แจ้งยกเลิกกองทุนจากการครบอายุโครงการ ประจำเดือน ก.ค. 2560

19 มิถุนายน 2560

       บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน ไทยพาณิชย์ จำกัด ในฐานะบริษัทจัดการ ขอแจ้งยกเลิกโครงการจัดการกองทุนอันเนื่องมาจากการครบอายุโครงการในเดือนกรกฎาคม 2560 ซึ่งมีรายละเอียด ดังนี้    

กองทุน อายุโครงการ
(ประมาณ)
วันที่ครบอายุโครงการ วันที่เลิกกองทุุนรวม
กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ตราสารหนี้ต่างประเทศ 6MC2 6 เดือน 6 กรกฏาคม 2560 7 กรกฏาคม 2560
กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ตราสารหนี้ 7Y1M3 7 ปี 1 เดือน 12 กรกฏาคม 2560 13 กรกฏาคม 2560
กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ตราสารหนี้ต่างประเทศ 6MC3 6 เดือน 13 กรกฏาคม 2560 14 กรกฏาคม 2560
กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ตราสารหนี้ต่างประเทศ 6MC4 6 เดือน 20 กรกฏาคม 2560 21 กรกฎาคม 2560
กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ตราสารหนี้ เอไอ 6M33 6 เดือน 20 กรกฏาคม 2560 21 กรกฎาคม 2560
กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ตราสารหนี้ต่างประเทศ 6MC6 6 เดือน 27 กรกฏาคม 2560 28 กรกฎาคม 2560

 

       ทั้งนี้ ผู้ถือหน่วยลงทุนสามารถสอบถามข้อมูลเพิ่มเติม ได้ที่ ฝ่ายลูกค้าสัมพันธ์ SCBAM Call Center โทรศัพท์ 0 2777 7777 กด 0 กด 6 ในระหว่างวันและเวลาทำการ 08.30 – 17.00 

 

ประกาศ ณ วันที่ 19 มิถุนายน 2560
บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน ไทยพาณิชย์ จำกัด

กองทุน

ที่น่าสนใจ

SCBDV

กองทุนเปิดไทยพาณิชย์หุ้นทุนปันผล
(ชนิดจ่ายเงินปันผล)

SCBGSIF

กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ โกลบอล
สตราทีจิก อินเวสเมนท์ (ชนิดสะสมมูลค่า)

SCBKEQTG

กองทุนเปิดไทยพาณิชย์หุ้นเกาหลี

SCBDIGI

กองทุนเปิดไทยพาณิชย์
โกลบอลดิจิตอล

SCBROBOA

กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ โกลบอลโรโบติกส์ (ชนิดสะสมมูลค่า)

SCBLT1

กองทุนเปิดไทยพาณิชย์หุ้นระยะยาวปันผล 70/30

SCBLTT

กองทุนเปิดไทยพาณิชย์หุ้นระยะยาวทาร์เก็ต

SCBSE

กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ซีเล็คท์
อิควิตี้ ฟันด์ (ชนิดจ่ายเงินปันผล)