บลจ.ไทยพาณิชย์ และธนาคารไทยพาณิชย์ ร่วมกับตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เปิดตัวโครงการ “Point to Invest” มิติใหม่เปลี่ยนคะแนนสะสมเป็นหน่วยลงทุน

13 พฤศจิกายน 2563

          ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ร่วมกับ 16 ผู้ให้บริการทางการเงิน ได้แก่ บลจ. ธนาคารพาณิชย์ และบริษัทบัตรเครดิต ได้เปิดตัวโครงการ “Point to Invest” ทางเลือกใหม่ เปลี่ยนคะแนนสะสมบัตรเครดิตเป็นกองทุนรวม เพิ่มโอกาสสร้างความมั่งคั่ง ให้การลงทุนเป็นเรื่องที่เข้าถึงง่ายและใกล้ตัว ณ ตลาดหลักทรัพย์ฯ เมื่อวันที่ 11 พฤศจิกายน 2563 ที่ผ่านมา

         

          โดยมีคุณอาชวิณ อัศวโภคิน (ขวา) ประธานเจ้าหน้าที่บริหารการตลาด บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน ไทยพาณิชย์ จำกัด และคุณอิทธิพันธ์ เจียกเจิม (ซ้าย) ผู้ช่วยผู้จัดการใหญ่ ผู้บริหารฝ่าย Investment Product ธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน) เป็นตัวแทนเข้าร่วมงาน สำหรับโครงการนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อเชื่อมการลงทุนเข้ากับการใช้ชีวิตประจำวันของผู้คน ซึ่งถือเป็นมิติใหม่ที่จะช่วยเพิ่มโอกาสในการเข้าถึงตลาดทุนเพื่อสร้างความมั่นคงทางการเงินให้กับคนไทยอีกทางหนึ่ง โดยปัจจุบันประเทศไทยมีบัญชีผู้ถือบัตรเครดิตกว่า 24 ล้านบัญชี และในปี 2562 มีการใช้จ่ายผ่านบัตรเครดิตรวมกว่า 2.2 ล้านล้านบาท(1) คิดเป็นคะแนนสะสมที่มีมูลค่ากว่า 8 พันล้านบาท(2) ดังนั้น การเปลี่ยนคะแนนสะสมเป็นเงินลงทุนถือเป็นทางเลือกที่จะช่วยสร้างความมั่งคั่งให้กับผู้ถือบัตรเครดิตได้อีกทางหนึ่ง  

 หมายเหตุ

1 ที่มา: ธนาคารแห่งประเทศไทย

2 คำนวณโดยมีสมมติฐานมูลค่าการใช้จ่าย 25 บาท = 1 คะแนน และ 1,000 คะแนน มีมูลค่าคิดเป็น 100 บาท

กองทุน

ที่น่าสนใจ

SCBLEQA

กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ หุ้น LOW VOLATILITY
(ชนิดสะสมมูลค่า)

SCBROBOA

กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ โกลบอลโรโบติกส์ (ชนิดสะสมมูลค่า)

SCBINCA

กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ อินคัม
(ชนิดสะสมมูลค่า)

SCBLEQ

กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ หุ้น LOW VOLATILITY
(ชนิดจ่ายเงินปันผล)

SCBROBOP

กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ โกลบอลโรโบติกส์ (ชนิดผู้ลงทุนกลุ่ม/บุคคล)

SCBINCR

กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ อินคัม
(ชนิดรับซื้อคืนอัตโนมัติ)

SCBRMLEQ

กองทุนเปิดไทยพาณิชย์หุ้น Low Volatility เพื่อการเลี้ยงชีพ

SCBLEQ-SSF

กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ หุ้น LOW VOLATILITY
(ชนิดเพื่อการออม)