แจ้งการเปลี่ยนแปลงชื่อกองทุน และเพิ่มเติมรายละเอียดประเภทการลงทุนตามลักษณะพิเศษ เป็นกองทุนรวม ESG : SCBPOP SCBRMPOP SCBEMEQFUND

5 กันยายน 2566

       บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน ไทยพาณิชย์ จำกัด ขอแจ้งให้ทราบว่า กองทุน SCBPOP SCBRMPOP และ SCBEMEQFUND ได้รับความเห็นชอบจากสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ เมื่อวันที่ 31 สิงหาคม 2566 ให้เปลี่ยนแปลงชื่อกองทุน เพื่อให้สอดคล้องกับชื่อและนโยบายการลงทุนของกองทุนหลัก รวมถึงเพิ่มเติมรายละเอียดเกี่ยวกับประเภทการลงทุนตามลักษณะพิเศษ เป็นกองทุนรวม ESG เพื่อสะท้อนนโยบายการลงทุนของกองทุนรวมที่คำนึงถึงปัจจัยด้านสิ่งแวดล้อม (Environment) สังคม (Social) หรือการกำกับดูแลกิจการที่ดี (Governance) โดยมีผลตั้งแต่วันที่ 25 กันยายน 2566 เป็นต้นไป สรุปสาระสำคัญ ดังนี้

กองทุน เดิม ใหม
SCBPOP ชื่อไทย : กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ Global Population Trend
ชื่ออังกฤษ : SCB Global Population Trend Fund
ชื่อไทย : กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ Global Sustainable Population Trend
ชื่ออังกฤษ : SCB Global Sustainable Population Trend Fund
SCBRMPOP ชื่อไทย : กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ Global Population Trend เพื่อการเลี้ยงชีพ
ชื่ออังกฤษ : SCB Global Population Trend RMF
ชื่อไทย : กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ Global Sustainable Population Trend เพื่อการเลี้ยงชีพ
ชื่ออังกฤษ : SCB Global Sustainable Population Trend RMF
SCBEMEQFUND ชื่อโครงการจัดการ (ไทย) : กองทุนเปิดไทยพาณิชย์หุ้นตลาดเกิดใหม่
ชื่อโครงการจัดการ (อังกฤษ) : SCB EMERGING EQUITY FUND
ชื่อโครงการจัดการ (ไทย) : กองทุนเปิดไทยพาณิชย์หุ้นยั่งยืนตลาดเกิดใหม่
ชื่อโครงการจัดการ (อังกฤษ) : SCB Sustainable Emerging Markets Equity Fund
ประเภทการลงทุนตามลักษณะพิเศษ : ไม่ระบุ ประเภทการลงทุนตามลักษณะพิเศษ : กองทุนรวม ESG

หมายเหตุ: กองทุน SCBPOP และ SCBRMPOP มีการเปิดเผยประเภทการลงทุนตามลักษณะพิเศษเป็นกองทุนรวม ESG ในหนังสือชี้ชวนแล้ว

       ทั้งนี้ การเปลี่ยนแปลงชื่อกองทุน และเพิ่มเติมรายละเอียดเกี่ยวกับประเภทการลงทุนตามลักษณะพิเศษดังกล่าว มิได้ส่งผลกระทบต่อนโยบายการลงทุนเดิมของกองทุนแต่อย่างใด

       ท่านผู้ถือหน่วยลงทุนสามารถสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมที่ฝ่ายลูกค้าสัมพันธ์ โทร. 0-2777-7777  ทุกวันทำการ ระหว่างเวลา 08.30 – 17.00 น.

 

ประกาศ ณ  วันที่ 5 กันยายน 2566
บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน ไทยพาณิชย์ จำกัด

กองทุน

ที่น่าสนใจ

SCBLEQ

กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ หุ้น LOW VOLATILITY
(ชนิดจ่ายเงินปันผล)

SCBLEQA

กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ หุ้น LOW VOLATILITY
(ชนิดสะสมมูลค่า)

SCBLEQ-SSF

กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ หุ้น LOW VOLATILITY
(ชนิดเพื่อการออม)

SCBRMLEQ

กองทุนเปิดไทยพาณิชย์หุ้น Low Volatility เพื่อการเลี้ยงชีพ

SCBPGF

กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ แพลทตินัม
โกลบอล ฟันด์ (ชนิดสะสมมูลค่า)

SCBROBOA

กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ โกลบอลโรโบติกส์ (ชนิดสะสมมูลค่า)

SCBGEARA

กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ โกลบอล อิควิตี้ แอพโซลูท
รีเทิร์น (ชนิดสะสมมูลค่า)

SCBS&P500-SSF

กองทุนเปิดไทยพาณิชย์หุ้นยูเอส (ชนิดเพื่อการออม)