บลจ.ไทยพาณิชย์ คว้า 2 รางวัลรวด Best Innovative Company และ Outstanding Asset Management Company จากงาน SET Awards 2021

4 พฤศจิกายน 2564

         บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน ไทยพาณิชย์ จำกัด ประสบความสำเร็จอย่างต่อเนื่อง คว้า 2 รางวัล จาก SET Awards 2021 จัดโดยตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ร่วมกับวารสารการเงินธนาคาร

         รางวัล Best Innovative Company รางวัลสูงสุดในกลุ่มนวัตกรรมของบริษัทหลักทรัพย์และบริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน แสดงให้เห็นถึงการนำนวัตกรรมทางการเงินใหม่ ๆ มาเพิ่มขีดความสามารถในการบริหารจัดการกองทุนให้มีประสิทธิภาพดียิ่งขึ้น โดยการนำ AI และ Machine Learning เข้ามาผสานกับการวิเคราะห์ข้อมูลการลงทุนจำนวนมากให้กระบวนการลงทุนมีความแม่นยำในการสร้างผลตอบแทนที่ดียิ่งขึ้น อีกทั้ง บลจ. ยังมีกระบวนการการลงทุนที่เป็นมาตรฐานระดับสากล ทั้งในส่วนการสร้างพอร์ตการลงทุนและการบริหารความเสี่ยง โดยยึดหลักความรอบคอบระมัดระวัง และคำนึงถึงผลประโยชน์สูงสุดของผู้ลงทุนเป็นสำคัญ

         รางวัล Outstanding Asset Management Company สะท้อนถึงความเป็นเลิศในการบริหารจัดการกองทุนที่ดีเยี่ยม ผ่านแนวทางการบริหารกองทุนให้มีผลการดำเนินงานที่ดีอย่างยั่งยืน  โดย บลจ. ยังคงมุ่งที่จะนำเสนอนวัตกรรมการลงทุนใหม่และหลากหลายให้กับนักลงทุนอย่างสม่ำเสมอ พร้อมทั้งเป็นส่วนหนึ่งในอุตสาหกรรมจัดการลงทุนที่จะพัฒนาไปข้างหน้าอย่างต่อเนื่องเพื่อการเป็น “บริษัทจัดการลงทุนที่มีความก้าวหน้าทางเทคโนโลยีและได้รับความไว้วางใจสูงสุด”

         ทั้งนี้ ผลการดำเนินงานในอดีตของกองทุนมิได้เป็นสิ่งยืนยันผลการดำเนินงานในอนาคต ผู้ลงทุนควรทำความเข้าใจลักษณะสินค้า เงื่อนไขผลตอบแทน และความเสี่ยงก่อนตัดสินใจลงทุน

กองทุน

ที่น่าสนใจ

SCBPINA

กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ พร็อพเพอร์ตี้ แอนด์ อินฟราสตรัคเจอร์ เฟล็กซิเบิ้ล (ชนิดสะสมมูลค่า)

SCBPIND

กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ พร็อพเพอร์ตี้ แอนด์ อินฟราสตรัคเจอร์ เฟล็กซิเบิ้ล (ชนิดจ่ายเงินปันผล)

SCBPMO

กองทุนเปิดไทยพาณิชย์เพิ่มผลมั่นคง
(ชนิดจ่ายเงินปันผล)

SCBSE

กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ซีเล็คท์
อิควิตี้ ฟันด์ (ชนิดจ่ายเงินปันผล)

SCBSEA

กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ซีเล็คท์
อิควิตี้ ฟันด์ (ชนิดสะสมมูลค่า)

SCBSEP

กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ซีเล็คท์
อิควิตี้ ฟันด์ (ชนิดผู้ลงทุนกลุ่ม/บุคคล)

SCBGSIF

กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ โกลบอล
สตราทีจิก อินเวสเมนท์ (ชนิดสะสมมูลค่า)

SCBGSIFR

กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ โกลบอล
สตราทีจิก อินเวสเมนท์ (ชนิดรับซื้อคืนอัตโนมัติ)