เสนอขาย SCBINC ระหว่างวันที่ 20-26 ก.พ. 2561 สร้างโอกาสรับผลตอบแทนสม่ำเสมอ กับตราสารหนี้ทั่วโลก

20 กุมภาพันธ์ 2561

บลจ.ไทยพาณิชย์ เปิดเสนอขาย กองทุนเปิดไทยพาณิชย์อินคัม หรือ SCB Income Fund (SCBINC) ระหว่างวันที่ 20-26 ก.พ. 2561 เป็นกองทุนที่มีการกระจายการลงทุนแบบยืดหยุ่นในหลากหลายประเภทตราสารหนี้ทั่วโลก (Unconstrained) ทั้งพันธบัตร หุ้นกู้เอกชน High Yield และ Securitized assets เพิ่มโอกาสสร้างผลตอบแทนที่สูงขึ้นกว่าการลงทุนในกองทุนตราสารหนี้ทั่วไป พร้อมโอกาสสร้างรายได้ระหว่างทางการลงทุน โดยไม่ต้องรับความเสี่ยงจากการลงทุนในหุ้น โดยกองทุนจะเน้นลงทุนในกองทุนต่างประเทศ PIMCO GIS Income บริหารโดยทีมจัดการลงทุนชั้นนำ ที่มีประสบการณ์การลงทุนยาวนาน ครอบคลุมการลงทุนหลากรูปแบบทั่วโลก

โดยกองทุนมีนโยบายลงทุนในหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินอันเป็นหรือเกี่ยวข้องกับตราสารแห่งหนี้และ/หรือตราสารกึ่งหนี้กึ่งทุน และ/หรือตราสาร Basel III และ/หรือเงินฝาก และ/หรือหน่วยลงทุนของกองทุนในต่างประเทศ เช่น หน่วย CIS และ/หรือกองทุนอีทีเอฟ (ETF) เป็นต้น เน้นลงทุนในกองทุนต่างประเทศ PIMCO GIS Income  และพิจารณาปรับสัดส่วนการลงทุนได้ตั้งแต่ร้อยละ 0 ถึงร้อยละ 100 ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุน ตามดุลยพินิจของผู้จัดการกองทุนและตามความเหมาะสมกับสภาวการณ์ในแต่ละขณะ โดยกองทุนจะมีการลงทุนที่ส่งผลให้มี net exposure ที่เกี่ยวข้องกับความเสี่ยงต่างประเทศโดยเฉลี่ยในรอบปีบัญชีไม่น้อยกว่าร้อยละ 80ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุน

ทั้งนี้กองทุนอาจลงทุนหรือมีไว้ในสัญญาซื้อขายล่วงหน้า สัญญาซื้อขายล่วงหน้าแฝง ตราสารหนี้ที่มีอันดับความน่าเชื่อถือต่ำกว่าที่สามารถลงทุนได้ ตราสารหนี้ที่ไม่ได้รับการจัดอันดับความน่าเชื่อถือ รวมถึงธุรกรรมการซื้อโดยมีสัญญาขายคืน

อนึ่ง กองทุน SCBINC มีความเสี่ยงที่ระดับ 5 (กองทุนรวมผสม) สามารถซื้อขายได้ทุกวันทำการ ลงทุนครั้งแรก 5,000 บาท และครั้งถัดไป 1,000 บาท

คำเตือน : เนื่องจากกองทุนไม่ได้ป้องกันความเสี่ยงอัตราแลกเปลี่ยนทั้งจำนวน ผู้ลงทุนอาจขาดทุนหรือได้รับกำไรจากอัตราแลกเปลี่ยน/หรือได้รับเงินคืนต่ำกว่าเงินลงทุนเริ่มแรกได้

 

กองทุน

ที่น่าสนใจ

SCBSE

กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ซีเล็คท์
อิควิตี้ ฟันด์ (ชนิดจ่ายเงินปันผล)

SCBGSIF

กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ โกลบอล
สตราทีจิก อินเวสเมนท์ (ชนิดสะสมมูลค่า)

SCBNK225

กองทุนเปิดไทยพาณิชย์หุ้นญี่ปุ่น
(ชนิดไม่จ่ายเงินปันผล)

SCBNK225D

กองทุนเปิดไทยพาณิชย์หุ้นญี่ปุ่น
(ชนิดจ่ายเงินปันผล)

SCBMSE

กองทุนเปิดไทยพาณิชย์หุ้นทุน Mid/Small Cap (ชนิดสะสมมูลค่า)

SCBDV

กองทุนเปิดไทยพาณิชย์หุ้นทุนปันผล
(ชนิดจ่ายเงินปันผล)

SCBGEQ

กองทุนเปิดไทยพาณิชย์โกลบอล
อิควิตี้ (ชนิดจ่ายเงินปันผล)

SCBS&P500

กองทุนเปิดไทยพาณิชย์หุ้นยูเอส (ชนิดจ่ายเงินปันผล)

ข้อมูลผลการดำเนินการเปรียบเทียบ

แบ่งตามประเภทกองทุน