ประกาศแจ้งการเปลี่ยนแปลงดัชนีชี้วัด (Benchmark) SCBMLCA และ SCBGML

5 กุมภาพันธ์ 2567

          บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน ไทยพาณิชย์ จำกัด ขอเรียนแจ้งการเปลี่ยนแปลงดัชนีชี้วัด (Benchmark) ที่ใช้เปรียบเทียบผลการดำเนินงานของกองทุนดังกล่าวข้างต้น เพื่อให้สอดคล้องกับการลงทุนของกองทุน โดยจะมีผลตั้งแต่ วันที่ 1 มีนาคม 2567 เป็นต้นไป รายละเอียดดังนี้

กองทุน เดิม ใหม่

SCBMLCA

MSCI China All Shares Net Total Return Index (USD) 100%

ปรับด้วยอัตราแลกเปลี่ยนเพื่อเทียบกับค่าสกุลเงินบาท ณ วันที่คำนวณผลตอบแทน

S&P China All Shares Large Mid Cap Net Total Return Index (USD) 100%

ปรับด้วยอัตราแลกเปลี่ยนเพื่อเทียบกับค่าสกุลเงินบาท ณ วันที่คำนวณผลตอบแทน

SCBGML

MSCI AC World NETR USD Index 100%

ปรับด้วยต้นทุนการป้องกันความเสี่ยงอัตราแลกเปลี่ยนเพื่อคำนวณผลตอบแทนเป็นสกุลเงิน บาท ณ วันที่ลงทุน (ในอัตราส่วน 50%) และปรับด้วยอัตราแลกเปลี่ยนเพื่อเทียบกับค่าสกุลเงินบาท ณ วันที่คำนวณผลตอบแทน (ในอัตราส่วน 50%)

S&P Global Large Mid Cap Net Total Return Index (USD) 100%

ปรับด้วยอัตราแลกเปลี่ยนเพื่อเทียบกับค่าสกุลเงินบาท ณ วันที่คำนวณผลตอบแทน

 

          ทั้งนี้ การเปลี่ยนแปลง Benchmark ข้างต้น ไม่ส่งผลกระทบต่อผู้ลงทุน หรือความเสี่ยงและผลตอบแทนของกองทุนแต่อย่างใด

 

ประกาศ ณ  วันที่ 5 กุมภาพันธ์ 2567
บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน ไทยพาณิชย์ จำกัด

กองทุน

ที่น่าสนใจ

SCBPGF

กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ แพลทตินัม
โกลบอล ฟันด์ (ชนิดสะสมมูลค่า)

SCBLEQ

กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ หุ้น LOW VOLATILITY
(ชนิดจ่ายเงินปันผล)

SCBLEQA

กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ หุ้น LOW VOLATILITY
(ชนิดสะสมมูลค่า)

SCBLEQ-SSF

กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ หุ้น LOW VOLATILITY
(ชนิดเพื่อการออม)

SCBRMLEQ

กองทุนเปิดไทยพาณิชย์หุ้น Low Volatility เพื่อการเลี้ยงชีพ

SCBROBOA

กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ โกลบอลโรโบติกส์ (ชนิดสะสมมูลค่า)

SCBTHAICGA

กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ หุ้นธรรมาภิบาลไทย
(ชนิดสะสมมูลค่า)

SCBDA

กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ธนอนันต์ (ชนิดสะสมมูลค่า)