การหยุดรับคำสั่งซื้อ คำสั่งสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนเข้า และการสั่งซื้อหน่วยลงทุนเป็นประจำ (Planning Order) จำนวน 2 กองทุน

6 มีนาคม 2561

เนื่องจากบริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน ไทยพาณิชย์ จำกัด (บริษัทจัดการ) จะดำเนินการโอนย้ายหน่วยลงทุนชนิดหน่วยลงทุน C ของกองทุน SCBTMFPLUS และ SCBSFFPLUS เข้ารวมกับหน่วยลงทุนชนิด B ดังนั้น บริษัทจัดการจึงขอแจ้งหยุดรับคำสั่งซื้อ และคำสั่งสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนเข้ากองทุน SCBTMFPLUS-B และ SCBSFFPLUS-B สำหรับการทำรายการในวันที่ 12 มีนาคม 2561 รวมถึงหยุดรับการส่งคำสั่งซื้อหน่วยลงทุนเป็นประจำ (Planning Order) ตั้งแต่วันที่ 7 – 12 มีนาคม 2561 โดยบริษัทจัดการจะเปิดรับคำสั่งซื้อ/สับเปลี่ยนเข้า/ การสั่งซื้อหน่วยลงทุนเป็นประจำ (Planning Order) ดังกล่าวตามปกติตั้งแต่วันที่ 13 มีนาคม 2561 เป็นต้นไป

ทั้งนี้ ท่านผู้ถือหน่วยลงทุนสามารถส่งคำสั่งขาย และสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนออกได้ตามปกติทุกวันทำการ

จึงประกาศมาเพื่อทราบโดยทั่วกัน

ประกาศ ณ  วันที่ 6 มีนาคม 2561
บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน ไทยพาณิชย์ จำกัด

กองทุน

ที่น่าสนใจ

SCBSE

กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ซีเล็คท์
อิควิตี้ ฟันด์ (ชนิดจ่ายเงินปันผล)

SCBGSIF

กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ โกลบอล
สตราทีจิก อินเวสเมนท์ (ชนิดสะสมมูลค่า)

SCBNK225

กองทุนเปิดไทยพาณิชย์หุ้นญี่ปุ่น
(ชนิดไม่จ่ายเงินปันผล)

SCBNK225D

กองทุนเปิดไทยพาณิชย์หุ้นญี่ปุ่น
(ชนิดจ่ายเงินปันผล)

SCBMSE

กองทุนเปิดไทยพาณิชย์หุ้นทุน Mid/Small Cap (ชนิดสะสมมูลค่า)

SCBDV

กองทุนเปิดไทยพาณิชย์หุ้นทุนปันผล
(ชนิดจ่ายเงินปันผล)

SCBGEQ

กองทุนเปิดไทยพาณิชย์โกลบอล
อิควิตี้ (ชนิดจ่ายเงินปันผล)

SCBSET50

กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ SET50 INDEX
(ชนิดสะสมมูลค่า)