บลจ.ไทยพาณิชย์คว้า 3 รางวัลชนะเลิศจาก Asset Publishing & Research Limited, Hong Kong

16 มกราคม 2562

บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน ไทยพาณิชย์ จำกัด ประสบความสำเร็จในระดับสากลโดยรับรางวัลชนะเลิศ The Asset Benchmark Research Awards 2018 ณ ประเทศสิงคโปร์ พร้อมกันถึง 3 รางวัล ได้แก่

1. รางวัล Top Investment House (Rank 2) โดยมอบให้แก่ บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน ไทยพาณิชย์ จำกัด

2. รางวัล Most Astute Investor (Rank 1) โดยมอบให้แก่ คุณยุทธพล วิทยพาณิชกร ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ กลุ่มจัดการลงทุนตราสารหนี้

3. รางวัล Most Astute Investor (Rank 4) โดยมอบให้แก่ คุณพจนีย์ มัคคพันธ์  รองผู้อำนวยการ ผู้บริหารฝ่ายค้าหลักทรัพย์ตราสารหนี้

       ซึ่งรางวัลดังกล่าวจัดโดยนิตยสาร The Asset นิตยสารทางการเงินที่มีชื่อเสียงจากประเทศฮ่องกง เมื่อเร็วๆนี้

กองทุน

ที่น่าสนใจ

SCBLEQA

กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ หุ้น LOW VOLATILITY
(ชนิดสะสมมูลค่า)

SCBROBOA

กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ โกลบอลโรโบติกส์ (ชนิดสะสมมูลค่า)

SCBINCA

กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ อินคัม
(ชนิดสะสมมูลค่า)

SCBLEQ

กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ หุ้น LOW VOLATILITY
(ชนิดจ่ายเงินปันผล)

SCBROBOP

กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ โกลบอลโรโบติกส์ (ชนิดผู้ลงทุนกลุ่ม/บุคคล)

SCBINCR

กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ อินคัม
(ชนิดรับซื้อคืนอัตโนมัติ)

SCBRMLEQ

กองทุนเปิดไทยพาณิชย์หุ้น Low Volatility เพื่อการเลี้ยงชีพ

SCBLEQ-SSF

กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ หุ้น LOW VOLATILITY
(ชนิดเพื่อการออม)