ประกาศรับข้อเสนอจากผู้สนใจซื้ออาคารสิริภิญโญ

15 มีนาคม 2562

          ตามที่ กองทุนรวมอสังหาริมทรัพย์แสนสิริ ไพร์มออฟฟิศ  (“กองทุน SIRIP”) โดยบริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน ไทยพาณิชย์ จำกัด ในฐานะบริษัทจัดการ ได้เปิดเผยข่าวต่อตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ตามหนังสือเลขที่ จท.11-620003 เรื่อง รายงานการต่อสัญญาของผู้เช่ารายใหญ่และแจ้งการขอซื้ออาคารสิริภิญโญ ฉบับลงวันที่ 4 มกราคม 2562 ซึ่งทางกองทุน SIRIP เปิดโอกาสให้ผู้สนใจทุกรายยื่นเสนอราคาซื้อตามวัน เวลา และเงื่อนไขที่กำหนด นั้น

          เพื่อให้เป็นไปตามวัตถุประสงค์ดังกล่าวข้างต้น บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน ไทยพาณิชย์ จำกัด จึงมีความประสงค์เปิดให้ผู้สนใจยื่นเสนอราคาซื้ออาคารสิริภิญโญ ได้ตั้งแต่วันที่ 22 กุมภาพันธ์ 2562 ถึงวันที่  25 มีนาคม 2562  โดยมีรายละเอียดทรัพย์สินดังนี้

อาคารสิริภิญโญ (อาคารสำนักงานให้เช่า) พร้อมที่ดิน

  • ขนาดที่ดินทั้งหมด 2 ไร่ 3 งาน 13.4 ตารางวา
  • อาคารสำนักงานให้เช่าสูง 17 ชั้น พร้อมชั้นใต้ดิน 2 ชั้น ตั้งอยู่บนถนนศรีอยุธยา เขตราชเทวี
  • พื้นที่ใช้สอยขนาด 41,758 ตารางเมตร
  • พื้นที่ให้เช่ารวม 18,384 ตารางเมตร (ข้อมูล ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561)

 

ผู้สนใจสอบถามรายละเอียด เงื่อนไข และขอรับข้อมูลการยื่นเสนอราคาได้ที่
บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน ไทยพาณิชย์ จำกัด ฝ่ายการลงทุนอสังหาริมทรัพย์และโครงสร้างพื้นฐาน
โทรศัพท์ 0-2949-1655 และ 0-2949-1642

กองทุน

ที่น่าสนใจ

SCBSE

กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ซีเล็คท์
อิควิตี้ ฟันด์ (ชนิดจ่ายเงินปันผล)

SCBGSIF

กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ โกลบอล
สตราทีจิก อินเวสเมนท์ (ชนิดสะสมมูลค่า)

SCBNK225

กองทุนเปิดไทยพาณิชย์หุ้นญี่ปุ่น
(ชนิดไม่จ่ายเงินปันผล)

SCBNK225D

กองทุนเปิดไทยพาณิชย์หุ้นญี่ปุ่น
(ชนิดจ่ายเงินปันผล)

SCBMSE

กองทุนเปิดไทยพาณิชย์หุ้นทุน Mid/Small Cap (ชนิดสะสมมูลค่า)

SCBDV

กองทุนเปิดไทยพาณิชย์หุ้นทุนปันผล
(ชนิดจ่ายเงินปันผล)

SCBGEQ

กองทุนเปิดไทยพาณิชย์โกลบอล
อิควิตี้ (ชนิดจ่ายเงินปันผล)

SCBS&P500

กองทุนเปิดไทยพาณิชย์หุ้นยูเอส (ชนิดจ่ายเงินปันผล)