แจ้งวันหยุดทำการซื้อ/ขาย/สับเปลี่ยนหน่วยลงทุนของกองทุน SCBABOND SCBASHARES SCBRMASHARES SCBAXJ SCBCE SCBCEH SCBCHAFUND SCBRMCHA SCBCHEQ SCBCHIN SCBCHTG2 SCBMLCA และ SCBRMMLCA

1 กันยายน 2566

กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ Asian Fixed Income (SCBABOND)
กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ หุ้นจีนเอแชร์ แอคทีฟ (SCBASHARES)
กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ หุ้นจีนเอแชร์ แอคทีฟ เพื่อการเลี้ยงชีพ (SCBRMASHARES)
กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ ดัชนีหุ้น Asia ex Japan (SCBAXJ)
กองทุนเปิดไทยพาณิชย์หุ้นจีน (SCBCEFUND)
กองทุนเปิดไทยพาณิชย์หุ้นจีน THB เฮ็ดจ์ (SCBCEHFUND)
กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ หุ้นจีนเอแชร์ (SCBCHAFUND)
กองทุนเปิดไทยพาณิชย์หุ้นจีนเอแชร์ เพื่อการเลี้ยงชีพ (SCBRMCHA)
กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ ออล ไชน่า อิควิตี้ (SCBCHEQ)
กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ Active All China Equity (SCBCHIN)
กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ China Trigger 2 (SCBCHTG2)
กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ Machine Learning China All Share (SCBMLCA)
กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ Machine Learning China All Share เพื่อการเลี้ยงชีพ(SCBRMMLCA)

 

         เนื่องจากมีพายุเข้าฮ่องกง ส่งผลให้ตลาดหลักทรัพย์ฮ่องกงปิดทำการ จึงทำให้กองทุน SCBABOND SCBASHARES SCBRMASHARES SCBAXJ SCBCE SCBCEH SCBCHAFUND SCBRMCHA SCBCHEQ SCBCHIN SCBCHTG2 SCBMLCA และ SCBRMMLCA ไม่สามารถทำรายการได้

บริษัทจัดการจึงขอหยุดทำการซื้อ/ขาย/สับเปลี่ยนหน่วยลงทุนของกองทุนดังกล่าวในวันที่ 1 กันยายน 2566

         จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

 

ประกาศ ณ วันที่ 1 กันยายน 2566
บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน ไทยพาณิชย์ จำกัด

กองทุน

ที่น่าสนใจ

SCBLEQ

กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ หุ้น LOW VOLATILITY
(ชนิดจ่ายเงินปันผล)

SCBLEQA

กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ หุ้น LOW VOLATILITY
(ชนิดสะสมมูลค่า)

SCBLEQ-SSF

กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ หุ้น LOW VOLATILITY
(ชนิดเพื่อการออม)

SCBRMLEQ

กองทุนเปิดไทยพาณิชย์หุ้น Low Volatility เพื่อการเลี้ยงชีพ

SCBPGF

กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ แพลทตินัม
โกลบอล ฟันด์ (ชนิดสะสมมูลค่า)

SCBROBOA

กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ โกลบอลโรโบติกส์ (ชนิดสะสมมูลค่า)

SCBGEARA

กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ โกลบอล อิควิตี้ แอพโซลูท
รีเทิร์น (ชนิดสะสมมูลค่า)

SCBS&P500-SSF

กองทุนเปิดไทยพาณิชย์หุ้นยูเอส (ชนิดเพื่อการออม)