ประกาศแจ้งการลงทุนในสัญญา Interest rate swap (IRS) ของกองทุน SCBTHOR2YA

2 ธันวาคม 2565

         บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน ไทยพาณิชย์ จำกัด ขอเรียนแจ้งการลงทุนในสัญญา Interest rate swap (IRS) โดยมีรายละเอียดดังต่อไปนี้

สินทรัพย์อ้างอิง อัตราดอกเบี้ย Thai Overnight Repurchase Rate (THOR)
วันเริ่มต้นสัญญา Interest rate swap (IRS) 29 พฤศจิกายน 2565
วิธีการคำนวณผลตอบแทน* 5.10% - (2xTHOR)
วันพิจารณาสินทรัพย์อ้างอิง บริษัทจัดการจะประกาศให้ทราบอีกครั้งบนเว็บไซต์
วันครบอายุโครงการ 3 ธันวาคม 2567

       *บริษัทจัดการจะพิจารณาผลตอบแทนทุก 3 เดือนและดำเนินการรับซื้อคืนหน่วยลงทุนโดยอัตโนมัติให้แก่ผู้ถือหน่วยลงทุนไม่เกินปีละ 4 ครั้ง ในอัตราตามเงื่อนไขที่บริษัทจัดการกำหนด ทั้งนี้ ท่านผู้ถือหน่วยลงทุนสามารถศึกษารายละเอียดเงื่อนไขการจ่ายผลตอบแทนเพิ่มเติมได้ที่หนังสือชี้ชวนกองทุน

 

ประกาศ ณ วันที่ 2 ธันวาคม 2565
บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน ไทยพาณิชย์ จำกัด

กองทุน

ที่น่าสนใจ

SCBLEQ

กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ หุ้น LOW VOLATILITY
(ชนิดจ่ายเงินปันผล)

SCBLEQA

กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ หุ้น LOW VOLATILITY
(ชนิดสะสมมูลค่า)

SCBLEQ-SSF

กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ หุ้น LOW VOLATILITY
(ชนิดเพื่อการออม)

SCBRMLEQ

กองทุนเปิดไทยพาณิชย์หุ้น Low Volatility เพื่อการเลี้ยงชีพ

SCBPGF

กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ แพลทตินัม
โกลบอล ฟันด์ (ชนิดสะสมมูลค่า)

SCBROBOA

กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ โกลบอลโรโบติกส์ (ชนิดสะสมมูลค่า)

SCBRMGHC

กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ โกลบอล
เฮลธ์แคร์ เพื่อการเลี้ยงชีพ

SCBGEARA

กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ โกลบอล อิควิตี้ แอพโซลูท
รีเทิร์น (ชนิดสะสมมูลค่า)