ประกาศแจ้งการรับซื้อคืนหน่วยลงทุนอัตโนมัติครั้งที่ 4/2566 ของกองทุน SCBTHOR2YA

4 ธันวาคม 2566

       บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน ไทยพาณิชย์ จำกัด ขอแจ้งให้ทราบว่า บริษัทจัดการจะดำเนินการรับซื้อคืนหน่วยลงทุนโดยอัตโนมัติในอัตรา 0.0068 บาทต่อหน่วย โดยมีรายละเอียดดังนี้

วันพิจารณาอัตราดอกเบี้ยอ้างอิง THOR วันรับซื้อคืนหน่วยลงทุนอัตโนมัติ
และลงทุนต่อในกองทุน SCBSFF
วันที่ส่งคำสั่งขายคืนกองทุน SCBSFF ได้
วันที่ 27 พฤศจิกายน 2566 วันที่ 4 ธันวาคม 2566 วันที่ 6 ธันวาคม 2566

 
       จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

 

ประกาศ ณ วันที่ 4 ธันวาคม 2566
บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน ไทยพาณิชย์ จำกัด

กองทุน

ที่น่าสนใจ

SCBPGF

กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ แพลทตินัม
โกลบอล ฟันด์ (ชนิดสะสมมูลค่า)

SCBLEQ

กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ หุ้น LOW VOLATILITY
(ชนิดจ่ายเงินปันผล)

SCBLEQA

กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ หุ้น LOW VOLATILITY
(ชนิดสะสมมูลค่า)

SCBLEQ-SSF

กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ หุ้น LOW VOLATILITY
(ชนิดเพื่อการออม)

SCBRMLEQ

กองทุนเปิดไทยพาณิชย์หุ้น Low Volatility เพื่อการเลี้ยงชีพ

SCBROBOA

กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ โกลบอลโรโบติกส์ (ชนิดสะสมมูลค่า)

SCBTHAICGA

กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ หุ้นธรรมาภิบาลไทย
(ชนิดสะสมมูลค่า)

SCBDA

กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ธนอนันต์ (ชนิดสะสมมูลค่า)