บลจ.ไทยพาณิชย์ คว้า 3 รางวัลรวดกองทุนยอดเยี่ยมแห่งปี 2563 สะท้อนความเป็นเลิศในการบริหารจัดการกองทุนที่ดีเยี่ยม

21 กันยายน 2563

         บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน ไทยพาณิชย์ จำกัด คว้า 3 รางวัลเกียรติยศกองทุนยอดเยี่ยมแห่งปี 2563 จากการประกาศผลรางวัล Money & Banking Awards 2020 จัดโดยวารสารการเงินธนาคาร ซึ่งทั้ง 3 รางวัลนี้ได้สะท้อนให้เห็นถึงความเป็นเลิศในการบริหารจัดการกองทุนที่ดีเยี่ยม ผ่านแนวทางการปฏิบัติให้เกิดประสิทธิภาพทั้งการบริหารกองทุนให้มีผลการดำเนินงานที่ดีอย่างยั่งยืน อีกทั้งเป็นส่วนหนึ่งของความสำเร็จที่จะบรรลุเป้าหมายการเป็นบลจ.ที่ได้รับความไว้วางใจสูงสุด หรือ The Most Trusted Asset Management Company โดยบริษัทฯ ได้รับเกียรติจากนายสันติ วิริยะรังสฤษฎ์ (ขวา) ประธานบรรณาธิการวารสารการเงินธนาคารมอบรางวัลให้แก่นายณรงค์ศักดิ์ ปลอดมีชัย (ซ้าย) ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บลจ.ไทยพาณิชย์ ณ สำนักงาน เมื่อเร็วๆ นี้

รางวัล Money & Banking Awards 2020 มีทั้งหมด 23 รางวัล โดยในปีนี้บริษัทฯ ได้รับรางวัลกองทุนยอดเยี่ยมแห่งปี 2563 สูงสุดถึง 3 รางวัล ประกอบด้วย

  • รางวัลกองทุนยอดเยี่ยม ประเภทกองทุนตราสารทุน หุ้นขนาดใหญ่ (Equity Large)

ได้แก่ กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ หุ้นทุนปันผล (SCBDV)

  • รางวัลกองทุนยอดเยี่ยม ประเภทกองทุนหุ้นระยะยาว (LTF)

ได้แก่ กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ หุ้นระยะยาว พลัส (SCBLT2)

  • รางวัลกองทุนยอดเยี่ยม ประเภทกองทุนจัดสรรสินทรัพย์ทั่วโลก (Global Asset Allocation)

ได้แก่ จากกองทุนเปิดไทยพาณิชย์ เวิลด์อินคัม (ชนิดสะสมมูลค่า) (SCBWINA)

สำหรับกลยุทธ์การลงทุนของกองทุน SCBDV และ SCBLT2 จะให้ความสำคัญกับการกระจายความเสี่ยง โดยเน้นหุ้นที่มีอัตราผลตอบแทนสม่ำเสมอ มั่นคง ไม่แปรผันไปตามสภาวะตลาด (Defensive) เป็นหุ้นที่มีคุณภาพ ความผันผวนของผลกำไรต่ำ ฐานะทางการเงินและกระแสเงินสดที่แข็งแรง รวมถึงมีการจ่ายเงินปันผลในอัตราสูง และธุรกิจที่มีโอกาสขยายตัวในช่วงหลังโควิด-19 รวมถึงลดน้ำหนักการลงทุนในหุ้นกลุ่มธนาคาร ที่ได้รับแรงกดดันจากนโยบายพยุงเศรษฐกิจจากภาครัฐ และหาจังหวะการลงทุนโดยพิจารณาถึงโอกาสเติบโตในอนาคต และความสามารถในการจ่ายเงินปันผลประจำปี 

ส่วนกลยุทธ์การลงทุนของกองทุน SCBWIN เน้นการสร้างรายได้ระหว่างทาง (income) โดยลงทุนทั่วโลกทั้งในตราสารหนี้ ตราสารทุน และสินทรัพย์ทางเลือก เช่น อสังหาริมทรัพย์ โดยมีการควบคุมความเสี่ยงของพอร์ตโดยรวมให้ไม่เกินความเสี่ยงของตราสารหนี้ 50% และตราสารทุน 50%

การจัดพิธีมอบรางวัลเกียรติยศ Money & Banking Awards นับเป็นปีที่ 13 โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อสนับสนุนความสำเร็จของบุคลากร สถาบันการเงิน ในแวดวงตลาดเงินตลาดทุน ทั้งยังก่อให้เกิดแรงจูงใจในการพัฒนาศักยภาพให้พร้อมรับการแข่งขันในระดับภูมิภาคและระดับโลกได้อย่างแข็งแกร่ง เพื่อประโยชน์ของเศรษฐกิจการเงิน การลงทุนของประเทศ และสังคมส่วนรวม สำหรับปีนี้เป็นการจัดงานในรูปแบบ LIVE ผ่านช่องทางโซเชียลมีเดีย เฟซบุ๊กการเงินธนาคาร และเว็บไซต์การเงินธนาคาร เพื่อให้สอดรับกับยุค New Normal โดยบริษัทฯ ได้รับเกียรติจากนายสันติ วิริยะรังสฤษฎ์ ประธานบรรณาธิการวารสารการเงินธนาคาร พร้อมผู้บริหาร เดินทางเข้ามอบรางวัล โดยมีผู้บริหาร ผู้จัดการกองทุน และพนักงานร่วมแสดงความยินดี ณ สำนักงาน บลจ.ไทยพาณิชย์

กองทุน

ที่น่าสนใจ

SCBSE

กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ซีเล็คท์
อิควิตี้ ฟันด์ (ชนิดจ่ายเงินปันผล)

SCBSEA

กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ซีเล็คท์
อิควิตี้ ฟันด์ (ชนิดสะสมมูลค่า)

SCBGSIF

กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ โกลบอล
สตราทีจิก อินเวสเมนท์ (ชนิดสะสมมูลค่า)

SCBGSIFR

กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ โกลบอล
สตราทีจิก อินเวสเมนท์ (ชนิดรับซื้อคืนอัตโนมัติ)

SCBNK225

กองทุนเปิดไทยพาณิชย์หุ้นญี่ปุ่น
(ชนิดไม่จ่ายเงินปันผล)

SCBNK225D

กองทุนเปิดไทยพาณิชย์หุ้นญี่ปุ่น
(ชนิดจ่ายเงินปันผล)

SCBMSE

กองทุนเปิดไทยพาณิชย์หุ้นทุน Mid/Small Cap (ชนิดสะสมมูลค่า)

SCBDV

กองทุนเปิดไทยพาณิชย์หุ้นทุนปันผล
(ชนิดจ่ายเงินปันผล)