เปิดเสนอขายกองทุน SCBFF6ME7, SCBFF1YE9 และ SCBFI3Y5 ระหว่างวันที่ 23-29 พ.ค. 2560

23 พฤษภาคม 2560
  1. กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ตราสารหนี้ต่างประเทศ 6ME7 (SCBFF6ME7)

  2. กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ตราสารหนี้ต่างประเทศ 1YE9​ (SCBFF1YE9)

  3. กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ตราสารหนี้ 3Y5 ​ (SCBFI3Y5)

 

กองทุน

ที่น่าสนใจ

SCBPGF

กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ แพลทตินัม
โกลบอล ฟันด์ (ชนิดสะสมมูลค่า)

SCBLEQ

กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ หุ้น LOW VOLATILITY
(ชนิดจ่ายเงินปันผล)

SCBLEQA

กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ หุ้น LOW VOLATILITY
(ชนิดสะสมมูลค่า)

SCBLEQ-SSF

กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ หุ้น LOW VOLATILITY
(ชนิดเพื่อการออม)

SCBRMLEQ

กองทุนเปิดไทยพาณิชย์หุ้น Low Volatility เพื่อการเลี้ยงชีพ

SCBROBOA

กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ โกลบอลโรโบติกส์ (ชนิดสะสมมูลค่า)

SCBTHAICGA

กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ หุ้นธรรมาภิบาลไทย
(ชนิดสะสมมูลค่า)

SCBDA

กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ธนอนันต์ (ชนิดสะสมมูลค่า)