แจ้งยกเว้นการเรียกเก็บค่าธรรมเนียมกองทุน สำหรับกองทุนสำรองเลี้ยงชีพและกองทุนส่วนบุคคลของกองทุน SCBFIN

6 มีนาคม 2561

บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน ไทยพาณิชย์ จำกัด (บริษัทจัดการ) ขอแจ้งยกเว้นการเรียกเก็บค่าธรรมเนียมการขายหน่วยลงทุน (FRONT-END FEE) และค่าธรรมเนียมการสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนเข้า (SWITCHING IN FEE) กองทุน SCBFIN สำหรับผู้ถือหน่วยลงทุนประเภท

-    กองทุนสำรองเลี้ยงชีพทุกกองทุน

-    กองทุนส่วนบุคคลประเภทผู้ลงทุนสถาบันทุกกองทุน

-    กองทุนส่วนบุคคลที่มีมูลค่าทรัพย์สินสุทธิไม่ต่ำกว่า 10 ล้านบาท และมีค่าธรรมเนียมการจัดการรวมแล้วไม่       ต่ำกว่าร้อยละ 0.50 ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุน

โดยมีรายละเอียดดังนี้

รายชื่อกองทุน

ค่าธรรมเนียมการขายหน่วยลงทุน (FRONT-END FEE)/
ค่าธรรมเนียมการสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนเข้า (SWITCHING IN)

เดิม
(ร้อยละของมูลค่าหน่วยลงทุน)*
ใหม่
(ร้อยละของมูลค่าหน่วยลงทุน)*
กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ โกลบอล ฟิกซ์ อินคัม (SCBFIN) 0.8025 ยกเว้นไม่เรียกเก็บ

หมายเหตุ: * อัตราค่าธรรมเนียมดังกล่าวรวมภาษีมูลค่าเพิ่ม

 

ทั้งนี้  มีผลบังคับตั้งแต่วันที่ 12 มีนาคม 2561 เป็นต้นไป จนกว่าจะมีการเปลี่ยนแปลง 

 

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

 

ประกาศ ณ วันที่ 6 มีนาคม 2561
บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน ไทยพาณิชย์ จำกัด

กองทุน

ที่น่าสนใจ

SCBGSIF

กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ โกลบอล
สตราทีจิก อินเวสเมนท์ (ชนิดสะสมมูลค่า)

SCBSE

กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ซีเล็คท์
อิควิตี้ ฟันด์ (ชนิดจ่ายเงินปันผล)

SCBDV

กองทุนเปิดไทยพาณิชย์หุ้นทุนปันผล
(ชนิดจ่ายเงินปันผล)

SCBFP

กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ตราสารหนี้ พลัส
(ชนิดสะสมมูลค่า)

SCBGEQ

กองทุนเปิดไทยพาณิชย์โกลบอล
อิควิตี้

SCBNK225

กองทุนเปิดไทยพาณิชย์หุ้นญี่ปุ่น
(ชนิดไม่จ่ายเงินปันผล)

SCBNK225D

กองทุนเปิดไทยพาณิชย์หุ้นญี่ปุ่น
(ชนิดจ่ายเงินปันผล)

SCBKEQTG

กองทุนเปิดไทยพาณิชย์หุ้นเกาหลี