บลจ.ไทยพาณิชย์ มอบหน่วยลงทุนกองทุน SCBGOLDH สำหรับลูกค้าที่ลงทุนในกองทุน SSF พิเศษ

31 สิงหาคม 2563

          บลจ.ไทยพาณิชย์ ได้จัดสรรหน่วยลงทุนกองทุนเปิดไทยพาณิชย์โกลด์ THB เฮดจ์ (SCBGOLDH) สำหรับลูกค้าที่ลงทุนในกองทุน SSF ชนิดเพื่อการออมพิเศษ ตั้งแต่ 1 เมษายน ถึง 30 มิถุนายน 2563 เป็นที่เรียบร้อยแล้ว

          เราขอขอบคุณและหวังเป็นอย่างยิ่งว่าจะได้รับความไว้วางใจจากท่านในการลงทุนในกองทุนคุณภาพของ SCBAM ต่อไป

กองทุน

ที่น่าสนใจ

SCBLEQA

กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ หุ้น LOW VOLATILITY
(ชนิดสะสมมูลค่า)

SCBROBOA

กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ โกลบอลโรโบติกส์ (ชนิดสะสมมูลค่า)

SCBINCA

กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ อินคัม
(ชนิดสะสมมูลค่า)

SCBLEQ

กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ หุ้น LOW VOLATILITY
(ชนิดจ่ายเงินปันผล)

SCBROBOP

กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ โกลบอลโรโบติกส์ (ชนิดผู้ลงทุนกลุ่ม/บุคคล)

SCBINCR

กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ อินคัม
(ชนิดรับซื้อคืนอัตโนมัติ)

SCBRMLEQ

กองทุนเปิดไทยพาณิชย์หุ้น Low Volatility เพื่อการเลี้ยงชีพ

SCBLEQ-SSF

กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ หุ้น LOW VOLATILITY
(ชนิดเพื่อการออม)