ประกาศเรื่องเปลี่ยนแปลงวันรับเงินค่าขายคืนหน่วยลงทุน

7 มิถุนายน 2567

       บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน ไทยพาณิชย์ จำกัด ขอเรียนแจ้งเปลี่ยนแปลงวันรับเงินค่าขายคืนหน่วยลงทุน จำนวน 16 กองทุน โดยมีผลตั้งแต่วันที่ 17 มิถุนายน 2567 เป็นต้นไป รายละเอียดดังนี้

กองทุน วันรับเงินค่าขายคืน
เดิม​ ใหม่
1. กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ บิลเลียนแนร์  SCBBLNFUND T+3 T+2
2. กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ Electric Vehicles and Future Mobility  SCBEV
3. กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ หุ้นอินเดีย  SCBINDIAFUND
4. กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ หุ้นอินโดนีเซีย  SCBINDO
5. กองทุนเปิดไทยพาณิชย์หุ้นเกาหลี  SCBKEQTGFUND
6. กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ หุ้นยูเอส เอ็นดีคิว  SCBNDQ
7. กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ หุ้นยูเอส เอ็นดีคิว เพื่อการเลี้ยงชีพ SCBRMNDQ
8. กองทุนเปิดไทยพาณิชย์หุ้นยูเอส เพื่อการเลี้ยงชีพ  SCBRMS&P500
9. กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ ดัชนีหุ้นโลก เพื่อการเลี้ยงชีพ SCBRMWORLD
10. กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ หุ้นยูเอสสมอลแคปพาสซีฟ  SCBRS2000
11. กองทุนเปิดไทยพาณิชย์หุ้นยูเอส  SCBS&P500FUND
12. กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ ดัชนีหุ้นโลก  SCBWORLD
13. กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ China Technology  SCBCTECH T+4
14. กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ หุ้นยูเอส ดีเจไอ  SCBDJI
15. กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ออยล์  SCBOILFUND
16. กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ China Technology เพื่อการเลี้ยงชีพ  SCBRMCTECH

 

       ท่านผู้ถือหน่วยลงทุนสามารถสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมที่ฝ่ายลูกค้าสัมพันธ์ โทร. 0-2777-7777 ทุกวันทำการระหว่างเวลา 08.30 – 17.00 น.

       จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

 

ประกาศ ณ วันที่ 7 มิถุนายน 2567
บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน ไทยพาณิชย์ จำกัด

กองทุน

ที่น่าสนใจ

SCBPGF

กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ แพลทตินัม
โกลบอล ฟันด์ (ชนิดสะสมมูลค่า)

SCBLEQ

กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ หุ้น LOW VOLATILITY
(ชนิดจ่ายเงินปันผล)

SCBLEQA

กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ หุ้น LOW VOLATILITY
(ชนิดสะสมมูลค่า)

SCBLEQ-SSF

กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ หุ้น LOW VOLATILITY
(ชนิดเพื่อการออม)

SCBRMLEQ

กองทุนเปิดไทยพาณิชย์หุ้น Low Volatility เพื่อการเลี้ยงชีพ

SCBROBOA

กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ โกลบอลโรโบติกส์ (ชนิดสะสมมูลค่า)

SCBTHAICGA

กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ หุ้นธรรมาภิบาลไทย
(ชนิดสะสมมูลค่า)

SCBDA

กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ธนอนันต์ (ชนิดสะสมมูลค่า)