บลจ.ไทยพาณิชย์จัดงานประชุมใหญ่กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ และเสวนา "ขับเคลื่อนเศรษฐกิจยุคไทยแลนด์ 4.0

31 พฤษภาคม 2561

          บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน ไทยพาณิชย์ จำกัด จัดงานประชุมใหญ่สามัญประจำปีกองทุนสำรองเลี้ยงชีพภายใต้การบริหารจัดการของบริษัท โดยภายในงานยังได้จัดเสวนา “ขับเคลื่อนเศรษฐกิจยุคไทยแลนด์ 4.0" เพื่อให้ความรู้แก่ลูกค้ากลุ่มธุรกิจกองทุนสำรองเลี้ยงชีพอีกด้วย โดยมี คุณสมิทธ์ พนมยงค์ (ขวามือ) ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บลจ.ไทยพาณิชย์ และ คุณธนา โพธิกำจร (ซ้ายมือ) ผู้อำนวยการอาวุโส ผู้บริหารสาย Digital Banking ธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน) ร่วมเป็นวิทยากรในช่วงแรก โดยมี คุณอมรมาลย์ อัมพรพิสิฏฐ์ (ที่ 2 จากขวา) ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการกลุ่มธุรกิจกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ สายการตลาดและช่องทางการขาย ให้การต้อนรับ และในช่วงที่ 2 ได้จัดบรรยายธรรมะพิเศษ หัวข้อ “สุขภาพดี ยิ้มได้ สบายใจ” โดยได้รับเกียรติจาก พระมหาสมปองาลปุตฺโต  ณ ห้องรอยัล มณียา โรงแรมเรเนซองส์ กรุงเทพ ราชประสงค์ เมื่อเร็วๆ นี้

กองทุน

ที่น่าสนใจ

SCBPGF

กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ แพลทตินัม
โกลบอล ฟันด์ (ชนิดสะสมมูลค่า)

SCBLEQ

กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ หุ้น LOW VOLATILITY
(ชนิดจ่ายเงินปันผล)

SCBLEQA

กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ หุ้น LOW VOLATILITY
(ชนิดสะสมมูลค่า)

SCBLEQ-SSF

กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ หุ้น LOW VOLATILITY
(ชนิดเพื่อการออม)

SCBRMLEQ

กองทุนเปิดไทยพาณิชย์หุ้น Low Volatility เพื่อการเลี้ยงชีพ

SCBROBOA

กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ โกลบอลโรโบติกส์ (ชนิดสะสมมูลค่า)

SCBTHAICGA

กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ หุ้นธรรมาภิบาลไทย
(ชนิดสะสมมูลค่า)

SCBDA

กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ธนอนันต์ (ชนิดสะสมมูลค่า)