ประกาศชี้แจ้งการลงทุนของกองทุน SCBROBO

3 พฤษภาคม 2562

          บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน ไทยพาณิชย์ จำกัด ขอเรียนแจ้งให้ทราบว่ากองทุนเปิดไทยพาณิชย์ โกลบอลโรโบติกส์ (SCBROBO) จะมีการกระจายการลงทุนไปยังกองทุน Pictet - Robotics เพิ่มเติมจากการลงทุนในปัจจุบัน

          โดยกองทุนดังกล่าวมีนโยบายการลงทุนที่สอดคล้องกับกองทุน SCBROBO และได้ผ่านการพิจารณาจากคณะกรรมการการลงทุนเป็นที่เรียบร้อยแล้ว

          จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

 

ประกาศ ณ วันที่ 3 พฤษภาคม 2562​
บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน ไทยพาณิชย์ จำกัด

กองทุน

ที่น่าสนใจ

SCBS&P500A

กองทุนเปิดไทยพาณิชย์หุ้นยูเอส (ชนิดสะสมมูลค่า)

SCBPGF

กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ แพลทตินัม
โกลบอล ฟันด์ (ชนิดสะสมมูลค่า)

SCBGIF

กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ โกลบอล
อินฟราสตรัคเจอร์ อิควิตี้ (ชนิดรับซื้อคืนอัตโนมัติ)

SCBDA

กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ธนอนันต์ (ชนิดสะสมมูลค่า)

SCBPMO

กองทุนเปิดไทยพาณิชย์เพิ่มผลมั่นคง
(ชนิดจ่ายเงินปันผล)

SCBSE

กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ซีเล็คท์
อิควิตี้ ฟันด์ (ชนิดจ่ายเงินปันผล)

SCBSEA

กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ซีเล็คท์
อิควิตี้ ฟันด์ (ชนิดสะสมมูลค่า)

SCBGMLA

กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ Global Machine Learning Equity (ชนิดสะสมมูลค่า)