บลจ.ไทยพาณิชย์ และธนาคารไทยพาณิชย์ ร่วมกับตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เปิดตัวโครงการ “Point to Invest” มิติใหม่เปลี่ยนคะแนนสะสมเป็นหน่วยลงทุน

13 พฤศจิกายน 2563

          ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ร่วมกับ 16 ผู้ให้บริการทางการเงิน ได้แก่ บลจ. ธนาคารพาณิชย์ และบริษัทบัตรเครดิต ได้เปิดตัวโครงการ “Point to Invest” ทางเลือกใหม่ เปลี่ยนคะแนนสะสมบัตรเครดิตเป็นกองทุนรวม เพิ่มโอกาสสร้างความมั่งคั่ง ให้การลงทุนเป็นเรื่องที่เข้าถึงง่ายและใกล้ตัว ณ ตลาดหลักทรัพย์ฯ เมื่อวันที่ 11 พฤศจิกายน 2563 ที่ผ่านมา

         

          โดยมีคุณอาชวิณ อัศวโภคิน (ขวา) ประธานเจ้าหน้าที่บริหารการตลาด บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน ไทยพาณิชย์ จำกัด และคุณอิทธิพันธ์ เจียกเจิม (ซ้าย) ผู้ช่วยผู้จัดการใหญ่ ผู้บริหารฝ่าย Investment Product ธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน) เป็นตัวแทนเข้าร่วมงาน สำหรับโครงการนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อเชื่อมการลงทุนเข้ากับการใช้ชีวิตประจำวันของผู้คน ซึ่งถือเป็นมิติใหม่ที่จะช่วยเพิ่มโอกาสในการเข้าถึงตลาดทุนเพื่อสร้างความมั่นคงทางการเงินให้กับคนไทยอีกทางหนึ่ง โดยปัจจุบันประเทศไทยมีบัญชีผู้ถือบัตรเครดิตกว่า 24 ล้านบัญชี และในปี 2562 มีการใช้จ่ายผ่านบัตรเครดิตรวมกว่า 2.2 ล้านล้านบาท(1) คิดเป็นคะแนนสะสมที่มีมูลค่ากว่า 8 พันล้านบาท(2) ดังนั้น การเปลี่ยนคะแนนสะสมเป็นเงินลงทุนถือเป็นทางเลือกที่จะช่วยสร้างความมั่งคั่งให้กับผู้ถือบัตรเครดิตได้อีกทางหนึ่ง  

 หมายเหตุ

1 ที่มา: ธนาคารแห่งประเทศไทย

2 คำนวณโดยมีสมมติฐานมูลค่าการใช้จ่าย 25 บาท = 1 คะแนน และ 1,000 คะแนน มีมูลค่าคิดเป็น 100 บาท

กองทุน

ที่น่าสนใจ

SCBPINA

กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ พร็อพเพอร์ตี้ แอนด์ อินฟราสตรัคเจอร์ เฟล็กซิเบิ้ล (ชนิดสะสมมูลค่า)

SCBPIND

กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ พร็อพเพอร์ตี้ แอนด์ อินฟราสตรัคเจอร์ เฟล็กซิเบิ้ล (ชนิดจ่ายเงินปันผล)

SCBPMO

กองทุนเปิดไทยพาณิชย์เพิ่มผลมั่นคง
(ชนิดจ่ายเงินปันผล)

SCBSE

กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ซีเล็คท์
อิควิตี้ ฟันด์ (ชนิดจ่ายเงินปันผล)

SCBSEA

กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ซีเล็คท์
อิควิตี้ ฟันด์ (ชนิดสะสมมูลค่า)

SCBSEP

กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ซีเล็คท์
อิควิตี้ ฟันด์ (ชนิดผู้ลงทุนกลุ่ม/บุคคล)

SCBGSIF

กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ โกลบอล
สตราทีจิก อินเวสเมนท์ (ชนิดสะสมมูลค่า)

SCBGSIFR

กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ โกลบอล
สตราทีจิก อินเวสเมนท์ (ชนิดรับซื้อคืนอัตโนมัติ)