การแก้ไขมูลค่าทรัพย์สินสุทธิและมูลค่าหน่วยลงทุนของกองทุน SCBGPA

5 กุมภาพันธ์ 2567

       บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน ไทยพาณิชย์ จำกัด (“บริษัทจัดการ”) ขอเรียนว่า กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ Global Private Assets ห้ามขายผู้ลงทุนรายย่อย ซึ่งอยู่ภายใต้การจัดการของบริษัทจัดการ ได้มีการแก้ไขการคำนวณมูลค่าทรัพย์สินสุทธิและมูลค่าหน่วยลงทุนของกองทุน ระหว่างวันที่ 22 – 25 มกราคม 2567 เนื่องจากกองทุนหลัก Hamilton Lane Global Private Assets Fund มีการประกาศแก้ไขราคา NAV บนเว็บไซต์ https://www.hamiltonlane.com/GPA

       บริษัทจัดการได้ดำเนินการแก้ไขการคำนวณดังกล่าวให้สอดคล้องกับข้อมูลของกองทุนหลักเมื่อวันที่ 31 มกราคม 2567 และได้รับการรับรองจากผู้ดูแลผลประโยชน์เรียบร้อยแล้ว รายละเอียดปรากฏตามข้อมูลดังนี้

วันที่ มูลค่าหน่วยลงทุน (บาท) มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ (บาท) เปลี่ยนแปลง
ไม่ถูกต้อง  ที่ถูกต้อง ​ ไม่ถูกต้อง  ที่ถูกต้อง  มูลค่าหน่วยลงทุน (บาท) ร้อยละ
25/01/2024 11.4799 11.6235 1,008,786,615.51 1,021,404,831.10 0.1436 1.2509
24/01/2567 11.4815 11.6250 1,008,927,595.79 1,021,539,811.78 0.1435 1.2498
23/01/2567 11.4821 11.6253 1,009,048,761.26 1,021,632,038.01 0.1432 1.2472
22/01/2567 11.4840 11.6272 1,009,211,639.93 1,021,797,387.10 0.1432 1.2470


       ท่านผู้ถือหน่วยลงทุนสามารถสอบถามข้อมูลเพิ่มเติม ที่ฝ่ายลูกค้าสัมพันธ์ โทร. 0-2777-7777 ในวันและเวลาทำการระหว่าง 08.30 – 17.00 น.

       จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

 

ประกาศ ณ วันที่ 5 กุมภาพันธ์ 2567
บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน ไทยพาณิชย์ จำกัด

กองทุน

ที่น่าสนใจ

SCBPGF

กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ แพลทตินัม
โกลบอล ฟันด์ (ชนิดสะสมมูลค่า)

SCBLEQ

กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ หุ้น LOW VOLATILITY
(ชนิดจ่ายเงินปันผล)

SCBLEQA

กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ หุ้น LOW VOLATILITY
(ชนิดสะสมมูลค่า)

SCBLEQ-SSF

กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ หุ้น LOW VOLATILITY
(ชนิดเพื่อการออม)

SCBRMLEQ

กองทุนเปิดไทยพาณิชย์หุ้น Low Volatility เพื่อการเลี้ยงชีพ

SCBROBOA

กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ โกลบอลโรโบติกส์ (ชนิดสะสมมูลค่า)

SCBTHAICGA

กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ หุ้นธรรมาภิบาลไทย
(ชนิดสะสมมูลค่า)

SCBDA

กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ธนอนันต์ (ชนิดสะสมมูลค่า)