แจ้งยกเว้นค่าธรรมเนียมของกองทุนเที่เรียกเก็บจากผู้ลงทุน ที่ซื้อกรมธรรม์ประกันชีวิตควบหน่วยลงทุน (unit-linked) ผ่าน บริษัท พรูเด็นเชียล ประกันชีวิต (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)

8 กุมภาพันธ์ 2561

       บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน ไทยพาณิชย์ จำกัด (บริษัทจัดการ) ขอแจ้งยกเว้นค่าธรรมเนียมการขายหน่วยลงทุน (front-end fee) และค่าธรรมเนียมการสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนเข้า (switching-in fee) ที่เรียกเก็บจาก ผู้ลงทุน ที่ซื้อกรมธรรม์ประกันชีวิตควบหน่วยลงทุน (unit-linked) ของบริษัท พรูเด็นเชียล ประกันชีวิต (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) ซึ่งบริษัทจัดการแต่งตั้งให้เป็นผู้สนับสนุนการขายและรับซื้อคืน โดยมีรายละเอียดชื่อกองทุนและชนิดหน่วยลงทุน ดังนี้

ชื่อกองทุน  ชนิดหน่วยลงทุน 
1. กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ โกลบอลอินคัม (ชื่อย่อ : SCBGIN)  ชนิดสะสมมูลค่า (ชื่อย่อ : SCBGINA)
2. กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ เวิลด์อินคัม (ชื่อย่อ : SCBWIN)  ชนิดสะสมมูลค่า (ชื่อย่อ : SCBWINA)
3. กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ เอเชียแปซิฟิคอินคัมพลัส
    ห้ามขายผู้ลงทุนรายย่อย (ชื่อย่อ : SCBAPLUSFUND)
 ชนิดสะสมมูลค่า (ชื่อย่อ : SCBAPLUSA)
4. กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ ซีเล็คท์ อิควิตี้ ฟันด์ (ชื่อย่อ : SCBSEFUND)  ชนิดสะสมมูลค่า (ชื่อย่อ : SCBSEA)
5. กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ เอเชียน อีเมอร์จิ้ง มาร์เก็ต ฟันด์ THB เฮดจ์
    (ชื่อย่อ : SCBAEMH)
 ชนิดสะสมมูลค่า (ชื่อย่อ : SCBAEMHA)
6. กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ โกลบอลโรโบติกส์
    (ชื่อย่อ : SCBROBO)
 ชนิดสะสมมูลค่า (ชื่อย่อ : SCBROBOA)
7. กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ Global Population Trend (ชื่อย่อ : SCBPOP)  ชนิดสะสมมูลค่า (ชื่อย่อ : SCBPOPA)

 

       โดยมีผลตั้งแต่วันที่ 9 กุมภาพันธ์ 2561 เป็นต้นไป

 

       จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

 

ประกาศ ณ วันที่ 8 กุมภาพันธ์ 2561
บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน ไทยพาณิชย์ จำกัด

กองทุน

ที่น่าสนใจ

SCBGSIF

กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ โกลบอล
สตราทีจิก อินเวสเมนท์ (ชนิดสะสมมูลค่า)

SCBNK225

กองทุนเปิดไทยพาณิชย์หุ้นญี่ปุ่น
(ชนิดไม่จ่ายเงินปันผล)

SCBKEQTG

กองทุนเปิดไทยพาณิชย์หุ้นเกาหลี

SCBSE

กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ซีเล็คท์
อิควิตี้ ฟันด์ (ชนิดจ่ายเงินปันผล)

SCBENERGY

กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ SET
ENERGY SECTOR INDEX (ชนิดจ่ายเงินปันผล)

SCBAEM

กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ เอเชียน
อีเมอร์จิ้ง มาร์เก็ต ฟันด์

SCBDV

กองทุนเปิดไทยพาณิชย์หุ้นทุนปันผล
(ชนิดจ่ายเงินปันผล)

SCBGEQ

กองทุนเปิดไทยพาณิชย์โกลบอล
อิควิตี้