นโยบายต่อต้านคอร์รัปชั่นและสินบน

7 มิถุนายน 2566

หลักการ
         หนึ่งในค่านิยมหลักของบริษัท คือ การดำเนินธุรกิจโดยคำนึงถึงความรับผิดชอบต่อสังคม ดังนั้น การคอร์รัปชั่นและติดสินบนหรือการพยายามกระทำการดังกล่าวในการดำเนินธุรกิจของบริษัทถือเป็นการขัดต่อค่านิยมหลักของบริษัท และไม่อาจยอมรับหรือยอมให้เกิดขึ้นได้ค่านิยมหลักนี้ได้มีการประกาศไว้อย่างชัดเจนในจรรยาบรรณสำหรับกรรมการและพนักงานของบริษัท 

กรรมการและพนักงานทุกคนจะต้องปฏิบัติตามนโยบายฉบับนี้ โดยเฉพาะอย่างยิ่งข้อห้าม

(1) การเรียกร้องจัดหาหรือรับสินบนเพื่อประโยชน์ของกรรมการหรือพนักงานของบริษัท หรือเพื่อประโยชน์ของผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องกับตน ไม่ว่าจะเป็นบุคคลในครอบครัว เพื่อน หรือผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องในลักษณะอื่นใด 
(2) การเสนอให้คำมั่นสัญญาหรือให้สินบนแก่เจ้าหน้าที่ของรัฐหรือเจ้าหน้าที่ภาคเอกชนอื่น ๆ ไม่ว่าโดยทางตรงหรือโดยทางอ้อมในนามหรือเพื่อประโยชน์ของบริษัท
(3) การใช้อำนาจหน้าที่โดยทุจริต        

โยบายฉบับนี้ถือเป็นมาตรฐานขั้นต่ำสำหรับการต่อต้านคอร์รัปชั่นและสินบนโดยมาตรฐานที่สูงขึ้นอาจจะถูกนำมาใช้ กรณีมีข้อกำหนดตามกฎหมายในบางท้องถิ่นสำหรับการทำธุรกรรมบางประเภทและอยู่ภายใต้หลักจรรยาบรรณของบริษัท

นิยาม "คอร์รัปชั่นและสินบน"
       “คอร์รัปชั่น” หมายถึง การใช้อำนาจหรือหน้าที่โดยทุจริตเพื่อประโยชน์ส่วนตนหรือบุคคลอื่น  รวมถึงการติดสินบน การกรรโชก  การฉ้อโกง การหลอกลวง การสมรู้ร่วมคิด การสมยอมกัน การยักยอกเงิน การฟอกเงิน และการกระทำอื่น ๆ  ที่มีลักษณะคล้ายกัน
       “สินบน” หมายถึง การกระทำในรูปแบบใด ๆ ที่เป็น การเสนอ การให้สัญญา การมอบให้ การยอมรับ การเรียกร้องที่ก่อให้เกิดผลประโยชน์ในรูปแบบต่างๆ ในลักษณะที่เป็นการจูงใจให้มีการปฏิบัติใด ๆ  ที่ขัดต่อกฎหมายหรือขัดต่อหน้าที่ความรับผิดชอบ
       ผลประโยชน์ในรูปแบบต่างๆ ให้รวมถึงของขวัญ บริการ เงินสด หรือรูปแบบอื่น ๆ ที่อาจให้โดยตรง หรือผ่านบุคคลอื่น หรือเพื่อบุคคลอื่นด้วย
       การจูงใจให้มีการปฏิบัติใดๆ ให้รวมถึงการกระทำต่อเจ้าหน้าที่รัฐหรือเจ้าหน้าที่ภาคเอกชนด้วย

“ค่าอำนวยความสะดวก” หมายถึง ค่าใช้จ่ายจำนวนเล็กน้อยที่จ่ายแก่เจ้าหน้าที่ของรัฐอย่างไม่เป็นทางการ เพื่อให้มั่นใจว่า เจ้าหน้าที่ของรัฐจะดำเนินการตามกระบวนการ หรือเป็นการกระตุ้นให้ดำเนินการรวดเร็วขึ้น โดยกระบวนการนั้นไม่ต้องอาศัยดุลพินิจของเจ้าหน้าที่รัฐ และเป็นการกระทำอันชอบด้วยหน้าที่ของเจ้าหน้าที่ของรัฐผู้นั้น รวมทั้งเป็นสิทธิที่บริษัทพึงจะได้ตามกฎหมายอยู่แล้ว เช่น การขอใบอนุญาต การขอหนังสือรับรอง และการได้รับการบริการสาธารณะ เป็นต้น

รูปแบบการคอร์รัปชั่น และสินบนและนโยบายอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง

การช่วยเหลือทางการเมือง
       การช่วยเหลือทางการเมืองที่สอดคล้องตามที่กฎหมายกำหนดให้สามารถกระทำ โดยต้องปฏิบัติอย่างโปร่งใสและมีการเปิดเผยอย่างเหมาะสม  และได้รับความเห็นชอบในหลักการจากคณะกรรมการบริษัทหรือคณะผู้บริหารบริษัท

การบริจาคเพื่อการกุศล
       การบริจาคเพื่อการกุศลถือเป็นส่วนหนึ่งของวัฒนธรรมองค์กรของบริษัท  เพื่อช่วยเหลือผู้ด้อยโอกาสในสังคม เพื่อบรรเทาความเดือดร้อนให้แก่ผู้ประสบภัยพิบัติทางธรรมชาติ หรือเพื่อการส่งเสริมคุณภาพชีวิตอย่างถ้วนหน้า  ทั้งในปัจจุบันและอนาคต ทั้งนี้ การบริจาคเพื่อการกุศลดังกล่าวต้องได้รับอนุมัติตามกระบวนการที่บริษัทกำหนดและกระทำอย่างโปร่งใส พร้อมกับมีวัตถุประสงค์ของการบริจาคอย่างชัดเจน  และจะต้องไม่มีการบริจาคใด ๆ ที่ทำขึ้นเพื่อบังหน้าหลบเลี่ยงการคอร์รัปชั่นและสินบน

การให้เงินสนับสนุน
       การให้เงินสนับสนุนโดยทั่วไปแล้ว จะทำเพื่อส่งเสริมภาพลักษณ์หรือชื่อเสียงขององค์กร ซึ่งปกติมักกระทำผ่านกิจกรรมต่าง ๆ การให้เงินสนับสนุนจะต้องเป็นไปตามเกณฑ์การพิจาณาตัดสินใจที่โปร่งใส มีการทำสัญญาหรือมีหลักฐานการให้เงินอย่างถูกต้อง ซึ่งต้องได้รับอนุมัติตามกระบวนการที่บริษัทกำหนดและจะต้องไม่มีการให้เงินสนับสนุนใด ๆ ที่ทำขึ้นเพื่อบังหน้าหลบเลี่ยงการคอร์รัปชั่นและสินบน

การจ่ายค่าอำนวยความสะดวก
       การจ่ายค่าอำนวยความสะดวกที่อาจนำไปสู่การคอร์รัปชั่น ถือเป็นสิ่งต้องห้ามกระทำ  

ค่าของขวัญ ค่าบริการต้อนรับ และค่าใช้จ่ายอื่นๆ
       ค่าของขวัญ ค่าบริการต้อนรับ และค่าใช้จ่ายอื่น ๆ อาจนำมาซึ่งความเสี่ยงต่อการคอร์รัปชั่น ดังนั้น กรรมการและพนักงานทุกคนจะต้องไม่รับหรือให้ของขวัญหรือการบริการต้อนรับที่ตระหนักได้โดยทั่วไปว่ามีการหวังผล        ที่จะนำไปสู่การคอร์รัปชั่น อย่างไรก็ดี หากการรับหรือให้ของขวัญหรือการบริการต้อนรับ ไม่ได้มีข้อผูกมัดหรือ      สร้างภาระให้เกิดความรู้สึกว่าต้องมีการตอบแทนที่เป็นการคอร์รัปชั่น และสอดคล้องตามธรรมเนียมประเพณีที่ปฏิบัติเป็นปกติ ก็เป็นสิ่งที่กระทำได้หากสอดคล้องตามเกณฑ์และจรรยาบรรณที่บริษัทกำหนด

การกรรโชก การฉ้อโกง การหลอกลวง  การสมรู้ร่วมคิด การสมยอมกัน การยักยอกเงิน การฟอกเงิน และการกระทำอื่นๆ ที่มีลักษณะคล้ายกัน
       การใช้อำนาจหน้าที่โดยทุจริต เพื่อกระทำการ เช่น การกรรโชก การฉ้อโกง การหลอกลวง  การสมรู้ร่วมคิด การสมยอมกัน การยักยอกเงิน  การฟอกเงิน และการกระทำอื่น ๆ ที่มีลักษณะคล้ายกัน ถือเป็นการกระทำที่ทุจริตต้องห้ามตามกฎหมาย  ต้องห้ามกระทำอย่างชัดแจ้งตามนโยบายฉบับนี้ 

การว่าจ้างพนักงานรัฐ (Revolving Door)
       ไม่จ้างพนักงานรัฐที่อาจก่อให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์เข้าทำงาน

มาตรการต่อต้านคอร์รัปชั่นและสินบน (มาตรการ)
       บริษัทมุ่งมั่นที่จะนำมาตรการที่มีประสิทธิภาพเพื่อต่อต้านคอร์รัปชั่นและสินบนไปใช้ โดยมาตรการนี้จะต้องได้รับการอนุมัติจากคณะกรรมการบริษัทและสื่อสารให้แก่กรรมการและพนักงานทุกคน ตลอดจนบุคคลภายนอกทราบอย่างสม่ำเสมอ  เพื่อปลูกฝังวัฒนธรรมไม่ยอมรับการคอร์รัปชั่นและสินบนโดยเด็ดขาด

ขอบเขตของนโยบาย
       นโยบายฉบับนี้ มีผลบังคับใช้กับบริษัทรวมถึงกรรมการและพนักงานทุกคน และธุรกิจที่เกี่ยวข้องกับบริษัททั้งหมด นอกจากนั้น ให้นำไปใช้กับตัวแทน ผู้ร่วมธุรกิจ ผู้ผลิตสินค้าและบุคคลใด ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินธุรกิจของบริษัทเท่าที่จะสามารถดำเนินการได้ ตามความเหมาะสม

บทลงโทษ
        การฝ่าฝืนหรือไม่ปฏิบัติตามนโยบายนี้ ไม่ว่าจะโดยกรรมการหรือพนักงานคนใด จะมีการตรวจสอบตามกระบวนการทางวินัยของบริษัท และอาจมีการตักเตือน ลงโทษหรือเลิกจ้าง นอกจากนั้นยังอาจมีการดำเนินคดีทั้งทางแพ่งและอาญาหากพบว่าเป็นการฝ่าฝืนไม่ปฏิบัติโดยเจตนา

 

หมายเหตุ : ตาม Business Principles for Countering Bribery, Transparency International, May, 2009       

กองทุน

ที่น่าสนใจ

SCBLEQA

กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ หุ้น LOW VOLATILITY
(ชนิดสะสมมูลค่า)

SCBROBOA

กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ โกลบอลโรโบติกส์ (ชนิดสะสมมูลค่า)

SCBINCA

กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ อินคัม
(ชนิดสะสมมูลค่า)

SCBLEQ

กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ หุ้น LOW VOLATILITY
(ชนิดจ่ายเงินปันผล)

SCBROBOP

กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ โกลบอลโรโบติกส์ (ชนิดผู้ลงทุนกลุ่ม/บุคคล)

SCBINCR

กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ อินคัม
(ชนิดรับซื้อคืนอัตโนมัติ)

SCBRMLEQ

กองทุนเปิดไทยพาณิชย์หุ้น Low Volatility เพื่อการเลี้ยงชีพ

SCBLEQ-SSF

กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ หุ้น LOW VOLATILITY
(ชนิดเพื่อการออม)