แจ้งยกเว้นค่าธรรมเนียมที่เรียกเก็บจากผู้ถือหน่วยลงทุน ประเภทกองทุนส่วนบุคคลและกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ จำนวน 4 กองทุน

2 มีนาคม 2560

       บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุนไทยพาณิชย์ จำกัด ในฐานะบริษัทจัดการกองทุนเปิดไทยพาณิชย์ เอเชียแปซิฟิคอินคัมพลัส (SCBAPLUS) กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ มัลติ อินคัมพลัส (SCBMPLUS) กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ โกลบอลอินคัม (SCBGIN) และกองทุนเปิดไทยพาณิชย์โกลบอลมัลติสตราทิจีส์ เพื่อผู้ลงทุนที่มิใช่รายย่อย (SCBGMT) รวมทั้งสิ้น 4 กองทุน ขอแจ้งยกเว้นการเรียกเก็บค่าธรรมเนียมจากผู้ถือหน่วยลงทุน ตามประเภท ดังต่อไปนี้

  1. กองทุนสำรองเลี้ยงชีพทุกกองทุน
  2. กองทุนส่วนบุคคลประเภทผู้ลงทุนสถาบันทุกกองทุน
  3. กองทุนส่วนบุคคลที่มีมูลค่าทรัพย์สินสุทธิไม่ต่ำกว่า 10 ล้านบาท และมีค่าธรรมเนียมการจัดการรวมไม่ต่ำกว่าร้อยละ 0.50 ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุนส่วนบุคคล

โดยให้มีผลตั้งแต่วันที่ 3 มีนาคม 2560 เป็นต้นไป จนกว่าจะมีการเปลี่ยนแปลง ซึ่งมีรายละเอียด ดังนี้

ค่าธรรมเนียมการขายหน่วยลงทุน(FRONT-END FEE) และ
ค่าธรรมเนียมการสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนเข้า (SWITCHING IN)
ชื่อกองทุน​ ค่าธรรมเนียมเดิม
(ร้อยละของมูลค่าหน่วยลงทุน)*
ค่าธรรมเนียมใหม่ 
(ร้อยละของมูลค่าหน่วยลงทุน)*
กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ เอเชียแปซิฟิคอินคัมพลัส (SCBAPLUS) 1.50 ยกเว้นไม่เรียกเก็บ
กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ มัลติ อินคัมพลัส (SCBMPLUS) 0.50 ยกเว้นไม่เรียกเก็บ
กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ โกลบอลอินคัม (SCBGIN) 1.50 ยกเว้นไม่เรียกเก็บ
กองทุนเปิดไทยพาณิชย์โกลบอลมัลติสตราทิจีส์ เพื่อผู้ลงทุนที่มิใช่รายย่อย (SCBGMT) 1.50 ยกเว้นไม่เรียกเก็บ

หมายเหตุ : *อัตราค่าธรรมเนียมดังกล่าวยังไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม

       ทั้งนี้ ผู้ถือหน่วยลงทุนสามารถสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ ฝ่ายลูกค้าสัมพันธ์ SCBAM Call Center หมายเลขโทรศัพท์ 0 2777 7777 กด 0 กด 6 ในวันและเวลาทำการ 08.30 – 17.00 น. 

 

ประกาศ ณ วันที่ 2 มีนาคม 2560 
บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน ไทยพาณิชย์ จำกัด

กองทุน

ที่น่าสนใจ

SCBPGF

กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ แพลทตินัม
โกลบอล ฟันด์ (ชนิดสะสมมูลค่า)

SCBLEQ

กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ หุ้น LOW VOLATILITY
(ชนิดจ่ายเงินปันผล)

SCBLEQA

กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ หุ้น LOW VOLATILITY
(ชนิดสะสมมูลค่า)

SCBLEQ-SSF

กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ หุ้น LOW VOLATILITY
(ชนิดเพื่อการออม)

SCBRMLEQ

กองทุนเปิดไทยพาณิชย์หุ้น Low Volatility เพื่อการเลี้ยงชีพ

SCBROBOA

กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ โกลบอลโรโบติกส์ (ชนิดสะสมมูลค่า)

SCBTHAICGA

กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ หุ้นธรรมาภิบาลไทย
(ชนิดสะสมมูลค่า)

SCBDA

กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ธนอนันต์ (ชนิดสะสมมูลค่า)