เปลี่ยนแปลงระยะเวลารับคำสั่งซื้อ/ขาย/สับเปลี่ยนหน่วยลงทุนในวันที่ 9 กุมภาพันธ์ 2567 ของกองทุน SCBGOLDFUND SCBGOLDHFUND และ SCBGOLDHRMF

2 กุมภาพันธ์ 2567

        เนื่องจากในวันที่ 9 กุมภาพันธ์ 2567 ตลาดหลักทรัพย์สิงคโปร์จะเปิดทำการช่วงเช้าถึงเวลา 11.00 น. (เวลาประเทศไทย) เท่านั้น บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน ไทยพาณิชย์ จำกัด ขอเรียนแจ้งการเปลี่ยนแปลงระยะเวลารับคำสั่งซื้อ/ขาย/สับเปลี่ยนหน่วยลงทุนของกองทุน SCBGOLDFUND SCBGOLDHFUND และ SCBGOLDHRMF ในวันดังกล่าว ตามรายละเอียดดังนี้

เวลาเดิม ใหม่

ซื้อ/ขาย/สับเปลี่ยนหน่วยลงทุนได้ตั้งแต่เวลาเริ่มให้บริการ/เปิดทำการจนถึงเวลา 15.30 น.

ทุกช่องทางที่เปิดให้บริการ

ซื้อ/ขาย/สับเปลี่ยนหน่วยลงทุนได้ตั้งแต่เวลาเริ่มให้บริการ/เปิดทำการจนถึงเวลา 10.00 น.

ทุกช่องทางที่เปิดให้บริการ

 

       ท่านผู้ถือหน่วยลงทุนสามารถสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมที่ฝ่ายลูกค้าสัมพันธ์ โทร. 0-2777-7777 ทุกวันทำการระหว่างเวลา 08.30 – 17.00 น.

       จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ    

 

ประกาศ ณ วันที่ 2 กุมภาพันธ์ 2567
บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน ไทยพาณิชย์ จำกัด

กองทุน

ที่น่าสนใจ

SCBPGF

กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ แพลทตินัม
โกลบอล ฟันด์ (ชนิดสะสมมูลค่า)

SCBLEQ

กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ หุ้น LOW VOLATILITY
(ชนิดจ่ายเงินปันผล)

SCBLEQA

กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ หุ้น LOW VOLATILITY
(ชนิดสะสมมูลค่า)

SCBLEQ-SSF

กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ หุ้น LOW VOLATILITY
(ชนิดเพื่อการออม)

SCBRMLEQ

กองทุนเปิดไทยพาณิชย์หุ้น Low Volatility เพื่อการเลี้ยงชีพ

SCBROBOA

กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ โกลบอลโรโบติกส์ (ชนิดสะสมมูลค่า)

SCBTHAICGA

กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ หุ้นธรรมาภิบาลไทย
(ชนิดสะสมมูลค่า)

SCBDA

กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ธนอนันต์ (ชนิดสะสมมูลค่า)