ประกาศวันหยุดทำการประจำปี 2564 เป็นกรณีพิเศษเพิ่มเติม

7 มกราคม 2564

          บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน ไทยพาณิชย์ จำกัด (บริษัทจัดการ) ขอแจ้งวันหยุดทำการในการซื้อ ขาย และสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนของกองทุนรวมภายใต้การบริหารจัดการของบริษัทจัดการประจำปี 2564  เป็นกรณีพิเศษเพิ่มเติม เพื่อกระตุ้นเศรษฐกิจจากการบริโภคภายในประเทศตามมติคณะรัฐมนตรี ดังนี้

วันศุกร์ที่ 12 กุมภาพันธ์ 2564 วันหยุดเพิ่มเติม เป็นกรณีพิเศษ
วันศุกร์ที่ 24 กันยายน 2564 วันหยุดเพิ่มเติม เป็นกรณีพิเศษ
วันศุกร์ที่ 22 ตุลาคม 2564 เลื่อนวันหยุดชดเชยวันปิยมหาราช จากวันจันทร์ที่ 25 ตุลาคม 2564


          ท่านผู้ถือหน่วยลงทุนสามารถสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมที่ฝ่ายลูกค้าสัมพันธ์ โทร. 0-2777-7777 กด 0 กด 6 ทุกวันทำการระหว่างเวลา 08.30 – 17.00 น.

          จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

 

ประกาศ ณ วันที่ 7 มกราคม 2564
บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน ไทยพาณิชย์ จำกัด

กองทุน

ที่น่าสนใจ

SCBSE

กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ซีเล็คท์
อิควิตี้ ฟันด์ (ชนิดจ่ายเงินปันผล)

SCBGSIF

กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ โกลบอล
สตราทีจิก อินเวสเมนท์ (ชนิดสะสมมูลค่า)

SCBGSIFR

กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ โกลบอล
สตราทีจิก อินเวสเมนท์ (ชนิดรับซื้อคืนอัตโนมัติ)

SCBNK225

กองทุนเปิดไทยพาณิชย์หุ้นญี่ปุ่น
(ชนิดไม่จ่ายเงินปันผล)

SCBNK225D

กองทุนเปิดไทยพาณิชย์หุ้นญี่ปุ่น
(ชนิดจ่ายเงินปันผล)

SCBAEM

กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ เอเชียน
อีเมอร์จิ้ง มาร์เก็ต ฟันด์ (ชนิดสะสมมูลค่า)

SCBDAP

กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ธนอนันต์
(ชนิดผู้ลงทุนกลุ่ม/บุคคล)

SCBSET50

กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ SET50 INDEX
(ชนิดสะสมมูลค่า)