บลจ.ไทยพาณิชย์ ไม่มีการลงทุนตรงในประเทศอิสราเอล

25 ตุลาคม 2566

         จากเหตุการณ์ความรุนแรงระหว่างอิสราเอล – ฮามาส ที่กระทบต่อความมั่นคงในภูมิภาคตะวันออกกลาง บลจ. ไทยพาณิชย์ ขอเรียนแจ้งว่า บลจ. ไม่มีการลงทุนโดยตรงในประเทศอิสราเอล

         ​ทั้งนี้ บลจ. มีการลงทุนตรงในตราสารทางการเงินของกลุ่มประเทศตะวันออกกลาง ได้แก่ กาตาร์ ซาอุดิอาระเบีย และสหรัฐอาหรับเอมิเรตส์ อย่างไรก็ตาม ทั้ง 3 ประเทศมีสัดส่วนการส่งออกและนำเข้าไปยังประเทศอิสราเอลต่ำกว่าร้อยละ 0.3 บลจ. จึงมีมุมมองว่าความขัดแย้งที่เกิดขึ้นน่าจะไม่มีผลต่อความสามารถในการชำระหนี้ของบริษัทที่ บลจ. ลงทุนอยู่ โดย บลจ. จะติดตามสถานการณ์ดังกล่าวอย่างใกล้ชิด

กองทุน

ที่น่าสนใจ

SCBPGF

กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ แพลทตินัม
โกลบอล ฟันด์ (ชนิดสะสมมูลค่า)

SCBLEQ

กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ หุ้น LOW VOLATILITY
(ชนิดจ่ายเงินปันผล)

SCBLEQA

กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ หุ้น LOW VOLATILITY
(ชนิดสะสมมูลค่า)

SCBLEQ-SSF

กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ หุ้น LOW VOLATILITY
(ชนิดเพื่อการออม)

SCBRMLEQ

กองทุนเปิดไทยพาณิชย์หุ้น Low Volatility เพื่อการเลี้ยงชีพ

SCBROBOA

กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ โกลบอลโรโบติกส์ (ชนิดสะสมมูลค่า)

SCBTHAICGA

กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ หุ้นธรรมาภิบาลไทย
(ชนิดสะสมมูลค่า)

SCBDA

กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ธนอนันต์ (ชนิดสะสมมูลค่า)