แจ้งยกเว้นการเรียกเก็บค่าธรรมเนียมกองทุน สำหรับกองทุนสำรองเลี้ยงชีพและกองทุนส่วนบุคคลของกองทุน SCBFIN

6 มีนาคม 2561

บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน ไทยพาณิชย์ จำกัด (บริษัทจัดการ) ขอแจ้งยกเว้นการเรียกเก็บค่าธรรมเนียมการขายหน่วยลงทุน (FRONT-END FEE) และค่าธรรมเนียมการสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนเข้า (SWITCHING IN FEE) กองทุน SCBFIN สำหรับผู้ถือหน่วยลงทุนประเภท

-    กองทุนสำรองเลี้ยงชีพทุกกองทุน

-    กองทุนส่วนบุคคลประเภทผู้ลงทุนสถาบันทุกกองทุน

-    กองทุนส่วนบุคคลที่มีมูลค่าทรัพย์สินสุทธิไม่ต่ำกว่า 10 ล้านบาท และมีค่าธรรมเนียมการจัดการรวมแล้วไม่       ต่ำกว่าร้อยละ 0.50 ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุน

โดยมีรายละเอียดดังนี้

รายชื่อกองทุน

ค่าธรรมเนียมการขายหน่วยลงทุน (FRONT-END FEE)/
ค่าธรรมเนียมการสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนเข้า (SWITCHING IN)

เดิม
(ร้อยละของมูลค่าหน่วยลงทุน)*
ใหม่
(ร้อยละของมูลค่าหน่วยลงทุน)*
กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ โกลบอล ฟิกซ์ อินคัม (SCBFIN) 0.8025 ยกเว้นไม่เรียกเก็บ

หมายเหตุ: * อัตราค่าธรรมเนียมดังกล่าวรวมภาษีมูลค่าเพิ่ม

 

ทั้งนี้  มีผลบังคับตั้งแต่วันที่ 12 มีนาคม 2561 เป็นต้นไป จนกว่าจะมีการเปลี่ยนแปลง 

 

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

 

ประกาศ ณ วันที่ 6 มีนาคม 2561
บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน ไทยพาณิชย์ จำกัด

กองทุน

ที่น่าสนใจ

SCBSE

กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ซีเล็คท์
อิควิตี้ ฟันด์ (ชนิดจ่ายเงินปันผล)

SCBGSIF

กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ โกลบอล
สตราทีจิก อินเวสเมนท์ (ชนิดสะสมมูลค่า)

SCBNK225

กองทุนเปิดไทยพาณิชย์หุ้นญี่ปุ่น
(ชนิดไม่จ่ายเงินปันผล)

SCBNK225D

กองทุนเปิดไทยพาณิชย์หุ้นญี่ปุ่น
(ชนิดจ่ายเงินปันผล)

SCBMSE

กองทุนเปิดไทยพาณิชย์หุ้นทุน Mid/Small Cap (ชนิดสะสมมูลค่า)

SCBDV

กองทุนเปิดไทยพาณิชย์หุ้นทุนปันผล
(ชนิดจ่ายเงินปันผล)

SCBGEQ

กองทุนเปิดไทยพาณิชย์โกลบอล
อิควิตี้ (ชนิดจ่ายเงินปันผล)

SCBSET50

กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ SET50 INDEX
(ชนิดสะสมมูลค่า)