การหยุดรับคำสั่งซื้อ คำสั่งสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนเข้า และการสั่งซื้อหน่วยลงทุนเป็นประจำ (Planning Order) จำนวน 2 กองทุน

6 มีนาคม 2561

เนื่องจากบริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน ไทยพาณิชย์ จำกัด (บริษัทจัดการ) จะดำเนินการโอนย้ายหน่วยลงทุนชนิดหน่วยลงทุน C ของกองทุน SCBTMFPLUS และ SCBSFFPLUS เข้ารวมกับหน่วยลงทุนชนิด B ดังนั้น บริษัทจัดการจึงขอแจ้งหยุดรับคำสั่งซื้อ และคำสั่งสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนเข้ากองทุน SCBTMFPLUS-B และ SCBSFFPLUS-B สำหรับการทำรายการในวันที่ 12 มีนาคม 2561 รวมถึงหยุดรับการส่งคำสั่งซื้อหน่วยลงทุนเป็นประจำ (Planning Order) ตั้งแต่วันที่ 7 – 12 มีนาคม 2561 โดยบริษัทจัดการจะเปิดรับคำสั่งซื้อ/สับเปลี่ยนเข้า/ การสั่งซื้อหน่วยลงทุนเป็นประจำ (Planning Order) ดังกล่าวตามปกติตั้งแต่วันที่ 13 มีนาคม 2561 เป็นต้นไป

ทั้งนี้ ท่านผู้ถือหน่วยลงทุนสามารถส่งคำสั่งขาย และสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนออกได้ตามปกติทุกวันทำการ

จึงประกาศมาเพื่อทราบโดยทั่วกัน

ประกาศ ณ  วันที่ 6 มีนาคม 2561
บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน ไทยพาณิชย์ จำกัด

กองทุน

ที่น่าสนใจ

SCBGSIF

กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ โกลบอล
สตราทีจิก อินเวสเมนท์ (ชนิดสะสมมูลค่า)

SCBSE

กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ซีเล็คท์
อิควิตี้ ฟันด์ (ชนิดจ่ายเงินปันผล)

SCBDV

กองทุนเปิดไทยพาณิชย์หุ้นทุนปันผล
(ชนิดจ่ายเงินปันผล)

SCBFP

กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ตราสารหนี้ พลัส
(ชนิดสะสมมูลค่า)

SCBGEQ

กองทุนเปิดไทยพาณิชย์โกลบอล
อิควิตี้

SCBNK225

กองทุนเปิดไทยพาณิชย์หุ้นญี่ปุ่น
(ชนิดไม่จ่ายเงินปันผล)

SCBNK225D

กองทุนเปิดไทยพาณิชย์หุ้นญี่ปุ่น
(ชนิดจ่ายเงินปันผล)

SCBKEQTG

กองทุนเปิดไทยพาณิชย์หุ้นเกาหลี