บลจ.ไทยพาณิชย์เปิดเสนอขายกองทุน SCBPLUS ระหว่างวันที่ 15-21 มี.ค. 2559

15 มีนาคม 2559

เสนอขายครั้งแรก : วันที่ 15-21 มี.ค. 2559
การลงทุน : ซื้อครั้งแรก 5,000 บาท / ครั้งถัดไปเพียง 1,000 บาท
ทำไมต้องลงทุนใน SCBPLUS :

  • เป็นกองทุนรวมที่ลงทุนในสินทรัพย์หลากหลายในประเทศ เน้นตราสารที่ให้ผลตอบแทนสูง และสม่ำเสมอ เช่น ตราสารหนี้ เงินฝาก หน่วยลงทุนกองทุนรวมอสังหาริมทรัพย์ กองทุน REITs รวมไปถึงลงทุนในหุ้นกู้เอกชนที่มีอันดับความน่าเชื่อถืออยู่ในระดับลงทุนได้ขึ้นไป
  • เป็นกองทุนรวมที่เน้นให้มีรายได้จากการลงทุนระหว่างทางให้นักลงทุน เพื่อเป็นทางเลือกเสริมในสภาวะที่ตลาดตราสารหนี้ถดถอย
  • กองทุนเน้นจ่ายรายได้สม่ำเสมอ (Auto redemption* ปีละไม่เกิน 4 ครั้ง)

กองทุนนี้เหมาะสำหรับ :

  • ผู้ลงทุนที่มองหาสินทรัพย์คุณภาพดีหลากหลายที่สามารถสร้างรายได้สม่ำเสมอ
  • ผู้ลงทุนที่ยอมรับความเสี่ยงจากการลงทุนได้ในระดับปานกลางค่อนข้างสูง
  • ผู้ลงทุนที่มองหาการลงทุนในตราสารหนี้แนวใหม่ ที่ให้ผลตอบแทนสูง
  • ผู้ลงทุนที่สามารถลงทุนในระยะยาวไม่น้อยกว่า 3-5 ปี

นโยบายการลงทุน :
กองทุนมีนโยบายกระจายการลงทุนในตราสารแห่งทุน ตราสารแห่งหนี้ เงินฝาก หน่วยลงทุนของกองทุน เช่น กองทุนรวมอสังหาริมทรัพย์ หน่วยทรัสต์เพื่อการลงทุนในอสังหาริมทรัพย์ (REITs) กองทุนรวมโครงสร้างพื้นฐาน และ/หรือกองทุนอีทีเอฟ (ETF) เป็นต้น กองทุนสมารถพิจารณาปรับสัดส่วนการลงทุนได้ตั้งแต่ร้อยละ 0 ถึงร้อยละ 100 ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุนรวม ขึ้นอยู่กับดุลยพินิจของผู้จัดการกองทุนและตามความเหมาะสมกับสภาวการณ์ในแต่ละขณะ กองทุนสามารถลงทุนในต่างประเทศไม่เกินร้อยละ 79 ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุน โดยจะป้องกันความเสี่ยงจากอัตราแลกเปลี่ยน (Hedging) ตามดุลยพินิจของผู้จัดการลงทุน

การรับซื้อคืนโดยอัตโนมัติ* :
บลจ.ไทยพาณิชย์ มีนโยบายรับซื้อคืนหน่วยลงทุนโดยอัตโนมัติให้แก่ผู้ถือหน่วยลงทุนไม่เกิน ปีละ 4 ครั้ง

ระดับความเสี่ยง : ความเสี่ยงระดับ 5 กองทุนผสมแบบไม่กำหนดสัดส่วนในตราสารแห่งทุน

เอกสารกองทุน :

คำเตือน : ผลการดำเนินงานในอดีตมิได้เป็นสิ่งยืนยันถึงผลการดำเนินงานใน อนาคต ผู้ลงทุนควรทำความเข้าใจลักษณะสินค้า เงื่อนไข ผลตอบแทน และความเสี่ยงก่อนตัดสินใจ

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมและรับหนังสือชี้ชวนได้ทุกวันทำการที่ ธนาคารไทยพาณิชย์ทุกสาขา หรือ บลจ.ไทยพาณิชย์ และผู้สนับสนุนการขายทุกราย

กองทุน

ที่น่าสนใจ

SCBPGF

กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ แพลทตินัม
โกลบอล ฟันด์ (ชนิดสะสมมูลค่า)

SCBLEQ

กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ หุ้น LOW VOLATILITY
(ชนิดจ่ายเงินปันผล)

SCBLEQA

กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ หุ้น LOW VOLATILITY
(ชนิดสะสมมูลค่า)

SCBLEQ-SSF

กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ หุ้น LOW VOLATILITY
(ชนิดเพื่อการออม)

SCBRMLEQ

กองทุนเปิดไทยพาณิชย์หุ้น Low Volatility เพื่อการเลี้ยงชีพ

SCBROBOA

กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ โกลบอลโรโบติกส์ (ชนิดสะสมมูลค่า)

SCBTHAICGA

กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ หุ้นธรรมาภิบาลไทย
(ชนิดสะสมมูลค่า)

SCBDA

กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ธนอนันต์ (ชนิดสะสมมูลค่า)