แจ้งยกเว้นค่าธรรมเนียมของกองทุนเที่เรียกเก็บจากผู้ลงทุน ที่ซื้อกรมธรรม์ประกันชีวิตควบหน่วยลงทุน (unit-linked) ผ่าน บริษัท พรูเด็นเชียล ประกันชีวิต (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)

8 กุมภาพันธ์ 2561

       บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน ไทยพาณิชย์ จำกัด (บริษัทจัดการ) ขอแจ้งยกเว้นค่าธรรมเนียมการขายหน่วยลงทุน (front-end fee) และค่าธรรมเนียมการสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนเข้า (switching-in fee) ที่เรียกเก็บจาก ผู้ลงทุน ที่ซื้อกรมธรรม์ประกันชีวิตควบหน่วยลงทุน (unit-linked) ของบริษัท พรูเด็นเชียล ประกันชีวิต (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) ซึ่งบริษัทจัดการแต่งตั้งให้เป็นผู้สนับสนุนการขายและรับซื้อคืน โดยมีรายละเอียดชื่อกองทุนและชนิดหน่วยลงทุน ดังนี้

ชื่อกองทุน  ชนิดหน่วยลงทุน 
1. กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ โกลบอลอินคัม (ชื่อย่อ : SCBGIN)  ชนิดสะสมมูลค่า (ชื่อย่อ : SCBGINA)
2. กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ เวิลด์อินคัม (ชื่อย่อ : SCBWIN)  ชนิดสะสมมูลค่า (ชื่อย่อ : SCBWINA)
3. กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ เอเชียแปซิฟิคอินคัมพลัส
    ห้ามขายผู้ลงทุนรายย่อย (ชื่อย่อ : SCBAPLUSFUND)
 ชนิดสะสมมูลค่า (ชื่อย่อ : SCBAPLUSA)
4. กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ ซีเล็คท์ อิควิตี้ ฟันด์ (ชื่อย่อ : SCBSEFUND)  ชนิดสะสมมูลค่า (ชื่อย่อ : SCBSEA)
5. กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ เอเชียน อีเมอร์จิ้ง มาร์เก็ต ฟันด์ THB เฮดจ์
    (ชื่อย่อ : SCBAEMH)
 ชนิดสะสมมูลค่า (ชื่อย่อ : SCBAEMHA)
6. กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ โกลบอลโรโบติกส์
    (ชื่อย่อ : SCBROBO)
 ชนิดสะสมมูลค่า (ชื่อย่อ : SCBROBOA)
7. กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ Global Population Trend (ชื่อย่อ : SCBPOP)  ชนิดสะสมมูลค่า (ชื่อย่อ : SCBPOPA)

 

       โดยมีผลตั้งแต่วันที่ 9 กุมภาพันธ์ 2561 เป็นต้นไป

 

       จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

 

ประกาศ ณ วันที่ 8 กุมภาพันธ์ 2561
บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน ไทยพาณิชย์ จำกัด

กองทุน

ที่น่าสนใจ

SCBSE

กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ซีเล็คท์
อิควิตี้ ฟันด์ (ชนิดจ่ายเงินปันผล)

SCBGSIF

กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ โกลบอล
สตราทีจิก อินเวสเมนท์ (ชนิดสะสมมูลค่า)

SCBNK225

กองทุนเปิดไทยพาณิชย์หุ้นญี่ปุ่น
(ชนิดไม่จ่ายเงินปันผล)

SCBNK225D

กองทุนเปิดไทยพาณิชย์หุ้นญี่ปุ่น
(ชนิดจ่ายเงินปันผล)

SCBMSE

กองทุนเปิดไทยพาณิชย์หุ้นทุน Mid/Small Cap (ชนิดสะสมมูลค่า)

SCBDV

กองทุนเปิดไทยพาณิชย์หุ้นทุนปันผล
(ชนิดจ่ายเงินปันผล)

SCBGEQ

กองทุนเปิดไทยพาณิชย์โกลบอล
อิควิตี้ (ชนิดจ่ายเงินปันผล)

SCBSET50

กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ SET50 INDEX
(ชนิดสะสมมูลค่า)