์ จำกัด ในฐานะบริษัทจัดการกองทุนเปิดไทยพาณิชย์หุ้นญี่ปุ่น (SCBNKY225) ขอแจ้งให้ผู้ถือหน่วยลงทุนทราบว่า บริษัทจะดำเนินการยกเว้นการเรียกเก็บค่าธรรมเนียมการรับซื้อคืนหน่วยลงทุน (Back-End Fee) และค่าธรรมเนียมการสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนเข้า (Switching In) ที่เรียกเก็บจากผู้ถือหน่วยลงทุนประเภทผู้ลงทุนสถาบันที่ซื้อหน่วยลงทุนของกองทุนรวมดังกล่าวผ่านทางบริษัทจัดการ ซึ่งผู้ลงทุนสถาบันจะต้องซื้อหน่วยลงทุนในแต่ละครั้ง ตั้งแต่ 50 ล้านบาทขึ้นไป โดยให้มีผลระหว่างวันที่ 9-17 มีนาคม 2560 จนกว่าจะมีการประกาศเปลี่ยนแปลง ซึ่งมีรายละเอียด ดังนี้

กองทุน *ค่าธรรมเนียมเดิม *ค่าธรรมเนียมใหม่​
SCBNKY225​ 0.50 ยกเว้นไม่เรียกเก็บ

หมายเหตุ : *อัตราค่าธรรมเนียมคิดเป็นร้อยละของมูลค่าหน่วยลงทุนและยังไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม
 

       ทั้งนี้ ผู้ถือหน่วยลงทุนสามารถสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ ฝ่ายลูกค้าสัมพันธ์ SCBAM Call Center หมายเลขโทรศัพท์ 0 2777 7777 กด 0 กด 6 ในวันและเวลาทำการ 08.30 – 17.00 น. 

 

ประกาศ ณ วันที่ 8 มีนาคม 2560 
บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน ไทยพาณิชย์ จำกัด

กองทุน

ที่น่าสนใจ

SCBPGF

กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ แพลทตินัม
โกลบอล ฟันด์ (ชนิดสะสมมูลค่า)

SCBLEQ

กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ หุ้น LOW VOLATILITY
(ชนิดจ่ายเงินปันผล)

SCBLEQA

กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ หุ้น LOW VOLATILITY
(ชนิดสะสมมูลค่า)

SCBLEQ-SSF

กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ หุ้น LOW VOLATILITY
(ชนิดเพื่อการออม)

SCBRMLEQ

กองทุนเปิดไทยพาณิชย์หุ้น Low Volatility เพื่อการเลี้ยงชีพ

SCBROBOA

กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ โกลบอลโรโบติกส์ (ชนิดสะสมมูลค่า)

SCBTHAICGA

กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ หุ้นธรรมาภิบาลไทย
(ชนิดสะสมมูลค่า)

SCBDA

กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ธนอนันต์ (ชนิดสะสมมูลค่า)